Материалы для истории раскола. Часть 3. Том 6

Субботин Н. И. Материалы для истории раскола. Ч.3. Т.6. 1881

OCR
в) Слово отв тное благов щенскаго худ йшто діакона . еодора многогр шнаго, како держю символъ
православнил в ры свлтыя соборпыл апостольскіл
церкви. Испов даніе о Свлт мъ Дус , Тоспод истиниомъ, и на что ссылаюсл, и на чомъ утвержаюсл.
Слышите вси, всякаго чина правов рніи христіане!
He о себ мудрствуя глаголю: и въ Духа Свлтаго
Господа ишпшшго, но на святыхъ и на святыя
книги, паче же на самого Христа, вс хъ Бога, ссыдаюся.
Евангеліе святое во вс хъ книгахъ московскія
печати, чт5 до Никона патріарха писаны и напечатаны, въ Часословахъ, и во Псалтыряхъ, и въ Минеяхъ опщихъ и м сячныхъ, декабря и генваря,
въ царскихъ час хъ, сколько тысящъ будетъ т хъ,
во вс хъ: и въ Духа Свлтаго Господа истишшго
п жтотворящаго, — иже при пяти патріарс хъ печатаны и всего священнаго собора сов томъ и благословеніи, паче же и царскими повел ніи, a раскола въ нихъ н тъ ни единаго. Отъ т хъ же свят йшихъ патріархъ два испов дника, Гермогенъ
и Филаретъ, и иныхъ святыхъ много при нихъ
быша и прославишася по смерти, не вдавн
еіде и CBfl'j'Hii архимаритъ Діонисей. И въ сербскихъ во вс хъ книгахъ ихъ земли: и -вг» Духа
Свлтаго Господа истиннаго; также: и Его же царствію шьсть конца, и: рожденпа, a т сотвореіта.
И всякой догматъ съ нашими старыми сходенъ, и