Деяния Второго Всероссийского Cобора христиан-поморцев, приемлющих брак. 1913 г.

Содержание
OCR
ДОКЛАДЪ В. 3. ЯКСАНОВА. ЗНАЧЕНІЕ СОБОРОВЪ ВЪ ЖИЗНИ ЦЕРКВИ. Скати нуъ ко истинѣ ткою: (ЛОКО ТБОЕ ИСТИНА 0ГТА. (Іоан. гл. 17, ст. 17). Основаніе Соборнаго управленія Церковью, вѣрнѣе церковнымъ стро¬
емъ, положено во Святомъ Евангеліи Самимъ Господомъ нашимъ Ісусомъ
Христомъ. ОНЪ ГОВОРИЛЪ: „„ЯціЕ ЖЕ СОіуЬшИТ* КЪ ТЕБ'Ь КрГЪ ТКОН„ ИДИ И ОБЛИЧИ 0ГО
««жду ТОБОЮ И тѣмъ 0ДИнѢмЪ* Л ЦК ТЕБЕ ПОСЛУШАЕТЪ,, П^ІОЕ^ЬлЪ 0СН КЦДТА ТКОЕГО. ЯціЕ
ЛИ ТЕБІГ НЕ ПОСлУшАЕТЪ„ ПОЙМИ СЪ СОБОЮ ЕЦІЕ ЕДИНАГО ИЛИ ДКЛ« ДА ПАН уСТ^Ъ ДКОЮ„ ИЛИ
Т^Е^Ъ СКИдѢтЕЛЕИ СТАНЕТЪ КСАКЪ ГЛАГОЛЪ. ЯціЕ ЖЕ НЕ ПОСлУШЛЕТЪ ПОкѢжДА Це^ККН (то есть всему христіанскому обществу): лцк же и це^кока п^еслУшаетъ„ еУдн текѢ НКОЖЕ «ЗЫЧНИКЪ И МЫТА^А1*. Въ этихъ словахъ Христа Спасителя ясно выражено основаніе собор¬
наго управленія, соборнаго авторитета, а далѣе Господь Ісусъ Христосъ
выясняетъ, какія права имѣетъ соборъ, какова сила его постановленій:
„„Ямина ео глаголю елмъ„ 0лнкл аціе скажете на землн„ еУдУтъ сказана на неееси„ и елика ЛЦІЕ рАЗ^ШНТЕ НА ЗЕМЛИ„ еУдУтЪ ^З^ШЕНА НА НЕЕЕС^Ъ. ІІАКН АМИНА ГЛАГОЛЮ КАМЪ„ САКО
ЛЦІЕ ДКД ОТЪ БАСЪ СОКСЛЕТА НА ЗЕМЛИ О КСАКОИ КЕ(|іИ„ ЕА ЖЕ АЦІЕ П^ОСНТА бУдЕТЪ НМД отъ Отца Ліоего иже на небесъ. Ид'Ьже ко 0ста дка или т^Те сокрлнн ко има мое„ тУ
есма посрЕд*Е і^ъ. (Матѳ. гл. 18, 15—20). Приведенное свидѣтельство Самого Господа открываетъ намъ точно и
опредѣленно понятіе о силѣ и значеніи Церковныхъ Соборовъ и нашего вре¬
мени, ибо и тогда, обращаясь къ святымъ апостоламъ, Господь обращался ко
всѣмъ людямъ, какъ равнымъ братіямъ, чадамъ одной матери Святой Церкви. Онъ не далъ власть вязать и рѣшать одному изъ братьевъ надъ дру¬
гимъ, равнымъ же ему, не далъ этой власти и двумъ или тремъ: имъ предо¬
ставилъ только засвидѣтельствовать истинность всѣхъ словесъ обличенія и
увѣщанія; а окончательное рѣшеніе, окончательное осужденіе въ разрядъ
язычниковъ и мытарей предоставилъ дѣлать лишь всей Церкви, всему собра¬
нію вѣрующихъ во Христа, составляющихъ едино тѣло церковное.