Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
167 •ОБОРОНА УНІИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 168 шіііеу 18 па йапа й.: «Моѵі СЬгузівз
Ріоіпші: рай отѵсе тоіе. Сгети, іпз/усЬ
тт^лтегу, іети о іут тоіѵі? ІУуЪог-
піеузгу 0(1 арозіоіоіѵ Ьуі у изіаті ис/-
піо\ѵ у §1о\ѵ% ІісгЬу ісЬ». Так СЬгу/о-
8Іоні. 8Ц(1 ис/уіпу 8І§, ге іпзгуіп ароз-
іоіот осі Рапа піе іезі йапо &1оіѵпе
разіегзіио, іепо іе<1пети Ріоігоѵѵі. Тат-
йе пігеу сіаіе іети рггеіогепзііѵо пай
Ьгасі$. У іезгсге пігеу іатге, у роѵ-
іоге пі/еу іо/ іпзгуті зіоіѵу оЪіайпіа.
СЬгугозіот, \ѵ Ьотіііеу о Раікгулѵусіі
ргогокасЬ: «роіѵіейй пат, о Мо"озІа-
ѵѵіопу Ріеіг/е, о 2\ѵой/%сусЬ зіайо СЬгуз-
іизоіѵе, кіоге іоЬіе рогис/уі у ртѵіе-
г/уі паузіагз/у разіег/ у зігой йиз/ па-
згусЬ». А ТЬеорЬіІасіиз, па /ас/аіо 77
и Йапа, іак иіоіѵі: «цііу оЪіайи копіес
тіаі / піті (/ арозіоіѵ), Ріоігоіѵі рав-
іегііѵо Аѵз/уікіе"о йіѵіаіа роіеса». Хіе
іппети, аіе Ріоігоіѵі іо <1аіе. №/еу
іатге: «рогисгуІЬоіѵіет Ріоігоіѵі іѵз/узі-
кісЬ \ѵ оЬгопе, сіюсіаз/ .Іеги/аіітзка
зіо1іс§ .ТакиЪ рг/уіаі, аіе Ріоіг—іѵз/у-
іек йіѵіаі». Так іѵукіайа ТЬеоШасі іе
зіоіѵа «рай оіѵсе тоіе», ге іо піе то-
іѵіопо іѵзгуікіт арозіоІОпі, аіе іейпети
Ріоігоіѵі, у піе іейп§ сг§йС йіѵіаіа ро-
гисгопо, аіе іѵз/уіек йіѵіаі. йезгсге СЬгу-
гозіот, іѵ Ьотіііеу 54 па МаіЬеизга й.:
«То пт оѣіесиіе йаС іако Осіес, сіо Йе-
гетіазга томите, роіѵіейгіаі: ігет сіе
іа зіиреш іпіейгіапут у тигет розіа-
іѵіі, аіе опе§о іейпети пагойоіѵі, а іе-
80 (Ріоіга) іѵз/уікіеіті йѵгіаіи». Теп/е
СЬгугозіош й., іѵ ка/апіи о рокисіе у
с/узіойСі: «Ріоіг—ргаіѵі—рг/е/ рокиі§
гпоіѵи па ріепѵз/% дойпойС рг/уитосопу
іеві ой СЬгувіиба, у рз/узіаіѵзіѵѵо пай
іѵзгуікіті Сегкѵѵіаші у ро іѵз/уікіеш
йіѵіесіе роіесіі ти, пай іѵзгуікіе ароз-
іоіу іѵуіѵу/з/уі 80>-
А і/ /а/уіѵаі іеу /іѵіеггсЬпойЙ ро
\ѴпіеЪоіѵ8Цріеши Райзкіш Ріоіг й., СЬгу-
/озіот, па ѵогйгіаі I Б/іеіоіѵ Арозі.. іак исгу: «ОЬасг зіагапіе Ріоігоіѵе,.іа¬
ко іѵ іут /дготай/епіи зіагвгут іеві
у гаіѵзге іѵрг/ой ой іпзгусЬ росгупа у
рггей іпзгуті рггойкиіе іѵ іеу зргаіѵіе
(іѵ оЬіегапіи арозіоіа па тіеузсе Йийа-
згоіѵе), іако іеп, кіогу іѵзгуікісЬ іѵ г§-
ки тіаі; Йо піе§о Ьоіѵіет СЬгузіиз
! ггекі: «а іу иаіѵгосііѵз/у зі§ итаспіау
Ьгасі% ііѵоі§>. Теп/е па /ас/аіо 23, па
I опе зіоіѵа: «у Ьуіо §йу Ріоіг паіѵіе-
і йгаі іѵзгуікісЬ. Іако Ьеітап—ргаіѵі—\ѵ
| неузки ораігоіѵаі Ріоіг, кіога с/§йС
! го2г/^Й20па Ьуіа, кіога огйоЬіопа, кіо-
. га Ьѵ роіггеЪоіѵаІа рггуйсіа іе§о».
Раіг/, іако н'82§йгіе оЬсЬойгі, іѵз/фігіе
: рггейпіеузгут іезі: §йу Ьуіо роіггеЬа
оЬгаб арозіоіа, іеп рггейпіеузгут іезі;
"(Іу Йуйот йаіѵаС зргаіѵ§, іг арозіоіо-
\ѵіе піе рііапі Ъуіі; §йу игйгоіѵіС сЬго-
ше^о; §йу ороѵѵіейаС, іеп рггейпіеузгу
іезі. Теп/е па гогй. І йо Оаіаіоіѵ: «ро-
з/ейі—ргаѵѵі—Ра\ѵе1 ѵійгіеС Ріоіга, іако
зіагв/едо у рг/етіез/каі п піе^о». К02Т)2ІАІ III. 8\ѵіайесііѵа / іпойііііѵ сегкіенг-
пусіі, кіоге ѵг сегкіѵі, а тіапоіѵі-
сіе па йіѵі^іо Ріоіга у Раіѵіа, ой-
ргаѵшіету; рг/у іут у йіѵіайесііѵо НгеЬогіа, тіігороіііу Кііоѵ-
зкіедо. Сгепѵса 29 йпіа, па йгіей й. арозіо*
Іои’ Ріоіга у Раѵіа, па таіеу ѵіесгег-
пі, па зіусЬотіасЬ іак йріеіѵату: «Ріе-
ігге, арозіоіоіѵ Іипйатепсіе, катіепіп
СЬгузіизомгеу Сегкиі, сЬг/ейсіапот рг/е-
Іогопу, рай оѵсе здѵоіеу овгсгагпіе, сЬѵа-
ІеЪпіе Ьагапкоѵ зіѵоісЬ гасЬоігау ой
\ѵі1ко\ѵ сЬуігусЬ, /Ьаѵ зіайо зіѵоіе ой
рѵгурасіктѵ /ІусЬ» (іакой мгугайпіеу о
пау\ѵу/8/ру /іѵіеггсЬпойсі Ріоіга й. іпойе
тоѵѵіс у Ьасіппік кіоцу?). Ыа зіѵі^іо іусЬіе й. арозіоіоѵг, па
ѵіеікіеу іѵіес/егпі, па рзаіт, кіогу зі§ Библиотека "Руниверс1