Материалы для истории раскола за первое время его существования. Том 7

Субботин Н.И. Материалы для истории раскола за первое время его существования. Том 7. - Москва, 1885

OCR
— 72 — глаголютъ отметающій истиннаго и святыхъ облы-
гающіи, яко истиннаго святіи въ символъ не пріята?
Колко еретиковъ было и послѣ втораго вселен¬
скаго собора, а ни единъ не смѣлъ рещи хулы на
святыхъ, яко слово Христово преступиша, истин¬
наго въ символъ не положиша. Миръ, рече Христосъ,
Духа истиннаго не можетъ пріяти, а не святіи. Но
единъ, единъ врагъ Христовъ Никонъ со Арсеніемъ
еретикомъ сказали, что святіи истиннаго не пріяша.
Азъ грѣшный видѣхъ и в харатейныхъ многихъ:
и въ Духа Святаго истиннаго и животворящаго. Во
обители преподобнаго отца Сергія книгу видѣхъ
харатейную вчетверть, писано въ ней о седми все¬
ленскихъ соборѣхъ: и на второмъ [рече] соборѣ
было святыхъ отецъ 150 на Македонія духоборца,
и Святаго Духа исповѣдаша истиннаго и животво¬
рящаго. Тако въ ней. Иную книгу видѣхъ харатейную
же, писано въ ней на латинъ о символѣ сице: символу
вѣры отъ евангельскихъ рѣчей сложену сущу и явѣ
глаголющу: и въ Духа Святаго истиннаго и живо¬
творящаго. Тамъ же видѣхъ книгу Кормчую на ве¬
ликой бумагѣ, на двое листъ писанъ, и символъ весь
писанъ в толковой литургіи '): и въ Духа Святаго
истиннаго и животворящаго. Тамъ же въ книгохра¬
нительницѣ Псалтырь съ послѣдованіемъ, драгое
нисмо, юже далъ ^вкладу преподобный архимаритъ
Діонисій, въ ней же и уставъ, и въ символѣ: и въ Духа
Святаго истиннаго и животворящаго и прочая. И
ины многи Псалтыри видѣхъ съ вослѣдованіемъ при Ц На полѣ: тол. литур.