Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
179 «ОБОРОНА. УНІИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗН, 1617 ГОДА. 180 піе іезі ггесг шойпа сгупіС со уѵ г/с-
схасіі сегкіеугаусЬ?» 8і%Д зі§ рокагиіе,
2е сЬоС Ьуіі раІгуагсЬоіѵіе, іеп зупоД
піе Ьуі зупоДепі, рггеіо іуіко, ій раріе-
йа піе Ьуіо; а Ьуууаі іеп сгаз, 2е ра-
ігуагсЬоуѵіе піе іуіко іеДеп, аіе Дуѵа у
іггу піе Ьуіі, а рггесізі^ зупосі Ьуі зу-
посіет ротезгесЬпуіп, дДу Ьуіі па піт
розіоуѵіе раріезсу, а г раігуагсЬоѵ сЬосіа
іеДеп. Окоіо гоки Райзкіедо оЗт зеі Дгіезі%-
іедо, сезаі-2 КісерЬог, 2ууѵ% 2оп§ рогги-
сііѵзгу, Дгид% угаі%1, ТЬеоДоі§ піеіак%3,
а іісЬоДг%с піезіауѵу и Іисігі, паіпоууіі
раігуаісЬ§ КісерЬога, ДоЬгедо каіоііка,
аЬу глѵоіаі зоЬог па игпапіе таікейзіуѵа
іедо. ЗоЬог Іеп игпаі, ге таійейзіѵо
іо сезагзкіе іезі зіизгпе, роутДаі%с: «іг
сезаггоуѵіе ргаіѵи сегкіеуупети роДІедаС
піе ролѵіппі». ТЬеоДог зуѵі§іу 8іиДуіа
арреііоуѵаі г опедо зѵпоДи, г Дгидіті
роЬойпуті тпісЬаті, До раріейа І,еопа
Тггесіедо; у різг%с До піедо о іеу зрга-
ѵсіе, іак іпочѵі: «Кукпі па іо іегагпіеу-
зге Ііегеіусіуто, іако Ьоѵѵіет опі, оргосг
уѵіаДотояСі ічгеу, іако іезі гуѵусгау Да-
\ѵпу, зоЬог ргауѵоуѵіегпу зргаугоугаС то-
діі»! О сгут уѵ'згузікіт шаіпу \ѵ йу\ѵо-
сіе ТЬеоДога ЗіиДііу, ІізіораДа 11 Дпіа,
у уѵ кагапіасЬ зууоісЬ піекіогуеЬ, кіоге
ташу уѵ 81оуѵіейзкіт і§гуки, зуѵі^іу
ТЬеоДог уѵзроіпіпа і§ зргаѵѵ^.- IV зрга-
уѵіе згозіеу зіоДшедо роуѵзгееЬпедо зо-
Ьоги іой зі§ уѵугайа; До іехіи ІЬасій-
зкіедо іп Тотіз Сопсіііогит сгуіеіпіка
оДзуіату, Ьо ро ЗКтіейзки Дгіеіоуѵ зо-
ЬопіусЬ піе гаату. Когогілі IV. Тггесі гпак паууѵузгзеу гуѵіеггсЬг
пойсі, арреііасіа. Дауѵпо іо іезі кайДети, 2е іеп іезі
паууѵуйзгут з§Дгі%, До кіогедо оД іп-
згусЬ з^Дгіоуѵ уѵоіпо арреІІоуѵаС, а оД піедо пі До кодо. Такіт іезі раріей
Кгутзкі. ІІкагиіе зіе іо г кзіад 81о-
уѵіейзкісЬ пазгусіі, кіоге «РгауѵіДІаті»
гоуѵіету; рі§сіого іакісіі кзі%д тату
ро гойпусЬ тіеузсасіі; тіеДгу кіогеті
оЬгаШту іеДпе паузіагзге, кіоге га
ууіеікі роДаѵек розіапе з% оД Лапа БгаЬо-
з!а\ѵа, Дезроіа Виідагзкіедо, Кігіііо-
уѵі, теігороіісіе Кііоуѵзкіети, гоки оД
зіуѵоггепіа йуѵіаіа, уѵесііид сотриіи Огес-
кіедо, 6778, оД КагоДгепіа Райзкіедо
1270, іако іо гпаС г Іізіи іедо, кіогу
іезі уѵ іей кзіеді уурізапу. А сіюсіазг
уѵ іпзгусіі сапопу о арреІІасіасЬ До ра-
ріейа з% орізапе згеггеѵ, \ѵ іусіі газі§
кгоісеу, рггесі§, Діа зіагойуіпойсі, г іеу
іеДпеу, іпзге па зігоп§ оДІойууузгу, До-
уѵоДгіС Ь§Дгіету. Сапоп іеДу 3 ЗагДусейзкі іакі іезі:
«ерізгкор - г ерізгкорет іейіі та зрог,
оЬсе§о ерізгкора піесіі ріе рггугууѵа, а
іпасгеу—піесііау заДгі Кгутзкі, #Дгіе
11105:% ЬуС у оЬсу». ТеоДотз Ваізатоп,
раігіагеііа АпііосЬейзкі, ііитасг сапо-
поуу СІгескісЬ, сЬосг піерггуіагпу іасіп-
пікот, Діа іе^о, йе »о г раігіагсЬіеу ге-
^паіі, кіеДу уігзгузікіе кгаіе іѵзсЬосІпіе
озіесііі, і1итасг%с іеп сапоп іак то\ѵі:
«іейІіЬу зі^ ерізгкороуѵі піе ироДоЬаІ
з%Д, та теігороііі, кіогу до з%ДгіІ, огпаѵ-
шіС раріейоуѵі Кгутзкіети рггег іізі,
ггесг у з%Д, іако до оз%Дгі1і. А оп зат
та ДоуггеС з%Ди, іейіі зргаупесіііуѵіѳ з%-
Дгопу іезі, у та • огпаутіб рггег Іізіу,
Лейіі гаЗ іпасгеу ЬеДгіе піи зі§ ѵіДгіа-
1о, у? Ыійзгеу ргоѵіпсіеу Ь§Д%сут ерізг-
корот уузкайе, аЬу, исгѵпіушу зоЬог,
роуѵіоге до з%Дгі1і». Тедой зоЬоги 8агДі-
сейзкіедо ргауѵіДІо 4, іо іезі, сапоп 4
іак зі§ уѵ зоЬіе та: «ЛейІіЬу ерізсор Де-
дгаДоууапу, аЬо г Дозіоіейзіуѵа зѵоіедо
гіойопу Ьуі, а рггесгѵіЬу у тоуі-й, йе
іезі піезргауѵіеДІіѵііе з%Дгопу, іейіі Кгут¬
зкі піе гозкайе, піе та ЬуС розіаѵѵіо-
пу (па іедо тіеузсе) іпзгу, іеп Ьэуѵіет Библиотека "Руниверс'