Материалы для истории раскола. Часть 3. Том 6

Субботин Н. И. Материалы для истории раскола. Ч.3. Т.6. 1881

OCR


106ма Сириыа, иже въ книг его, на Преображеніе
Христово,— и въ Прологу положено оно на праздникъ той, — и узнаютъ, яко самое есть суіцество
и Божество во Христ Ісус , Господ нашемъ, и
ciiacyj'cn отъ прелести. A о сошествіи въ адъ, о
воскресеніи Христов много научаетъ Евангеліе
Христово, и Петръ Апостолъ въ Д яніи, пачеже
святый Дамасішеъ Іоаннъ во Октаи, во вс хъ осми
гласахъ, по вся воскресныя дни, въ стих рахъ и канон хъ, яко во ад бысть Христосъ до воскресенія своего съ душею едиыою три дни и три нощи,
по словеси своему, якоже Іона въ кит , и во гроб съ плотію толико же лежа, вогребенъ б ; а не
посл востанія отъ гроба сходилъ с плотію,— никакоже. 0 томъ же и Тріодь Цв тная много научаетъ з ло въ стих рахъ и канон хъ многихъ.
изрядн е же въ еуботу великую на утрени, въ прип вкахъ надгробнаго п нія на Блажени непорочни,
и въ канон и синоксар томъ нарочномъ въ суботу великую ясно сказуетъ, яко с разд лшеюся
душею смертію отъ т лесе сходи Слово Божіе во
адъ. И что ино явн е сего писанія о той тайн ?
Бси в мы, яко до востанія Христова отъ грооа
разд лена б душа Христова отъ т ла его првчистаго, и въ воскресеыіи улсе паки совокупиея.
И еже бо воста, или воскресе отъ гроба Христосъ.
единъ се глоголъ есть, а на двое глаголется въ
книгахъ. Едино бо воскресеніс Христово, а не два.
И мнози святіи пишутъ въ словахъ своихъ на страсгной нед л о тоиъ, — Евсевіи Оамосадскій (sic), и