Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
169 «ОБОРОНА УШИ». СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617' ГОДА. 170 росгупа: «Нозройу ѵогѵаск», Іак йріе-
ѵату: «іакіші скѵаіекпѵті когопаші
когонодѵаС Ь§<І2Іету Ріоіга у Ра\ѵ1а,
.Іатіедо (Ріоіга), іако тіейгѵ аровіоіа-
юі рггейпасгаіпіка, очѵе^о гай (Ра\ѵ1а).
іако Іе"о, кіогу ргасоѵѵаі пай іпвге».
Ташге, дйгіе віе вріеѵа біогіа. Такіе
\ѵ «Осіоіски», \ѵ й\ѵіеІуІпаск. Ташге у \ѵ
віускугаск е\ѵаіі§іе1вкіск сгуіау воЬіе
ват. \Ѵ «Міпеі», сгегѵѵса 29, па Іііеі:
«Ріеігге, паумгуівгу іпіейгу сІпѵаІеЬпеші
арозіоіу, катіепіе ѵгіагу». \Ѵ віейаі-
пеу ріеілѵвгеу в^ Іе в!о\ѵа: «сегкіемпе-
80 катіепіа иаусЬѵаІеЬпіеувге^о Ріо¬
іга». віускугаск, ро рвакпіе 50:
«Ріоіга катіепіа ѵіегпуск». \Ѵ ка-
попіе ріейА ріепѵвга, у \ѵе уѵвгуікіт
Іуш капопіе ро тегуікіск ріейпіаск
реіпо, Іат сгуіеіпіка ойвуіату. \Ѵ «Осіоіски», \ѵ влѵіеіііпіе 11: «ро
Вовкіш 2тагІлѵускѵвІапіи, Іггукгоб Ріо-
Ігоѵі ггекі Раи: шііиіевг ге ті§».
Шй віѵоіті о\ѵсаті сгупі §о рггеіого-
пут пай равіеггті. Татге \ѵ віускугге Іак: «икавшее
ві§ исгпіот 2калѵісіе1 ро 2тагІ\ѵуск-
ѵѵвіапіи, Іокіе, Зутопіе, йаі пай о\ѵса-
ті равіегвінго» (ѵвгуікіт исгпіот ві§
икагаі, а Зѵтопоіѵі равіеі'віио йаі).
У іпвге Іут ройокпе. Те кві^^і иіе \ѵ
Кгутіе в§ ріване, аіе ро гогпуск ^-вской-
пуск Сегкѵѵіаск, а па\ѵі§сеу ѵг Сопвіап-
Ііпороіи. \Ѵ «Тгекпікаск • у \ѵ «Ріа\ѵШаск Сег-
кіеѵпуск», \ѵ«Сгупіесквро\ѵіейгі» скггей-
сіаАвкіск, лѵ тойііілѵіе ро вроѵіейгі Іак
тоѵі каріап: «\Ѵ1айаі%су Рапіе Воге
павг, кіогу кіисге кгоіевілѵа і\ѵоіе"о
Ріоігоѵѵі, гдѵіеггсконгпепш аровІоІолѵЬ
Іѵеши, рогисгуіей у па піт Сегкіе\ѵ
гкшкжаіей у йаіей ши тос г в\ѵоіеу
йокгосі ѵі^габ у ічтѵі^гуѵаС ^ггеску
па гіеші». \Ѵугагпіеу Іо іев/сге у?
«ТгеЬпіки Ваіакапоѵут», ой ващускіе
рг/естпіко\ѵ ѵуйапуш, па кагсіе 263, ѵ тойіііѵпе гог^ггевгепіа: «\Ѵвгескто-
спѵ, тііовіегпу Рапіе, «Ібги Скгувіе,
Воге павг, кіогуй па г\ѵіеггско\ѵпуш
тіейгу аровіоіаші 1\ѵоіті Ріеігге Ьийо-
Сегкіе\ѵ в\ѵоі§, у кіисге іети йаі
кгоіевіѵі’а піекіевкіе^о, у Іѵоі% Іавка
сксіаіей, геку ши \ѵзге1ака йапа Ъуіа
ѵѵіайга, геку гѵѵі^гапо куіо у па піе-
Ьіе, со ой піе§о г\ѵі%гапо к§йгіе, у гог-
ш%гапо куіо па піекіе, со ку іог\ѵі%-
гапо куіо ой піедо па гіеті, у пав,
п§йгпуск, піейовіоупусіі, г піе\ѵушо\у-
пе"о Ілѵедо сгіоугіекоіикіа, игасгуіей
куС павІ§рпікаті (Іапеу іети 'ѵѵіайге,
іекуйту у ту то§1і ѵгцгаС у гогш%-
гу\ѵаС Іо, со рггурайпіе \ѵ Іийгіаск
Ілѵоісіі». \Ѵ ■ Іеѵ тойііілѵіе Ігоіакіт
вровокет Ріоіга й\ѵі§Іедо вІагвгеЛвІѵго
икагиіе зі$: 1) Іг па Ріеігге гкийоѵгаі
Скгувіив Сегкіете в\ѵоі§. 2) Іі іети йаі
кіисге у вдвгувікіу тос гире!п%. 3) Іг
Іеу піосу паві^рпікаті в^ сі каріапі,
кіоггу ако Йо ватеу овоку Ріоігоигеу,
к^й^сеу \ѵ ерівсораск Кгутвкіск, ако
Йо Іуск ерівсороѵ, кіоггу таі% вроіесг-
пойС г вхѵі^іут Ріоігет, в^ рггуѵѵі^-
гапі. Теп гогйгіаі га^іегаш йѵіайесіѵет
Ыѵеіюга Сеттіака, теігороіііу Кііо\ѵ-
вкіе^о, кіогу гуі коіо гоки Райвкіеео
Іѵвіас сгіугувіа ріеіпавіе^о; лѵ кагапіи
росішаіпут па Ріоіга у Ра\ѵ1а Іак
то\ѵі: «Бгі\ѵпе сийо: рггевгейі Моуге-
вга Ріоіг, ргге^ѵугвгуі ргогокоѵ ѵвгуві-
кіск! Моугевг ко\ѵіет іейпеши паго-
Йоѵѵі Яуйоѵгвкіети рггеіоіопут куі, а
Ріоіг ѵвгуікіеіпи Й\ѵіа1и». Татіе
пііеу: «Негой итуйііі роітаС Ріоіга:'
Ріоіга, кеітапа опе§о Водіет \ѵукга-
пе§о риіки, ват% аровіоіоѵ». У пііеу: «со сгупівг, Негойгіе, Ріоіга
сксевг ойІ^сгуС (ой аровІпІо\ѵ), сегкіеѵту
Лтйатепі; Ріоіга га\ѵі-2еС \ѵ сіетпісу,
кіисгпіка піекіевкіе^о. Ргогпо ргасиіевг!
тіесг Іе^о піе гѵаісгу, акоѵіеш чт Библиотека "Руниверс