Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
89 УКАЗАТЕЛЬ. 84 Фіоль, НІвайполтъ (Святополкъ), издатель
Краковскаго Часослова, 991. Флавіямъ, святый отецъ, Цареградскій па¬
тріархъ (въ Ѵ-мъ вѣкѣ). Письмо къ нему
отъ папы Льва, 186. Копыстенскій о немъ.
609, 610, 611, 612, 641, 659, 1165. Флааіавъ, діаконъ Купятичскій, 62. Флавій, Іосифъ, историкъ. Сочиненіями
его пользовался Копыстенскій, 328, 821. Кн. 1, гл. 4,-821. Флорентійскій („Лядскій") помѣстный со¬
боръ. Аѳанасій Филипповичъ о немъ, 109,
115 — 116, 129. Кревза о немъ, 219— 224,
233-234, 237, 256, 265, 267-269. Копыстен-
СКІЙ О немъ, 330, 695, 744, 766, 951, 954—
956, 958, 964, 1080, 1075, 1121 — 1122, 1128,
1125, 1126, 1171. Листъ 68,-744. Сессія 6,-751. Флорусъ (Ьисіив Аппаеиа), Римскій исто¬
рикъ. На его сочиненіе (кн. 4) ссылается
Копыстенскій, 1103. Флжвжтасъ (или Фравитасъ), патріархъ
Константинопольскій (послѣ Акакія), 1179. Фока, см. Барда. Фока, см. Никифоръ. Форкоаа, сперва епископъ, посвятившій
Кирилла п Меѳодія, потомъ папа, 226Ѵ Ко¬
пыстенскій о немъ, 934, 1099—1100, 1227. Фортун&тъ, епископъ (въ Африкѣ), 587. Фотжніане („Фотнміане"), сектанты, по¬
слѣдователи Фотина, 1313. Фотіане, приверженцы, сторонники па¬
тріарха Фотія, 755. Фотій, Константинопольскій патріархъ, по
разсказу Кревзы, 197—202. Копыстенскій о
немъ, 330, 831, 480, 550, 562, 575, 614, 660,
663, 686, 687,698, 700-701, 724-748, 745,
747—757, 766—768, 855, 907, 949, 952, 971,
972, 1000, 1001, 1004, 1005, 1008, 1071, 1089,
1105—1106, 1138. „ВіІВЛІОѲНка", 480, 537, 742, 748, 1133.
„Номоканонъ", 1015, 1034.
„Номоканонъ", титулъ 9, гл. 2,-569.
Тнт. 9, гл. 1 и 6,-579. Тит. 8, гл. 1,-603.-
Тнт. 9, гл. 1, гл. 6,-607. Титулъ 1, гл. 5,-1162. Фотій, двадцать восьмый (по счету Крев¬
зы) Русскій митрополитъ, 1407 года, 232,
240. Копыстенскій о немъ, 853, 1029.
Франти (Франки) = Л&тинники, 294, І090і Фрждѳрикъ, кардиналъ, 248; клятва на
Кируларія съ сообщниками, 252—253. Фріандрь, сынъ князя Варяжскаго Афри-
кана, 1003. Фрументій, архіепископъ Индійскій, 555,
627. X Х&лден, 1270, 1282. Хялжндонсжій соборъ, 4-й вселенскій, 182
173; его предсѣдатели, 176.' Правило 23,—
193, лрав. 28,-241. Копыстенскій о немъ, 324,
543 — 544, 562, 577, 579, 591, 601, 602, 606,
611, 627, 672, 689, 691, 694, 697, 705, 1073,
1118, 1133, 1172, 1177. Канонъ 12,-628. Каноны 9 и 17,-650. Кан. 10, 13, 20 и 126,-686. Кан. 21,-688. Кан. 58,-697. Въ акціи 1-й; листъ Египетскихъ епи¬
скоповъ до собора Халкедонскаго,
662. Акція 16-д,—605. Канонъ 28,—676, 713, 997, 1162, 1164,
1165. Канонъ 24,—1120. Халкоиджлъ,* Димитрій, Греческій грам¬
матикъ ХѴ-го вѣка, 900. Халконджлъ. Лаоникъ. братъ Димитрія,
Византійскій историкъ, 234. Сочиненіемъ
его пользовался Копыстенскій. 329, 938. .,Исторіи" кн. 6,—937, 938, 946, 960,
1121. Кн. 3,—965. Книга 6-я,—1121. Ханъ, сынъ Ноя, 744, 925, 1102, 1308. Херевъ, 1136. Ходкевлъ, панъ Виленскій, 103. Хоарой, царь Персидскій, 868, 869.
і Хоніатъ, Никита (Акожинатъ), Визаитій-
1 скій историкъ. Кн. 6, отд. 5, — 271. Ймъ
і пользовался Копыстенскій, 329, 775, 777—
778, 911. Книга 2,-1018. Кн. 3 (объ Алексіѣ Дукѣ), 1162. Хорваты, 979. Хрѳбтонмчъ (Литаворовича Вогуринскій),
Мелетій, епископъ Владимірскій и Берестей-
скій, архимандритъ Кіевскій, 64, 68, 70,101,
1060—1061. 1127. Франдуаы, 764, 775, 889, 1015.
Френтн, см. Франгн. ХржаобТожъ, см. Златоустъ.
Хржаамрхь, см. Николай. Хржоафій, сообщникъ Діоскора, 610. Библиотека "Руниверс1