Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059)

Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059). — Лондон: Trubner & Co., 1860. С.239

Содержание
OCR
ГЛкЪк ШЕСТЬДЕСЯТЪ ВОСЬМАЯ.

Соьогіюіі ОТВІІГЬ, о АІ-МІМЛІІДІЧІТКХІ.,

и ИГУМКПВХЪ, п освіііцкиніікАхг,

II ОДІЯКОПВГЬ II О ВСВИЪ МІІІГі: свящвоввчвсконъ.

Въ духовиыхъ п по иснкіт. д л хъ, кто чего иа инхъ пзыщеть, вди опн сами своихъ обидъ взыщуп., п протчпхь
д .гь, іі о ноторомъ д і иожво будегь иа судъ обысі.омі.
обыскати, п.пі нпо о томъ д л
писати, да вел ти
обыскати Miionniii, послухи и достои риыми свид телц со
очеіі на очи, по Евангельскому словеси : да предъ двгьмаили
трема свпд тели станеть всякъ глаюлъ, да потом-ь іпгь
управу ЧІІИІІТІІ безъ ц ловаііія u без7> поля, ианпачсже гр ховпыя вппы судятся по свяіцсіпіымъ ііравиломт» mi ротою,
ііп клятвою, ни педостов рііымп свид теіи и мпогііми послухи,
а въ которыхъ д л хъ по суд свид телсіі и тъ н обысііать
не моіцпо, а пмалпсь будетъ за одііо крестиое ц юваиіе и за
поле, и о томъ крестнос ц ловапіе, п полс оставпть да возло;І;ІГГЬ еа судьбы Божія, п кппути жребія, и чеіі паперсдъ
вымется, того оправдати, а которыя д ла пе досу/і;епы, п вь
т хі. д л хъ да по суду и обыскъ судптп потомъ, п управу
чиіііпп, и крестнаго ц ловапія по свяіцеііііичсскому п ііпоческому чііпу ые присужатн. А кто взыщегь па шіхъ поклажевъ, а не будегь у нпхъ оппсеіі п т мъ ие вііптіі, такожъ
и сами на комъ взыіцуп. свопхъ иоклажевъ, а пс будсп. у
ііихі. потомь же ОІІПССІІ, т мъ пе вніітіі таковожі., а ьрсстпаго