Деяния Второго Всероссийского Cобора христиан-поморцев, приемлющих брак. 1913 г.

Содержание
OCR
Приложенія. № і. А*мш(яі& УПллвеілпввмк бЛйтопДО|иткАі«
ммшм* мз>ю& тпнлѵвфмитіо Іссттбншігі п тттпиш птѣ Бдлготиорніш ітШ тпи/иофкішь . вжішгаш омиодргігиі вѵА ул ОСЛІШМІЬ СЛ0(ГАЛОДу'ІіП (ГІІІЗНЬ
ТППМ ДЯПрОДЛКІІЯ НЯ/ИКО(ГІЕе1ВО дДц Миш^дѴс твое 'отеческое тумслЛнноб уезл
івипльл шсльанович* Дін€ггь плть уіггшп^мы
ккріАІшіп п справки! іюлвік^втіь , ^лкотпв^ыд ттшак мплйсірдеіА цедраты ппнце
штоі'пимтпііо „ соивтѣмп иішто пода иреставсрі*
лымк і^ігіппоітіъ екротатк состиранною благо
д Арностію Ийіисті( ^ртолюбш ллцеад/пниі кай
идетед . ймпікт 'иовседпеііпбідіь снондю толп
щойдіъ , тшспльпмгиі пшеткяогттіаги) создателя
каиіето бтн ,просили нтоліГ.-дквоздагтю иммт
кашет* благвттюрігпшіе .34411*10 іиию і/шо мв
*йл*» тпАосто стократное тиздалий .здЛ и4
Ашлн . «ибудлцап итѣ-Шйп радости дйонодооіПс
Ш ьовггётн стыли фвссіаГ* ѵслишмтт 4 наго
доріділйкнато іГдмоізнйто тдмса . дввроін раве
бДотГп ннЛрнбш * нЬпалгі былтъ есі» ніСрекіь над' лшотпмптн поставлю^ інндв тірмдветлк тда
тоето плоіири сотворите единою* иГспдтъ *ра
шѴк тонцю /неношлдіъ тпгё сотворите , Ц«і( Л пріемки) лроснтть п’толк4 иІтптеиѴл тввр
цедраты „ іГвирідь пеиітавпть синею тнлв&ГГю
крсстаріШірь ярпЬтірь снротоь великое совра
иіе (Оставленное тде/ию голію вваше зщащ
ли нинтмиильшао , Пятю вліідК вдаль лсе і(іердні‘и
П94 ^А* ДОедатедн фііголі^нксГГн ріОТмл,
юмрта і дли . Точный снимокъ съ благодарственнаго письма Выговскихъ старцевъ отъ 6 Марта 1794 года.
(Подлинное находится у М. Р. Дмитріева въ с. Зуевѣ).