Материалы для истории раскола. Часть 3. Том 6

Субботин Н. И. Материалы для истории раскола. Ч.3. Т.6. 1881

OCR
— 126стошную его клятву, еже на мя налагалъ,—вскор
было тогда по томъ разврат : пріидоша б си к нему
явно, и связаша его, якоже и онаго попа, о немже
писано въ житіи святаго Сиыеона Столпника, иже
неправедно такоже клятву налагалъ на духовныхъ
д т й. Онъ же начатъ плакати о томъ. И б си
отступиша отъ него въ то время. А посл паки
т мже хвалится зломъ, и к вамъ писа, еже подъ
правило свое мя положи по рвенію. Потомъ же
привезе к намъ Симеонъ Канонникъ, списанъ с кіевскихъ Іаковомъ попомъ, еголш и азъ знахъ: и
въ томъ канон тойже стихъ въ воскресной полунопшиц инако справленъ, сице: пресущный едине
и трисіянный начертаньми Господи, въ томъ же
Воясеств сый. И во иныхъ стихахъ вм сто образовъ лица ставлены. И о томъ разгласіи въ стих
ономъ подобаетъ быти духовному разсужденію отъ
искусныхъ муліей святому писанію, а проклинати
.никому никого не подобаетъ за то. Онъ же, другъ
напіъ Аввакумъ, не хощетъ тако "разсуждати, но то
прав е с^авитъ о образахъ, какъ въ его книгахъ
написано. А рбразы т толкуетъ онъ по ка1іеству
видимаго начертанія челов кообразнаго, какъ пишется вид ніе Аврааму: каковъ-де лицемъ Отецъ.
•j'aitOB'b и Сынъ лицелъ, и Духъ Святый таковъ же,
и каково-де подобіе является Божіе, таково то и
существо. Азъ же не пріемлю сего, но в рую и
глаголю: яковъ Отедъ, таковъ и Сынъ, таковъ же
и Духъ Святый по власти и сил и чести, а не
no качеству, ни по количсству, — далече буди отъ