Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059)

Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059). — Лондон: Trubner & Co., 1860. С.239

Содержание
OCR
ГЛАВА. ШЕСТЬДЕСЯТАЯ.

Пд же бо свящеппическое пачало и п.іасть, п Христіяпство
благов рія слава отъ Пебеспаго Царя уставлепа бысть, псііраведпо есть тамо влад тп земіюму царю, нлп судитп таковая.
Сія убо вся яже ради Божествепиаго устав.іеиія, мпога и
пашимъ Свящсппымъ ппсапіемъ, утверждепа и повел ііа
бывша, дажс до окопчаиія міра Святителсмъ ; — Цсрковныя
землп іі села, и випограды, п озера, п пошлнпы, всс сочетавшс, и дахомь, п повел хомъ, и уставихомъ па восточпыхъ,
и на западиыхъ, u па полупощііыхі., и наюжиыхі. страпахь,
п во Іудеи, п во Асііі,и во А.ч>рикіп, и во Еллад и воФразіиже,
и во Птаііи, іі въ разлпчпыя островы, ііашего весс.іія свобождспія возв щаемъ, п по всеіі все.ісиіі іі, нд же ІІравославнін ввязн, и властпташ падъ ІІІШІІ обладаюгі) иашсго
свобоікдепія, в волею пмъ утвердіівіпс дахомъ влад тп Святителемъ, п шікаі.ому мірскому сапу смпряти, плп судптп, плп
прнкоснутися Цериовпымъ землямъ, п пошлііпамъ Богомъ
закліпіаемъ, п вашииъ Царсипмъ повсл піемъ утверждаемъ,
пспреложпо н соблюдеппо бытп даже до коіічііпы в ка сего,
псгірііі.осііовсиііо п ііеііокоіебпмо прсбывати повел васмъ.
Т мъ же предъ живымъ Ьогомъ, пжс повел вшу памъ
царствоватп, и предъ ужаспымъ сго судомъ, засвид тельствоватп радп царство его, уставленіемъ вс мъ нашпмі.
пріемпикомъ, и пже по насъ царемь быт» хотящпмъ, вс мъ
тысящпикомъ, и вс мъ сотпнкамъ, и вс мъ вельможамъ