Материалы для истории раскола. Часть 3. Том 6

Субботин Н. И. Материалы для истории раскола. Ч.3. Т.6. 1881

OCR


'238далъ въ подъяки, моего брата, Наума; и племянника своего отдаде въ той же чинъ. Азъ же воябраняхъ ему часто, яко о спасеніи своемъ и о чад хъ
своихъ не радяше, и о в р правой и о прелести
новой не внимаше. И за то онъ не любяше ыя и
поношаш , и на великаго государя над яшеся: онъ,
рече, истинна обр те % Тетка же моя за нимъ Христова раба б , къ нейже азъ приходихъ тайно пос щенія ради безъ него. Вгда же онъ, стрый мой,
застаяше мя въ дому своемъ піянъ, тогда гоняшеся
за мною съ нож мъ и съ с кирою. Азъ же уб гахъ
отъ него, крыяся 2). Егда же ятъ быхъ царевою
рукою въ начал въ д ло сіе Господне, и с д хъ'
н когда въ приказ патріарши, онъ же пріиде ко
мн и съ теткою, стар йшеіо сестрою матери ыоей,
ему же своячина б , и ув щеваху мя со слезами,
дабы азъ повинулся великому государю 3 ), и сказа
ми дядя мой 4): хотятъ, рече, тебя проклинати и
на родъ нашъ безчестіе нав деши. Азъ же рекохъ
имъ: не стужайте ми, молю вы, о томъ; азъ б совскія ихъ клятвы не боюся, и вамъ не будетъ без- •
>
честія за то, но похвала в чная. И по семъ годъ
минулъ. И н когда пріиде онъ стрый ыой, попъ
5
Иванъ б дной, къ Павлу ) митрополиту на дворъ
ко вс нощной заутрени въ четвертокъ пятыя нед ли поста, и своимъ въ дому сказался, яко тамо
1

)
)
3
)
»)
')

а

истту обр лъ.
Азъ же уб гая отъ нею, « скрыхся.
велико.му царю...
и сказа ми онъ, стрый...
кь Павлу тому...