Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
165 «ОБОРОНА УНІИ», ООН. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 166 тіепіет годѵіе 8І§ РіоГг піе іако СЬгіз-
Іиз' капііепіет іезі, аіе іако Ріоіг; ро-
піедѵазг СЬгізіиз іеві г ізіпойсі піеро-
гизгопу катіей, а Ріоіг (На катіепіа.
Скосіазг Ъодѵіет (Іозіоіейзідѵо здѵоіе Рап
йаіе іпзгуш, іейпак зат ліе дѵугидѵа
8І? г піедо. влѵіаііойсід, іезі, а тодѵі:
ѵу іезіейсіе йдтііойсіф йдѵіаіа. Каріа-
пет іезі, у каріапу сгупі. Вагапкіет
іезі, у тодѵі: оіо іа розуіаш дѵаз, іако
одѵсе ро§Г20(1 дѵіікодѵ. Кашіепіеш іезі, у
катіей исгупіі». Так 8. Вагуіі. То іиг
(іо опусіі дѵукіайодѵ исіекаС зі§ піе
ІггеЬа, ге Скгузіиз Рап піе дѵіайпіе
Ріоіга й. годѵіе кашіепіеш, шіепі^с до
Реігиз, піе Реіга, Ьо піе ро Еасіпіе,
апі рй Отески пюдѵіопо (іо піедо; дѵ кіо-
гуск іегукасіі іехі Реігоз у Реіга, аіе
ро Зугуізки *кііа», ропазгеіпи «кашіей».
Нірроііі, ѵ каг&піи о (Іпіи здхіпут, іак
тодѵі: «Ріоіг катіей Сегкдѵі у лѵіагу,
кіогедо Ыодозіадѵіопут исгупіі Сіиізіиз
Вод пазг, исгусіеі сегкіедѵпу, рггейиіеу-
згу исгей, кіогу кіисге кгоіезідѵа та».
СЬгігозІот, дѵ іютіііеу 54 па МаіЬеи-
8га: «со іезі Води рггугдѵоііедо, іако
дггеску ойризгсгай у піепагизгоп% Сег-
кіедѵ исгупіС дѵ Іак лѵіеікісіі паѵѵаіпой-
сіасЬ? Сгіодѵіека гуЬака тоспіеузгут
икагаі пай ѵѵзгеіакі катіей дтуікіеіпи
Здѵіаіи, піеЪегріесгейзІдѵіе дѵоіеппут
Ь^Цсети». Тепге па рзаіт 50: «зіи-
сЬаѵ, со ггекі Ріоігодѵі, Магодѵі, ійпйа-
тепіоѵі, (11а іедо пагѵѵапети Ріоігет,
ропіеѵѵазг итоспіопу Ьуі». У пігеу: «й-
іаг сегкіедѵпу, (гтйатепі дигіагу, Ріоіг,
ѵіеггсЬ і діодѵа дгопшіу аровіоізкіеу».
Тепіе СЬгугозіот, о ІаІзгудѵусЬ исгу-
сіеіасЬ, ѵ «Магдагусіе»: «ізіоіпіе Ріоіг
чіегау катіей, па кіогупі гЪийодѵа!
Сегкіедѵ Скгізіиз, Ріоіг, кіогу кіисге
віеЬіезкіе йгіегку». І)атазсепиз о Ваг-
Іаатіе: «дѵіеггсіюдѵпу исгей, кашіей
ѵѵіагу, Ріоіг». ТііеорУііІасіиз, па гасгаіо
67 и МаіЬеизга: «падгайга Ріоігодѵі Рап, йаі$с ши дѵіеікіе ггесгу, іг па піш
ша ЬийодѵаС Сегкіедѵ». Раііг, іако то¬
дѵі ТІіеоШасі: «піе па дѵугпапіи Ріоіго-
дѵут, аіе па Ріеігге Ьийиіе СЬгізіиз
Рап Сегкіедѵ». Хіе Ьоі зі§ Іак тодѵіС,
іако зі§ піекіоггу йгізіеузгу Ьоі%. Теп¬
ге ТЬеойІасІ, па гасгаіо 8Іо озше и
Тиказга па Іе зіодѵа: «А Іу падѵгосідѵзгѵ
8І§ шпоспівг Ьгасіа.— То ІоЬіе рггузіоі,
іако Іеіпи, кіогу ге шп% іезіей кашіе-
піет у ишоспіепіет». Цдѵаг Іо зіодѵко
«ге тпі|>, оЬасгузг, ге Іо сой гпатіе-
піізгедо йапо Ріоігодѵі, піг со йапо іп-
згут арозіоіот. ЕрЬгет, па Рггетіе-
піепіе Райзкіе, ой озоѣу СЬгузіизодѵеу
тодѵі йо Ріоіга: «іейіі Іи гозіапіегау
(па догге ТЬаЪог), Ріеігге, сога сі оЪіе-
саі, іако зіе зреіиі, у Сегкдѵіе па ІоЬіе
ідко зіе гінкіиіа, у кіисге кгоіезідѵа,
кіогей дѵгіаі, па іак% роіггеііе ЬеіЬр.
Міаі йисііа Вогедо ЕрЬгет, ІоС ши'
дѵіеггуй роІггеЬа, ге опе хіодѵа Райзкіе
«па Іуга кашіепіи гЬийиі§ Сегкіедѵ» го-
гшпіеі^, зі§: «па Ріеігге гЬийиі§ Сег-
кіеѵ». Сугіііиз Йегогоіітзкі (КаІесЬ., 17):
«рггеіогопу пай арозіоіші у кгоіезіѵа
піеіпезкіедо кіисгпік Ріоіг». БозуС о
Іуш ріегдѵзгут тіеузси. КогпгіАІ П. Бгидіе ті.еузсе и Йапа й., \ѵ гог-
йгіаіе 20. 11 йапа й. тодѵі СЬгузІиз Рап Йо
Ріоіга й.: < йуіпопіи йопазгоѵ, тііиіезг
іпі§ дя.'і§сеу піг сі». вйу ойрохѵіейгіаі:
«ті1иі§», ггекі Рап: «рай одѵсе тоіе».
Ма кіоге зіодѵа Вагіііиз, ѵ кагапіи 10,
дѵ изІадѵасЬ гаиізкісЬ о розіизгейзіѵіе,
іако ташу дѵ ЗІодѵіейзкісЬ кзі§даск, Іак
тодѵі: «Іедо ой затедо СЬгузІа паисгу-
Іійту зі§, кіогу Ріоіга разіеггет ро
зоЬіе Сегкдѵі зддгоіеу розіадѵіі: Ріеігге,
Ьодѵіеш ггекі, тііиіезг ші§ пай ІусЬ, рай оѵсе шоіе». СЬгугозІот гай, дѵ Ьо- * Библиотека "Руниверс1