Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
159 «ОБОРОНА УНІИ». СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗН, 1617 ГОДА. 160 \ѵ Іазсе Вогеу, ге Іо гпіезіепіе зі§ па-
зге піе юіаіо ЬуС (Іагешпе. Ха со сііе-
іпіезту 202\ѵоШі. у асг йпща зігопа
2 гаги па іо/. рггурайаіл, (Іо гогто\ѵ
іе«1пак ЪгаіегзкісЬ (піе 2 пазгеѵ рѵ/у-
о/упу) піе рг/уз/іо. Бесг Ій кіу> іи/ Ъуіо па іо /аиіозіо.
скс%с йі'Ьу зі§ іак зіизгпети іакісѣ 1и-
(Іхі 2%йапіи 2 пазгеу, рггупаптіеу, зіго-
пу іакокоЬѵіек \ѵу«осІ2І1о. тіапотѵісіе,
дйгіе 82Іо о (Іизге, и Рапа Вора ѵсіеісе
(Ігоріе, — па2пас2у1І8іпу йгіей речѵпу,
тіеуйсе у лгаз, па кіогу 2арго8І1І8іпу
Ішігі гаспусіі, \ѵ \Ѵі1піе рой іеп сгаз
Ъ§й%сусЬ, іак г аігопу пазгеу, іако у
рггестпеу, кіоггу, шйгас ггесг зіизгпа,
рггуЪуІі у Іазкалѵіе зіисііаіі, лѵіеігіеіі
іей квіері, 81о\ѵіепзкіт іе/укіеш е/езСіи
різапе, с㧧Сщ йгикоѵѵапе, г кіогусіі
затусЬ, Ьасіпзкіеро у Огескіеро і^гука
па іеп сгаз кзіад гапіесЬаѵзгу, ѵѵзгузі-
кіерозту йомгойгііі. А ій ѵѵ іак кгоікіш
сгазіе іак \ѵіе1е йомойоиг ігийпо Ьуіо
зпайй рі^ѣіеу зіисііас/от и\ѵайуС у и
зіеЬіе гогіг2%8п%6, мі§с у о ройуіек ІусЬ
згіо, кіоггу па іеп' сгаз рггуіотпуті
піе Ьуіі, іак у о іусіі, кіоггу асг Ьуіі,
іейпак йіа ѵі^ізгеро пасізки, йозіузгеб
піе торіі, — ргозііо піе таіо рггейпісЬ
озоЬ, йеЪу іо рггег йгик Йо ѵіайотойбі
тѵзгузікісЬ рггузгіо. Сойту сЬ§іпіе исгу-
піС оЪіесаІі, іутге рогг%йкіет, -іако зі§
іат шо\ѵі!о, ѵ/ йгик йащс: 1. 2е пауѵѵузгзгу разіегг' пазг Іегиз
СЬгузіиз іейперо пат ріоѵперо ро зо-
Ъіе разіегга гозіаѵіі, Ріоіга 8., кіогети ковали объ этомъ, устроивъ для того
сходку, которая (надѣялись они) долж¬
на была, по милости Божьей, принести
пользу. И хотя мы [уніаты] и другая
сторона [православные] охотно и сразу
согласились на это предложеніе, однако,
братской бесѣды (не по нашей *) винѣ)
не было. Но такъ какъ уже дѣло было двинуто, то
мы [уніаты], желая, по крайней мѣрѣ, съ
нашей стороны сдѣлать что-либо въ
пользу этого справедливаго желанія,
особенно, когда дѣло шло о [спасеніи]
душъ, столь дорогихъ предъ лицомъ
Господа Бога, — назначили извѣстный
день, мѣсто и часъ и пригласили на
эту сходку почтенныхъ людей, прожи¬
вавшихъ въ это время въ Вильнѣ, какъ
со стороны нашей [уніатской], такъ и
противной [православной], которые 1 3),
найдя приглашеніе основательнымъ,при¬
были на сходку, доброжелательно слу¬
шали и разсматривали Славянскія кни¬
ги, частью рукописныя, частью пе¬
чатныя; изъ этихъ-то книгъ мы [уніа¬
ты] почерпали доводы, оставя на это
время въ сторонѣ книги Латинскія и
Греческія. Такъ какъ въ столь короткое
время и столь большое число доводовъ
трудно было слушателямъ глубже разсмот¬
рѣть и изслѣдовать; [такъ какъ] нѣкото¬
рые не могли быть на сходкѣ; даже и тѣ,
которые были, не могли всего дослы¬
шать, по случаю громаднаго скопленія
народа, — то. многія знатныя особы
просили, чтобы все это было отпечата¬
но во всеобщее свѣдѣніе. Охотно ис¬
полняя данное нами обѣщаніе, мы пе¬
чатаемъ въ томъ порядкѣ, какъ гово¬
рилось [на сходкѣ]: 1. Что наивысшій Пастырь нашъ Іи¬
сусъ Христосъ оставилъ намъ послѣ Се¬
бя главнымъ пастыремъ Святаго Петра, 3) То-есть: не по ішні, уніатовъ. ■’) То есть: православные. Библиотека "Руниверс1