Деянiя Вселенских Соборовъ. Изданныя въ русскомъ переводе при Казанской Духовной Академiи. Том 7

Деянiя Вселенских Соборовъ. Изданныя въ русскомъ переводе при Казанской Духовной Академiи. Т.7. Изд. 3-е. — Казань. Центральная Типографiя, 1909

OCR
— 34 — муліанскій 1), Сатирахъ, епископъ кискиссійскій, Константинъ, епископъ ма-
ставрскій, Георгій, епископъ вріульскій 2), Ѳеодосій :!), епископъ нисскій, Ѳео¬
филактъ, епископъ тралльскій, Василій, епископъ ЗГагнезіи анелійской, Игна¬
тій, епископъ принскій, Савва, епископъ анейскій. Василій, епископъ Магне¬
зіи мэандрской, Григорій, епископъ палеопольскій, Ѳеофанъ, епископъ калой-
скій, Леонтій 4), епископъ алгизскій, Никодимъ, епископъ евазскій (евгазскій),
Ликастъ, епископъ варетскій, Ѳеофилактъ, епископъ ипэпскій, Евстаѳій, епи¬
скопъ ериѳрейскій, Ѳеофанъ5), епископъ леведскій, Стратоникъ, епископъ
кимскій. Ѳеофанъ, епископъ тимискій, Косма, епископъ мирринскій, Олвіанъ,
епископъ елэйскій, Пардъ, епископъ питанскій, Василій, епископъ пергам-
скій, Василій, епископъ атраммитійскій (адрамитійскій), Маринъ 6), епископъ
атандрскій, Іоаннъ, епископъ асскій, Левъ, епископъ фокійскій, Никифоръ,
діаконъ и мѣстоблюститель гаргарскій, Константинъ, діаконъ и мѣстоблюсти¬
тель агайскій, Ѳеогнпдъ, мѣстоблюститель города Сіона 7), Ѳеофилактъ, мѣ¬
стоблюститель тійскій (тейскій), Іоаннъ, епископъ рэдестскій, Іоаннъ, епи¬
скопъ папійскій8). Мелхиседекъ, епископъ калліопольскій, Левъ, епископъ
мадитскій, Сисинній, епископъ зурульскій, Ѳеофилактъ, епископъ харіополъ-
скій. Ѳома, епископъ таонійскій (даонійскій), Григорій, епископъ ѳеодорополь-
скій, Сисинній, епископъ халкидскій 9), Іоаннъ, епископъ врисейскій, Веніа¬
минъ, епископъ лизикскій, Константинъ, епископъ юліопольскій, Петръ, епи¬
скопъ аспонскій, Синезій, епископъ киннскій, Ѳеофилъ, епископъ анасгасіо-
поіьскій, Левъ, епископъ минзскій, Анѳимъ, епископъ веринопольскій, Спи¬
ридонъ, епископъ киѳрскін 10), Евстафій, епископъ сольскій. Ѳеодоръ, епи¬
скопъ китійскій, Георгій, епископъ тримиѳунтскій. Александръ, епископъ ама-
ѳунтскій, Михаилъ, епископъ мелетіопольекій, Ѳеодоръ, епископъ гермо кій,
Василій, епископъ адрануѳирскій, Левъ, епископъ пиманинскій (поманинскій).
Симеонъ, епископъ окскій, Стратегій, епископъ царданскій, Іоаннъ, епископъ
лампсакскій, Ѳеодотъ, епископъ палэйскій, Никита, епископъ илейскій. Левъ,
епископъ троадскій, Ѳеодоръ, епископъ авидскій, Анастасій, епископъ три¬
польскій, Левъ, епископъ тракульскій, Стефанъ, епископъ сальскій, Іоаннъ,
епископъ тавальскій, Стефанъ, епископъ силангскій (силандскій). Іоаннъ,
епископъ сетскій, Ѳеофанъ, епископъ міонійскій, Ликастъ, епископъ фила¬
дельфійскій, Михаилъ, епископъ тралльскій, Григорій, епископъ гордскій,
Іоаннъ, епископъ далдскій, Евстаѳій, епископъ орканскій, Ѳеопистъ, епископъ
ермокапелійскій, Давидъ, епископъ еленопольскій, Киріонъ, епископъ лофскій и),
Ѳеофилактъ, епископъ аполлоніадскій, Константинъ, епископъ Кесаріи виѳин-
ской, Георгій, епископъ васинопольркій, Левъ, епископъ аристскій, Никифоръ,
епископъ адранскій, Василій, пресвитеръ и мѣстоблюститель даскилійскій,
Никита, епископъ мельскій, Неофитъ, епископъ гордосервскій, Леонтій, епи¬ *) На полѣ: навуліанскій.
3) На полѣ: кріульскій. 8) На полѣ: Ѳеодоръ. *) На полѣ: Левъ. 5) На полѣ: Ѳеофилактъ.
0) На полѣ: Маріанъ. 7) На полѣ: осійскій. 8) Въ латинскомъ: правидскій. 9) На полѣ: Халкидона ѳракійскаго. 10) Въ лат.: кипрскій. 14) Въ латинскомъ: лотскій.