Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
175 «ОБОРОНА УНШ>. СОЧ. ЛЬВА КІ’ЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 176 \ѵі 6\ѵі§іепш, у пат іакіе лѵіеггуС у
\ѵугаа\ѵаС кагаіа. ТѴ паЬогейзіѵо пазге
сегкіеѵѵпе Догосгпе, кіоге оДргашііету,
#Ду (Іпі ѵѵузгзгеу роіоіопе рггусЬоДг^,
іеп агіукиі лѵіагу ѵфізалѵзгу, іоі сгуіац.
у Зріеѵаі^ г ІусЬіе кзіэд; сі, кіоггу пат
з$ рггестпі. Огпѵпа ггесг, іако зі§ лѵ
іѵт піе оЬасха! 8іапо\ѵі йчгіеіскіети зі§
піе Дгіѵшіету, Ьо іеп паЬоіейзгіѵа сег-
кіемтедо піе осіргаиѵиіе, іесіпо зіисііа,
а зіисііаіцс, піе ѵзгузіко роцС тоге.
Аіе зіап Дисконту сі^згкоі Ь§Дгіе \ѵі-
піеп рггеД 8^(1гі^ гу\ѵусЬ і итагіусіі,
ге, кіисг шаДотойсі таіас, у заті піе
ѵѵе1кнІ2іі, у Дги^іт піе оі\ѵіеіаі$. Рггу-
Дату іезгс/е теугпапіе хѵзгузікіеу Кизі,
іакіе Ьуіо о іут агіукиіе, \ѵурізапе
г Іізіи, кіогу різаіо Дис1іо\ѵіейзілѵо у
зіапу блѵіеіскіе, рггеДпіеуз/е КизкісЬ
кгаіоѵѵ, ітіопті іат росірізапі, До 8іхіа
4, раріега, гоки Райзкіецо 1476. Ро
рггеДточѵіе, - затут іехсіе іак різгд,:
«шу Ьо\ѵіепі \ѵзгузеу \ѵіеггуту у \ѵугпа-
\ѵату Ъуб сіеЬіё пауЗш^ізгут у рошгесіі-
пуш, ге хѵвгесіі паурггеДпіеузгут разіе-
гхет у зіагзгут паД чѵзгузікіті Ъ§Д%-
сут йѵгіеіуті оусаті, у паД ргалѵозіамг-
путі раігіагсКаті, іако гшеігсіте^о
ргаоуса, у рггукіапіату ^0ѴУТ иа82е
ге тегеіакіт розіизгейзгіѵет ДоЬічтоІ-
пуш, піе г піежДеу, апі «;\ѵаІіет рггу-
тизгепі, аіе 2 шагу у роі^Дапеу ті-
1о$сі у ДоЬічжо1пе§о зегса, роіггеЬиі%с
о(1 ітѵоіеу 6\ѵіаіоЬ1і\ѵойсі паѵйш^ізге^о
ічгоіедо Модовіашейзіѵга». К02П2ІАІ 11. Ріегѵзгу гпак пауѵуізгеу ра-
ріеіасЬ 2\ѵіег2с1іпо5сі. Ріег\ѵзге па зоЪогасЬ лѵзіеіейэкісіі тіеузсе. •Іако еѵап§е1ізІо\ѵіе, орізиі%с ІісгЬ^
арозіоіоѵг, пауріеілѵіеу Ріоіга, іако зіаг-
зге^о, кіаД%, роіут іпзгусіі, іак у ѵѵзгузі-
ка Сегкіеѵг ротояесЬпа і$ гѵіеггсЬпойС Ріоіга й\ѵі§іе"о гпащс \ѵ Ьізкирасіі
КгутзкіеЬ, \ѵ ІісгЬіе оусо\ѵ вш^ІусЬ,
па 8оЬогге Ь^І^сусЬ, гаѵѵзге 1ісгЬ§ і§
і росгупаіа осі ерізсороѵ КгушзкісЬ. А
I сіюсіаі овоЬаіиі заті зчгуті піе Ьуѵѵаіі
| па зоЬогасЬ, іуіко рггег розіу, а рггеД-
' зі§ у розіоіп ісЬ, • сЬосіазг піекіоггу
! 2 пісЬ ѵ Ьізкираті піе Ьуіі, ріег\ѵ82в"о
! тіеузеа у заті раігуагсЬоѵіе изі^роѵгаіі.
Со ѵзгузіко кзі§ді пазге, кіоге «Рга\ѵі-
I Іаті» 20\ѵіету, па росг^іки зоЬого\ѵ
, ро\ѵ8гес1тусЬ шаі%, у ту іи г піск
\ѵкгоісе \ѵуі$\ѵ82у роіогуту. 8оЬоги Хіеейзкіе^о іггузіа у оётпай-
сіе оусо\ѵ. 8іаг8гу Ьуіі: 8у1\ѵезіег, ра-
ріег Кгутвкі, АІехапДег Саго^гоДгкі
Гіеп іезгехе раігуагсіід. па оп сгаз піе
Ьуі, аіе ерізсорет Вігайіѵйзкіт и те-
Ігороіііу Негак1іѵ8кіе"о, роіойопу рггеД
8І§ ѵ «Рга\ѵі1асЬ» пазгусЬ тіеДгу ра-
ігуагсЬаті, у па іакіт тіеузси тіесігу
раігуаісііаші, іакіе пароіут газіаДаС
росг^і, ѵогитіапо роДоЬпо, ге таіо па
іут паіегаіо), АІехапДег АІехапДгіузкі,
Еизіасііі АпіуосЬейзкі, Макагу Дегого-
Іітзкі. 8оЬош Саго§гоДгкіе§о оусо\ѵ зіо рі^С-
(Ігі&зі^і. Віагзгу Ьуі Батазиз, раріег
Кгутзкі, Кесіагу Саго^госкі, ТЬіто-
іеизг АІехапДгіузкі, Меіесіиз Апіѵо-
сЬіуекі. Иа іггесіт ромгзгесЬпут зоЬогге лѵ
Ерііёзіе Ьуіо оѵсо\ѵ Д\ѵіеёсіе. Зіаі’згу
іедо зоЬоги Кігуі АІехапДгіузкі, Дгіег-
і%су тіеузсе Сеіезіупа,- раріеіа Кгут-
зкіе^о, .Іиѵепаіі Дегогоіітзкі. Иа С2\ѵагіут зупоДгіе ѵ КаІсеДопіе
Ьуіо оусо\ѵ згеёёзеі іггуДгіейсі. 81агзгу
іе§о зоЬоги Ьео, раріег Кгутзкі, Апа-
іоіі Копзіапіупороізкі, .Тиѵепаіі Дегого-
Іітзкі, Махуш АпіуосЬейзкі. , Ха рі^іѵт зоЬогге \ѵ Саго§гоДгіе Ьу-
1о оусоѵ\' зіо 82езёД2Іезі%1 рі§С. 8іату
зоЬоги Ьуіі Ѵідіііпз, раріег: Кгутзкі,
ЕиіісЫив СагодгоДгкі, АроШпагіиз Аіе- Библиотека "Руниверс1