Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
173 «ОБОРОНА УНІИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 1*4 ріебпі 6, іуті віолѵу: «кіогу г 8ѵѵі§іуш
Ріоігет сгсі доДпут 8іо1іс§ зроіпіе
Іггутазг, іедо рггеіогейзіѵѵет иЪода-
сопу іезіеб». Ш ѵѵіесгегпі \ѵ зіусЬи:
«сгут сі§ пагоѵѵ§, сиДоѵѵпу рггероѵѵіа-
Даеги ргаѵѵДу: ГипДатепіет іѵѵагДут,
рггеіогопут пауѵѵугзгедо зоЬоги с/сі
доДпедо» (тоѵѵі о сгѵѵагіут 8оЬог/е
роѵѵзгесііпут КаІсеДойзкіш). \Ѵ гуѵѵосіе
га$ й. бг/едогга раріега, шагса 12 (\ѵ
«РггеіоЬасЬ» у ѵѵ «8оЪогпікасЪ» КизкісЬ
пауДиіе зі§ іеп гуѵѵоі), апуоі тоѵѵі До
Оггедог/а: «піесЬ сі Ъ^Дгіе ѵѵіаДото,
іг оД опедо Дпіа, іакойту іо (шізк§
вгеЬгп^) Даі г сіегрІпѵобсЦ, \ѵ ргозіобсі
вегса, пагѵѵаі сі§ Рап ріегѵѵорггезіоіпі-
кіет ЪуС &т§іеу 8\ѵоіеу Сегкѵѵі, га
кіог$ Дгод$ кгеѵѵ зѵѵ% ѵѵуіаі, ігеЪуй
Ьуі пазі^рпікіет у патіезіпікіет ѵѵіегг-
сЬоѵѵпедо арозіоіа Ріоіга» (га іеДпо
росгуіа ЬуС пазі^рпікіет Ріоігоѵѵут у
ріепѵорггезіоіпікіет, іо іезі ргоіоіго-
пет Сегкѵѵіе бѵѵі^іеу, га кіог$ кгеѵѵ
вщ СЬгузіиз Рап лѵуіаі, а га роѵѵзгесЬ-'
п$ Сегкіеѵѵ, піе га зат§ гасІюДп^, кге\ѵ
іедо Зѵѵі§іа іезі ѵѵуіиіа). \Ѵ «Міпіеу»,
ІівіораДа 25 Дпіа, па рзаіт «СЬѵѵаІсіе
Рапа г піеЪа», Сіешепза, раріега Кгупі-
вкіедо, пагуба «шоспут зіирет Сегк¬
ѵѵіе у іипДатепіет піерогизгопут, рга-
ѵшііега пауреѵѵпіеузгут ѵѵіагу» (ѵѵзгуіко
іо, со 8І§ рггуѵѵіазгсгаіо Ріоігоѵѵі 6ѵѵі§-
іети, Сегкіеѵѵ Огеска рггугпаѵѵа ра-
ріегога Кгутзкіт, Даі^с гпаС, ге опі
іо рггеіогейзіѵѵо тщ, кіоге Даі СЬгѵз-
іиз Рап Ріоігоѵѵі 6ѵѵі§іети). \Ѵ «Міпеі»
гпоѵѵи, тіезі^са кѵѵіеіпіа 14, ѵѵ Дгіёіі
$ѵі§іедо- Магсіпа, раріега Кгутзкіедо,
ѵ ріебпі 8 іак тату: «икгазгаі^су Ріо-
ігоѵѵ$ ,Во8к$ зіо1іс§, іедо Возкіт катіе-
піеш Сегкіеѵѵ піепагизгопд, гасіюѵѵаіеб,
Магсіпіе, г пііп иѵѵіеІЬіопу іезіеб». Рггу-
різиіе іо Магсіпоѵѵі Сегкіеѵѵ \Ѵзс1юДпіа
8і%Д, ге па зіоіісу Ріоігоѵѵеу віеДгіаІ,
