Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059)

Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059). — Лондон: Trubner & Co., 1860. С.239

Содержание
OCR
XVI
ГЛАВЛ ЬХХХІ

.

Отпііть о ііовостаолсшіыхъ Церквахъ, u о иовыхъ пустыпяхъ, u о
ІІ СТЫІІІІНЦСХЪ

..

..

ГЛАВА

..

. .

202

..

..

204

LXXXV.

0 затпорішцсхъ u о пустыппицехъ

..

ГЛАВА

LXXXVI.

Отп тъ о избраиіи u о поставлепіп, архимапдрптовъ u игумеповъ чсстныхъ ыоиастыреіі, пов лсоаютъ свпщсмііая правала
ГЛАВА

20G

..

207

LXXXVII.

0 протор хъ па поставлепіе діякоиовъ u аоповъ
ГЛАВА

..

..

LXXXVIH.

0 томъ же благочестпваго царя Іустаоіапа глава трпдцать вторал п
пятьдесятая

..

..

..

208

0 томъ же поставлеііін о проторехъ, отъ послапія
отія Мцтрополита
КісвсЕаго п всея Pycclu, во Псвовг
..
..
ГЛАВЫ ХС, ХСІ, ХСІІ, ХСІІІ.

210

Отв тъ о томъ ше, како подобаетъ свой чиііъ храпптгі

213

ГЛАВА

..

LXXXIX.

..

Отв тъ о кровоядешп п о удавлеішпы не ясти

..

..

215

Отв тъ о пгрыщахъ Эллипсппхъ б соваиііі

..

..

216

Отв тъ о томъ же Эллчііскомъ б соваиіи, п волхвоваиіи, u чарод япіи,
ГЛАВА ХСІ

219

.

ОтвЬтъ въ которыя днн судъ ие судится, п позорпща пс бывастъ ссдмыя
граип, глава порвая

..

..

..

..

222

Отв тъ, како подобаетъ православиымъ праздповати . .
0 Епвскопехъ u о прпчетппцехъ правило пятьдесятое

..
. .

224
226

ОтвЬгь о милостип , ц о ругіі, по миогпмъ мопастырямъ

..

227

ГЛАВЫ ХС , XCV1, ХС П .

ГЛАВА ХС І П .
Л та 705
году сеитября 15 депь,—разговоръ Царскаго Велпчества
со отцеиъ его Митрополптомъ МаЕаріемъ, о мптрополичьихъ, архіепископлихъ, и протчихъ духовпыхъ слоболіапахъ, опрвчь ихъ
пигд пе судити
..
. .
..
..
ГЛАВА

229

XC1X.

Царское Соборпос послапіе къ бывшему Митроиашту, и иже с ы ш м ъ

231

ГЛАВА С.
ОГВІІТЬ бывшаго Митрополита ІоасаФа о ЦерквЬ, и Велинаго Кпяэя, п
о Мптрополпчоіі присылкп Соборпоіі
..
..

232