Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
171 «ОБОІ’ОНА УШИ*. ООЧ. ЛЬВА КІ'ЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 172 іеві пад діатепі тоспіеувгу. Со тохѵі§
«тіесг»!? Вгатѵ ріекіеіпе іедо піе
рггешоод»! V даіеу о іутіе згугосе,
голѵі^с до «хѵвгувікісЬ діохѵг},, итіеі^і-
иуці віугпікіет хѵ Іодгі сегкіехѵпеу, ра-
віеггет сгиупут охѵіес у Ьагапкохѵ
СЬѵівіивохѵусЬ». Харівапо іо \ѵ
ЪогпікасЬ» КивкісЬ, сгегхѵса 29 Так рѵгед (Ьѵіета 8Іу Іаі хѵ сегкхѵіасіі
КивкісЬ исгопо од теігороіііа хѵвгѵві-
кіеу Ки»і. Так хѵіеггуіа хх'згувіка Кий.
Тегаг кіо іак піе хѵіеггу, аЪо кіо іпа-
с/еу исгу, іеп піе іеві паЬоіейвіхѵа
Кизкіедо, аіе іакіеуві векіу по\ѵеу,
«8о- | кіогеу піе гпаіі оусохѵіе пазгу піе іѵіко
(Іпіа.! дахѵпіеувгу, аіе у вхѵіеівгу. С2ЕЗС ѴѴ'ТОКА о» О ХАЗТЕРХ1КАСН ХА ТЕ ШАЬЩ РО Р1ЕТК2Е 8ѴѴЩТУМ. ІІ02І)2ІАІ I. Коти ро Ріеігге йхѵіеіут паіеіу
іа гхѵіеггсЬпойС. То діохѵпе віагвгейвіхѵо 2 йтіегсі^
Ріоіга вхѵі^іедо піе ивіаіо, Ьо о\ѵсе
СЬгувіивохѵе ігхѵаС Ъ§д$ до койса йхѵіа-
іа, а рггеіо у равіегга г паухѵувгвг^
хѵ1адг% роіггеЪа Ьуіо. А гаіут іе віо-
хѵа Райвкіе: «рай охѵсе тоіе» піе іуіко
до Ріоіга йхѵі^іедо в% шохѵіопе, аіе у
до іедо павіедтікохѵ. О сгут іак тохѵі
СЬгуговіот й.- хѵ кві^д. 2 «О каріайзіхѵіе»,
со іеі іеві хѵ кві%ісе, кіога піедахѵпо
дгикохѵапа хѵ Ьгасіхѵіе Ілѵохѵзкіт: «СЬѵув-
іив кгехх' в\ѵоі§ хѵуіаі га охѵсе, кіоге
Ріоігохѵі у паві^рсот іедо роіесіі».
\Ѵ іусЬге кві§дасЬ ВІохѵіейвкісЬ, хѵе І.хѵохѵіе дгикохѵапусЬ,« О йхѵіевгсгейвіхѵіе »
й. СЬгуговіота, Тагавву, раігуагсЬа
Сопвіапііпороівкі, до Адгуапа раріеіа
іак рівге: «Вгаіегвкіе Ьо хѵав/е, йхѵі%-
іоЫіхѵойсі$ икгавгопе агсЬіегеувіхѵо, ро-
діид гакопи у хѵоіі Воіеу, гхѵіеггсЬпойС
дгіегЦс агсЬіегеувкіт ройхѵі^сепіет,
'АІеІтогп^ та в1а\ѵ§». Мохѵі й. Тагавву, іе гхѵіеггсЬпойС раріеіа Адгуапа іеві
родіид гакопи у хѵоіі Вогеу. 2акоп піе
іпвгу, іедпо гакоподахѵсе павгедо «рай
охѵсе тоіе». Тоі оЪіайпіа віохѵо «родіид
хѵоіі Воіеу», іо.іеві, іе іа гхѵіеггсЬпойС
іеві піе од Іидгі, аіе од Вода. А хѵ
«Рггеіогіе», кві^дге іак пагхѵапеу, хѵ іу-
хѵосіе 8і1хѵев‘га йхѵі^іедо, віусгпіа 2,
іак 8іоі: «Зііхѵевіег рггет^дгу ровіа-
хѵіопѵ Ьуі ерівсорет хѵ Зіагѵт Кгутіе,
у роіесопе ти Ъуіу сегкхѵіе у хѵвгувіко
сііггейсіайвкіе йхѵі§іе віадо». 8к%д гпаС,
іе піе іедпа Сегкіехѵ Кгутвка, аЪо
іуіко сегкхѵіе гасЬодпе, аіе хѵвгувіко
сЬггейсіайвкіе віадо, іо іеві: хѵвсЬодпе,
гасЬодпе, роіпоспе, роіидпіохѵе, Ьуіо
ти рогисгопо. Хад іо, Ьиіедо 13 дпіа,
хѵ кві^дге пагхѵапеу «Міпеі», па дгіей
йхѵі§іедо Ьеопа, па хѵіесгегпі, хѵ віу-
сЬігасЬ іеві іак: «Сгут сі§ пагоѵѵ§ од
Вода паісЬпіопу (Ьеопа раріега), діо-
хѵ$ ргахѵовіахѵпеу Сегкхѵіе СЬгувіиво-
хѵеу, окіет Ьувігут ргахѵохѵіегіа»
роіу іехі. Раігг, іако ві§ хѵі^іе іедпо
г дгидіт: іат діохѵа—Ріоіг, іи діохѵа—
Ьеоп, павіррса іедо. дайпіеу о іут хѵ
капопіе па іиіггпі, па іепіе дгіей, хѵ Библиотека "Руниверс1