Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
Г63 <ОБОРОНА. УНІИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 164 сЬаі%с піе роЫ^гішу, а піезІисЬаі^с
ѵіікош ріекіеіпут коггу&ід,, сге§о паз
Рапіе Воге исЬотау, Ъ^йгіету. Та ггесг
ѵусѣогігі ѵгрѵхоі ро Рокки, (11а Іе^о,
йе сіг, кіоггу 8$ пазге^о Кизкіе^о па-
Ьоіейзйѵа, Іедо роіггеЪо\ѵа1і, \ѵупі(Ые
роіут у ро Кивки, щіяіе тіеузса, кіо-
гейту Іи кіасііі ро Роізки, роіогуту,
іако \ѵ заіиусЬ кзі§§асЬ 8%, ро 81о\ѵіей-
8ки, геЪу рга\ѵ(1§ шііиі^су сгуіеіпік
и\ѵага1 піе іуіко \ѵук!ай, аіе і ро\ѵаг-
по§С у ггеіеІпобС ЙІо^ѵіейзкісЬ 8Іо\ѵ. Ма¬
ту га Іо, ге іа таіа ргаса Ь§(Ые
\ѵгі§1а и \Ѵ8гу8ікісЬ, кіогут шасіота
ро\гіппо& пазга равіегзка у кіогут
тііе іеві ЫійпісЬ гЪаѵѵіепіе, піе тпіеу
іако і в^оіе \ѵ1азпе. му: если Римскій папа есть тотъ истин¬
ный пастырь, которому Господь Хри¬
стосъ поручилъ пасти свои овцы, то по
всѣмъ статьямъ вѣры мы должны его
слушать: повинуясь ему, мы не погрѣ¬
шимъ, а въ противномъ случаѣ—доста¬
немся на съѣденіе адскимъ волкамъ,
отъ чего, Боже, насъ сохрани! Эта
книжка сперва выходитъ по-Польски,
такъ какъ этого пожелали тѣ, которые
принадлежатъ къ нашему Русскому бла¬
гочестію; ♦ но потомъ она издастся и
ио-Русски, при чемъ мѣста, переведен¬
ныя нами въ этой книжкѣ на Польскій
языкъ, будутъ напечатаны доподлинно,
по-Славянски, для того, чтобы любящій
истину читатель видѣлъ не только пе¬
реводъ и толкованіе, но важность и
подлинность Славянскихъ словъ. На¬
дѣемся, что этотъ малый трудъ обра-
і титъ на себя вниманіе всѣхъ, кото-
і рымъ дорого спасеніе ближнихъ, не
і менѣе чѣмъ и свое собственное. С2ЕЗС РІЕНЛѴ52А О 2\ѴІЕК2СШОбСІ РІОТКА §\ѴЩТЕОО. В02Б2ІАІ I. Щ кіогуга зі§ оЪіайпіа тіеузсе и
Маіеивга й. чѵ гогйгіаіе 16. Ка рокагапіе пауѵѵувгзгеу гѵіеггсЬ-
пойсі, кІог$ ёаі СЬгузІиз Рап Ріоігоѵі
вѵі§1еіии, ѵі^сеу піе рггушеіігіету г
різта й. пай с1\ѵіе тіеувса — іеііпо \ѵ
Іущ гогйгіаіе, а іпцгіе ѵ йги^іт—рггу-
сіаѵзгу (Іо каМе^о гсіапіе оусоѵѵ з\ѵі§-
ІусЬ павгуск ЛѴэсЪосіпісЬ, кіогусЬ оЬіе- (Ые зігопіе—іак ту, іако опі—роѵа-
гату у паикі ісЬ зІисЬашу. Ріеіжзге тіеузсе и Маіеивга, мг 16:
<1у іевіей Ріоіг, у па іут катіепіи
гЪш1иі§ Сегкіеѵ тоі§>. 2е Іейу СЬгув-
іиз Рап па Ріеігге вѵі^іут, іако па
іипсіатепсіе, Сегкіеѵ з\ѵ% \ѵз2узІк% га-
Іогуі, СЬгугозІот й., ѵ Ьотіііеу 14, па
Маіеивга, \ѵ гасгаіе 9, Іак то\ѵі: «Кгекі
СЬгівІив Йо Ріоіга: Іу іевіей кіГа, Ріоіг,
Іо іеві катіей». Вавіііив й., оЬіайпіаі%с
Іо ѵ Ьотіііеу о рокисіе, Іак рівге: «Ка-, Библиотека"Руниверс