Материалы для истории раскола. Часть 3. Том 6

Субботин Н. И. Материалы для истории раскола. Ч.3. Т.6. 1881

OCR
иъ в р и насъ льстящихъ. Мы въ православномъ
сложеніи перстовъ во знаменіи крестномъ на четырехъ иапіихъ святыхъ ссылаемся и т мъ в руемъ.
Вопроси ею митрополитъ: На которыхъ нашихъ
святыхъ ссылаетеся?
Къ нему же діякоий рече: на Мелетія патріарха
Антіохійскаго. и на еодорита Блаженнаго. и на
Петра Дамаскина и на премудраго Максима Грека.
Лнонскія горы инока.
Митрополитд рече: У насъ такъ Іоаннъ Дамаскивъ написалъ,—трема персты креститися, и руку
ему отс кли и Богородица исц лила.
Ділішнъ рече: Іоанна Дамаскина о томъ писанія
отыюдь н сть ни въ коихъ книгахъ; то вамъ написалъ Дамаскинъ иподіяконъ и студитъ, а имени
му н тъ; а на святаго Іоанна Дамаскина. муже
Ііогородида руку исц лила, ты лжеши.
Мптроиолптъ же посрамися ту и рекъ діякону:
Да есть ли у васъ въ книгахъ иисано, какъ 'іы
слагаеши персгы?
Діяконъ рече: Безд у насъ тако писано, во вс хъ
книгахъ писмяныхъ и печатныхъ при прежнихъ
благочестивыхъ цар хъ и свят йшихъ пяти na'j-piархъ, свид тельствомъ ихъ.
Воироси мнтрополптъ діякона: Въ коихъ книгахъ
у васъ есть?
Діякот рече: Во Псалтыр хъ сл дованныхъ, въ
большихъ Потробникахъ, — въ чину о приходящихъ
отъ ересей въ нашу в ру правую, и въ Квиг Кирила Іерусалимскаго, и въ Книг о правои в р