Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
177 ОБОРОНА УНІЙ»,, СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 178 хашігіузкі, 1)оігт АпіуосЬійзкі, ЕиіусЬі
Дегогоіітзкі. Иа згозіут зоЬогге роѵѵзгееітут Ьу-
1о оѵсоѵ зіо йіеДішІгіезі^і. 8(агь/уті
зоЬопі Ьуіі: А^аіоп, раріег Кгутзкі,
Ѳеогдгиз Саго#го(Ігкі, ТЬеорЬап Аиіу-
осііійзкі, Ріоіг итісіі г Аіехашігіеу (иіе
ройіасіаі раігуагсііі АніуосЫйзкіеуо, го-
гитіет сііа іе<,'о, ге розіет іуіко Ьуі,
гпаС ге затеши раріе2о\ѵі Кгѵтзкіети—
Іо рггуг\ѵоііа, хе розіоѵѵіе іе^о \ѵзгузі-
кісіі раігуагсінт розіаЛац). Ха зоЬогге віоіітут \ѵ Хіееі Ьуіо
оусо\ѵ іггу зіа згейСйгіезі^і кіеііет. 8іаг-
згуті зоЬоги Ьуіі Асііуап, раріег Кгут-
зкі, кіогу на тіеувси з\ѵѵт розіаі Ріо-
Іга, рггеіішеузгедо рпезЬуіега зѵѵі^іеѵ
К/утзкіеу Сегк\ѵіе, у ііги^іе^о Ріоіга,
ргяезЬуіега у іііитепа Кгутзкіедо та-
пазіега $. 8аЬѵ, ки Іети— Лоаіта у
Тотазга, оЬий^и тпісіюхѵ у ргаезЬуіе-
гоѵ, кіоггу шіеіі зрга\ѵо\ѵаиіе гіесопе
ѴѴзсЬоДпісЬ арозіоізкісіі зіоііс. Рггу пісіі
Тагазу Сагоугогі/кі, Роіісіап Аіехашігіу-
зкі, Т1іео(Іогіі Аніуосіііузкі, Неііазг Де-
гогоіітзкі. А геЬу кіо піе тоѵѵіі, ге
раріегоѵ»' у розіоѵ ісЬ сгсгопо ріеілѵзгут
шіеу8сет, іако ^озсі, іоСЬу, па зупосІасЬ
Сагодгосігкісіі, раігѵагсЬа Сагодтігкі
ріепѵзге тіеузсе (ІалѵаС тіа! Аіехап-
(ігіузкіети, АпіуосЬейзкіети у .Іегого-
Іітзкіети, аіе іусЬ іггесЬ у \ѵ Саго-
рчнігіе Лота и зіеЬіе розіаііаі. Раріе-
іоѵі г аз сііоб иіе затеши, аіе ро8Іот
іе^о зіеЬіе розіаЛаб (Іоризгсгаі. \Ѵ зіосі-
іиут зоЬогге «РГа\ѵі1а» иазге 81о\ѵіей-
вкіе тош^, ге роз!о\ѵіе раріезсу тіеіі
тос <1о зрга\ѵо\шііа \ѴзсІю(1піс1і арозіоі-
вкісіі, іо іезі, раігуагзгуеіі зіоііс, іако
зі§ іо рошіепііо \ѵ Кагіа^ійзкіт зоЬо-|
гхе, кіогу нгіеісе іезі дѵ игу\ѵапіи \ѵ Сег-1
кт \ѴзсЬо(1піеу. «Ргатіа» Низкіе іак |
икшіа: «Ьуіі г 6\ѵі§іуті оуеаші па іут ;
зупоіігіе у патіезіпісу осі раріега ро-:
Лапі. Хапгіезіиікаті (11а іе§о 8І§ пагу- мгаі%, Ьо осі раріега розіапі з^ ро ѵзгузі-
кісіі зігопасЬ у тіазіасіі сгупіС іо, со
іт рогисгопо, у тіеузсе іедо газіасІаС.
0(1 (ѵзгузікісЬ исгсгепіе шаі%с, па тіеу-
зси раріегоѵѵут (Іо^ІцЛаі^с у розігге-
^аіі|с ро лѵзгузікісіі зігопасЬ ргаттіегіа
арозіоізкіе&о, Ьо зіоііса арозіоізка Нгупі-
зк% зіоііс^ паг\ѵапа іезі, ропіе\ѵазг
лѵіеггсіітѵпу арозіоі Ріоіг па піеу га-
йхѵіесіі і ро зоЬіе ріепѵяге^о агсЬіегеа
ІЛпа па піеу розіапоѵнЪ. \Ѵ іусЬ зіо-
ѵѵіесіі \ѵугага зіу піе іуіко ріепѵяге га-
зіа(1апіе, аіе у тос пауіѵузгзга розігге-
^апіа рга\\ч1гі\ѵеу тагу, пасі со піе
мгі^ізге^о піетазг \ѵ сііггейсіайзітеіе; лѵу-
гага зі§ у іо, ге \\іа(1га й\ігі§іе§о Ріоіга
пау\ѵузгзг% гозіаіа рггу зіоіісу Кгут-
зкіеу у Ьуіа ѵ? игу\ѵапіи ро (ѵзгузікісЬ
тіазіасіі у зігопасЬ. Сгупі зі? лѵгтіапка
у пауріешзге§о ро 6. Ріеігге ерізсора
Ьіпа, па кіогедо іа \ѵ1а(І2а гагаг ро
ё\ѵі§іут Ріеігге рггурайіа. Когпгиі Ш. \Ѵіоіу гпак гѵіеггсЬпойсі пау-
ѵузгзгеу, ге Ьег раріега йаііеп
зоЬог Ьуб піе тойе. \Ѵ «ЗоЬогпікасЬ» пазгусЬ ійотейзкісЬ,
шіезіц,са Іізіорасіа 28 (Іпіа, ѵг грѵосіе
й. Зіеіапа, кіогу га оЬгагу сіегріаі,
гпасгпу рггукіаіі шату іе"о, со гоги-
іпіеіі сЬггейсіапіе \Ѵзс1іО(1пі о гшеггсіі-
пойсі раріейойг КгутзкісЬ. 6(1у Ьотет,
га сгази іе^о йѵі§Іе§о гдіотаЛгіІі зу-
ио(1 раігуагсіюѵіе у ерізсороѵіе \ѴзсЬоіІ-
пі, у па іут зупо(1гіе \ѵуѵо!а1і оЬгагу
г сегкѵѵі у, Ло зкиіки рггуѵо(1г%с, рггу-
тизгаіі ѵзгузікісЬ, тіеіігу іпзгуті іе^о
ётѵі^іе^о 8іеіапа, (Іо рггуі§сіа іе§о, тіа-
пиі%с ЬуС. роѵзгесЬпут зупойет,—
зт§іу Зіеіап, іако іезі нг гуѵосіе іе"о,
іак осірочѵіасіа: «іако ѵазг зоЬог ро-
нгзгесЬпут та зі§ паг>ѵа^, па кіогу піе
рогѵаіаі Іігутзкі раріег, Ьег кіоге^о Библиотека "Руниверс1