Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059)

Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059). — Лондон: Trubner & Co., 1860. С.239

Содержание
OCR
12
и\ ющу, и егда просв тпмся на истиипое покаяніе, вашимъ
о ііасъ духовиымъ жеіаніеиъ и попечепіемъ, и получимъ
всіикую милость, зд , u въ будущемъ в ц отъ Христа Бога.
Пып же молю васъ, о Богособраішый Соборе, Бога радіі,
и пречистыя Богородііцы, ц вс хъ Святыхъ ради, потруждайтеся о истинн й, неиорочи й, православн й Хрпсііяпст й
в р , и утвердите, и изъясните, якоже предаша памъ Святііі
Отцы, по Божественпыыъ правиломъ. П не токмо глаголю
потрудптеся, по и постраждите за пмя Христово, якозке оііп
Божествеииіи мужіе, пе токмо за ныя то пострадаху, но и за
образъ. Якоже СтеФапъ иовый, u Максимъ испов диикъ, и
еофилактъ Никоміідіисьііі, u uniu инози, якоже сами паче
в сте u поміпіте. Како об щастеся иа свят мъ Собор , еже
аще что не по правнломь Святыхъ Отець повелятъ мн сотворптн, кпязіе и боляре, аще и садіп влад ющіи, п смертію
воспретятъ, пнкакоже ми ІІХ7> буди послушати.
Впднте убо, яко и смерти об щаются Еаискоаіи, предатися
за в ру Хрпстову. Коль же паче вамъ, ие приыяхи труда ц
поиошеиія стъ безумішхъ челов къ, а ипо ппчтоже ; о ипхъ
же Божествеппый во апостол хъ Павель, глаголетъ кь Тпмоею вь послапіи. Чадо Тимо ее, в дыіі будіи, лко въ послгьднія дни, иастанутъ времена лютал, будутп бо челов цы
самолюбцы и сребролюбцы, не Боголюбцы, предателгі, предерзливы, возносливы, сластолюбцы, паче неже Боюлюбцы,
it сихъ отвращаіісл яісоэюе Аннги гі Амврги, гіже противлстасл Мойсею. Тако іі сііі протпвятся псттііі , и безуміе ихъ
яв будстъ вс діъ, авоже и оп хъ бысіь, u снхъ безумія ііе
\боимся убо, по ащо бы п мучители были за се, то бы до
кровс п до смерти, пострадать в ры радіі Христовы подобало.
Сыже о Богомъ собранныіі Соборе, потруждайтеся в ры
радіі Христовы, во еже исиравити u изъясііитп, no правиломъ
Святыхъ Отецъ, на сіе бо u собрахъ азъ васъ. О Боголюбсзиыіі
Соборс, Отцы Свягіп, за в ру Хріістіяискую, и за ІІСТІІІПІЫЙ
иравославныіі закоиъ, яиоже предаде церковь Божія, вссгда
сдіміодуиіііо вкуп іі самимъ ііамъ пспраилятіі u утверждати,
вкоже Духъ Святый насгавнтъ пасъ. Аще же по вражію