Деяния Первого Всероссийского Cобора христиан-поморцев, приемлющих брак. 1909 г.

Содержание

ЧАСТЬ I

ЧАСТЬ 2

Телеграмма Собора на имя Государя Императора и ответ Государя

Приветствія Собору и адреса, поднесенные Председателю и Секретарю Собора

ГолосЪ Церкви (письма, присланныя ПредсоборнымЪ СовЬщаніямЪ)

ДокладЪ: О Церкви и ея ТаинствахЪ Л.Ф. Пичугина

ДокладЪ: О всепагубномъ антихристе Л.Ф. Пичугина

ДокладЪ: О святыхъ пророкахЪ Енохе и Илiе Л.Ф. Пичугина

ДокладЪ: ОбЪ антихристЪ и пророкахЪ И.И. Зыкова

ДокладЪ: О наставникахЪ и настоятеляхЪ Т.А. Худошина

ДокладЪ: О существе брака Т.А. Худошина

ДокладЪ; О таинствЪ св. крещенія въ простолюдинскомЪ состояніи Ф. П. Кондратьева

ДокладЪ: О таинстве покаянія вЪ простолюдинскомЪ состояніи Ф. П. Кондратьева

Брачный уставъ Московской Монинской моленной 1803 г. и канонЪ Всемилостивому Спасу, составленный Г. И. Скочковымъ

ДокладЪ: О брачномЪ каноне Г. И. Скочкова Д. В. Ватова

Брачный уставЪ Петербургской Общины

Докладъ: О старообрядческихЪ общинахЪ Д. В. Батова

Поморскій ответЪ сто пятый

Сообщенія

Постановленія Духовнаго Суда

Особыя мненія членовЪ Собора

ЧАСТЬ 3. Доклады по гражданским вопросамъ

ЧАСТЬ 4. Предсоборныя совещания

ЧАСТЬ 5.

ЧАСТЬ 6

OCR
— 45 — козБраилЕтх Б'Іірныліх оукрашлтн еебе МЛН БЛЛСЫ БрЛД'Іі стрнфи И БЛПСЛЧЪ
БЛЛГЫ МЛН ПЛЕСТИ БЛЛСЫ ГЛ4БЫ СБОЕА-
ііе ПОБИН&ГСІ|1И^Х ЖЕ ЕА ОТлѴчЛТИ 110-
БЕЛ'Іі'БЛЕТХ. Се ЖЕ ПрНБОДИТХ ОТХ П^Л-
БМЛЛ 96 ІМЕСТЛГО Сонорл. И изъ Номоканона пр. 174 л. 43 об., ясно,
что таковымъ поминанія творить нельзя. Худошинъ, Т. А. Мое заключеніе.
Если отецъ духовный за таковаго хри¬
стіанина, преступившаго законъ и лишив¬
шаго себя бороды, не будетъ молиться,
я не смѣю его совѣсти осуждать. Но
нужно вспомнить и о приспособленіи къ
обстоятельствамъ. Строгостью одного чело¬
вѣка можно погубить а другого спасти: Чти склзлнТе Сбатлго Григорій ДбОЕСЛОБЦЛ О ЛІИС'ІІ ОуЛІЕрШЕЛІХ БХ
ЕПИТНЛІІ'И И ПЛКН СЛ^ЖІІБШЕЛІХ 3ЛІН.
СОрОКОс?СТІЕ И ПрОЦІЕНЛ БЫСТЬ Д$Ш4
ЕГО. Прологъ генварл 29 день, л. 735. Нѣкій монахъ за утайку 3 золотиицъ
былъ лишенъ погребенія. По ТрИДЕСАТИ^Х ЖЕ ДНЕ^Х ОуЛІЕрТБІА
онаго ІІ4Ч4 ЛПІ, говоритъ Святой мужъ, Д$Ш4 ЖЛЛНТИСА ПО ОуЛІЕрШЕЛІХ БрЛ-
Т'Ъ, и со стрл^оліх ОНЛГО ПОЛІЫШЛАА
Л1$КИ Іі О П3БЛБЛЕНІІІ ЕГО ОуЛШІШЕНІА
НИКОЕГО НСБЛТИ. ПрИЗБЛБХ НКОНОЛ14
КХ СЕБ'Іі р'ІІ^Х ЕЛІ$І ДОБОЛЬИО ЕСТЬ
ОуЛІЕрШЕЛѴс? БрЛТ^ ЛІ^ЧИТИСА БО ОГНИ. ДОЛЖНЫ ЖЕ ЕСЛІЫ ПОЛЮфИ ЕЛ\Ѵ ПО СИЛ'Іѵ’
НЛШЕН, НДН ЖЕ И ДО ТріІДЕСАТН ДПІІІ
ЖЕрТБ^ СІІЛСЕІІІІ^ІО ІірННОСИ О НЕЛІХ...
СЛЛІХ ОуЛ\Ерш'ІП БрЛТ^ ПрИСНОЛІ^ АБНСА,
ГЛЛГОЛА, АКО ДОСЕЛ'Ь, БрЛТЕ, БЕЛЬЛІН Зл*і; лі^чпліх Б'Ііух, ныігі; же довр'іі ЕСЛІЬ И БО СБ'Ьт'Ь. Козловъ, Г. А. (Томск.). Стоглавъ,
гл. 40, ІІотребникъ и Кириллъ Іероса-
лимскій запрещаютъ молиться за брадо-
брѣевъ. Жирновъ, Д. С. Поминать нельзя и
погребеніе пѣть нельзя, ибо брадобріецъ
по Писанію съ невѣрными да причтется
и оп. церкви отлученъ. Ѳедоровъ, Ив. (Вильна). Я скажу
тоже, что нельзя. Безводинъ, П. М. Въ этомъ вопросѣ
два вида. Вселенскій Соборъ говоритъ:
недостойно служить надъ ними Сорокоустъ.
Это говорится про тѣхъ, людей, которые
не ходятъ къ духовному отцу каяться.
И бродобрѣйца, который умретъ и не
покается, не должно погребать, а если
раскается до смерти, то мы должны мо¬
литься за него. Другихъ правъ у насъ
нѣтъ. Кирилловъ. (Двинскъ). Я скажу о по¬
ложеніи нѣкоторыхъ христіанъ, которые
принуждаются къ остриженію головъ. Есть
войско Кубанское, Донское, Уральское и
большинство ихъ старообрядцы, а законъ
требуетъ отъ нихъ, чтобы они были об¬
стрижены на голо. Передъ тѣмъ, какъ
ставить такое рѣшеніе, необходимо хода¬
тайствовать, чтобы нашихъ не притѣсняли
въ этомъ отношеніи.