у опут рггуѵѵііеіет—оД Рапа Дапут Ріоігоѵѵі «іу іезіез катіей»—гасіюѵѵаі
Сегкіеѵѵ піепагизгоп^, оД топоіЪеІііоѵѵ,
кіогут Ьегеіусіѵѵет ѵѵзгуіка Сегкіеѵѵ
ХѴзсЬоДпіа г раігуагсЬаті розроіи Ьуіа
геігопа. 8ѵѵі§іу Сѵгуіі АІехапДгіузкі, ѵѵ
кагапіи па Мезіогіа, ѵѵ «8оЬогпікасЬ» 81о-
ѵѵіеЛзкісІі, Іірса 16: «зѵѵіаДка іоЬіе (іпо-
ѵ\гі До ^зіогіа) Даіешу доДпедо у ѵѵіег-
педо па^ѵѵі^ізгедо агсЬіерізсора ѵѵзгузі-
кіедо бѵѵіаіа, оуса у раігуагсЬ§ Сеіезіу-
па». \Ѵ гуѵѵосіе габ бѵѵі^іедо Аіехіа,
тагса 17, тоѵѵііі сезаггоѵѵіе Нопогіиз
у АгсаЛіиз До сіаіа Аіехіа йѵѵі^іедо:
«зіидо Вогу, гтііиу зі§ паД паті! ско-
сіагейту дггезгпі, іеДпак іезіе^ту се-
заігті, а оіо осіес ѵѵзгузікіедо йѵѵіаіа»
(раріега рггуіоіппедо икагиі^с). гу¬
ѵѵосіе $ѵѵі§іедо ТеоДога ВіиДуіу, іізіо-
раДаП Дпіа, ѵѵ «8оЪогпікасЬ» піекіогусЬ
Дозіаіесгпусіі, ѵѵ кіогусЬ зі§ орізиіе
згегоко гуѵѵоі ТІіеоДога 8іиДуіу, ро-
Ьогну іезі Іізі До раріега Ьеопа Тгге-
сіедо, ѵѵ кібгуіп 84- іе зіоѵѵа: «ропіеѵѵазг
Ріоіга ѵѵіеікіедо Сіігузіиз Вод кіисгаті
кгоіезіѵѵа піеЬіезкіедо у пауѵѵузгзг^ паД
разіеггті гѵѵіеггс1шо8сі% исгсіі, До Ріо¬
іга аІЬо пазі^рпіка іедо рггузіоі ѵѵзгузі-
ко ДопозіС, со Ьу зі§ коіѵѵіек по\ѵтедо
икагаіо ѵѵг Сегкѵѵі йѵѵі^іеу роѵѵзгесЬпеу
оД іусіі, кіоггу оД ргаѵѵДу гаЫдДгуѵѵа-
і^». У пігеу іапіге: «агсЬіразіегги Сег-
кѵѵіе, кіога роД піеЬет іезі (іо піе за-
теу Кгутзкіеу); рошог пат, Ьо діпіет.
Вгеѵѵпиу Сіігузіиза, у Дау г§к$ рогаосу
Сегкѵѵі пазгеу (Сопзіапіупороізкіеу, Ьо
гіатЦЛ різаі у іаіп тіезгкаі), па^іа-
Диу . рггеД іоЬ$ Ьуѵѵзгедо іедог ітіепіа
г іоЪ$ раріега, кіогу па Ьегеіука Еиіу-
сЬа гукп^І (Ьуі іо Ьео ріеі*ѵѵзгу), у іу
гукпі па іо Дгізіеузге Ьегеіусіѵѵо». Туш
гатукату іеп гогДгіаІ, іі Сеі кіеѵѵ зіа-
гогуіпа \ѴзсЬоДпіа іак ѵѵіеггуіа у исгу-
1а, ге раріегоѵѵіе Кгушзсу зі§Д, ге в%
пазіерпікаті- бѵѵі^іедо Ріоіга, тщ Ц
ѵѵ!аДг§, кіог% Даі СЬгузіиз Рап Ріоіго- Библиотека "Руниверс1