Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059)

Стоглав. Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059). — Лондон: Trubner & Co., 1860. С.239

Содержание
OCR
ГЛАВА ШІЧЖЪ ЧЕТІІЕРТЛЯ.

О СІІІІЩЕПІП

ПБСКті.

ІІо п о томі. соборпой отв п. по Свяіисппымъ правиломь,
о ОСВЯІЦСПІІІ Церквп u о велпц мъ м р , и о аіітнмиііс хъ
пичтоже пе по свящеппыыъ правпломъ, Епископомъ пли
иресвптеромъ за освищепіе истяиовати, u иже иа мпоз ц м
сребра продаятя. Освящеішая бо пикогда же продаются, по
тупс пріемлемо. Разв ктпторомъ Церковпымъ, но и того on.
ПІІХЪ ІІС пстязоватп, ііо иже создатели храма, кто отъ благочсстивыхъ царей ііли отъ кпязеіі и отъ бояръ, плп отъ правоС/іавпыхъ Хріістіяпъ, по своей нхъ къ Богу в р , н об щапію
ко святому Храму, его же создатп хощетъ, во имя Владыни
Хрпста, пли во иия Пресвятыя Богородццы, пли во пмя Исбесаыхъ Сплъ, нли во имя котораго Святаго, Пророка, пли Мучеііпка, іілп Апостола, или Святптеля, и Преподобиаго, п
прпііосимая отъ пихъ по пхъ об щапио, за всликое м ро, и за
аітшнисъ, Епископъ и протопопы радостпе и съ благодареиіемі. пріемлюп., апе истязаютъелііко нли колпко, плп колпко
срсбра взяти, сіе Бежествепиыми иравплы отиюдьотречсііпо.
Якоже правило вселспскаго шсстаго Собора ппшетъ двадцать третьс. Отъ еже ни едипому Епископу, ппже прссвптеру,
ипже діякопу дающе причпстос комкапіе огь причащающагося встязатв илн проспти п нязіі, ПЛІІ ппо что, пе продаема ёсть благодать ; аще жс явится и кто прося въ клирось