Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
79 шатш. 8» Стефанъ, архіепископъ СуражскіА, св., 861.
Стефанъ, архіепископъ Пермскій, чудо-
гвореігь, 852. Стефанъ, св.. братъ Сергія Радонежскаго,
854. Стефанъ, Милутинъ, св., король Сербскій,
844. Стефанъ, св., деспотъ, 844. Стефанъ, сынъ Угорскаго князя Гезм. 888,
994, 996, 1017. Стефанъ, ученикъ Макарія Александрій¬
скаго, моноѳелнтъ, 659. Стнпіотъ, Левъ, патріархъ Константино¬
польскій, 1013. Стрыйховскій, Матвѣй. Хроникой» его
пользовался Копыстенскій, 329, 330, 1029.
„Хроника" кн. 4,-974, 975, 976, 1102,
1103. Л. 140,-998. Л. 649,—1033, 1036. Студитъ, Алексій, патріархъ Константино¬
польскій, 203, 772, 1008. Студитъ, Ѳеодоръ, житіе его, 174, 179.
Копыстенскій о немъ, 502, 503, 520, 564, 566,
568, 569, 652. Султанъ, см. Солтанъ. Суріушь (Зигіпз, Лаврентій). Книга его:
„Животъ св. апостола Варнавы", 604. Сурта, Іосифъ, намѣстникъ Кутеенскій.
Его отношенія къ Аѳанасію Филипповичу,
54—55. Суссана, упоминается въ „Завѣтѣ" Сева-
стійскнхъ мучениковъ, 336. Схолярій, Геннадій (въ мірѣ Георгій)—Гри- 1
горій, Константинопольскій патріархъ, 297,
327, 469, 472, 556, 561, 950—951, 953, 1035,
1049—1050, 1051, 1126, 1178. „О календарѣ" („Трактатнкъ"), 842.
„Діалогъ Гречина зъ Латиннпкомъ о при- ;
датку ономъ до символу „и отъ Сына", і
948. ; Діалогъ съ Турчиномъ о св. Духу", 950.
Сджнижъ (Африканскій), 761. Табѳнокій, Николай, земскій „писарь" и
подстароста Берестейскій, 79. Тарасій, Константинопольскій патріархъ.
Его письмо къ папѣ Адріану,—171,177, 196.
Копыстенскій о немъ, 330, 341, 350, 494,
495, 549, 556, 561, 652, 653, 704, 721, 722,
1133, 1154. Тася—другеоъ. Въ „Посланіяхъ" старца
Артемія есть такое мѣсто: „Осм&я ересь I въ нихъ глаголемыхъ Таскондругоеъ, кото-
I ріи отъ Марка, нѣкоего обавнѵка, ваучени,
иже разумъ божественаго крещеніа отме-
щутъ, инакше напротивъ церковныхъ пре¬
даній вымышляюще; отмещутъ же ся и вся¬
каго въображеніа; не подобаетъ, глаголюще,
небесныхъ и невидимыхъ образовъ на земли
видимо образоватн и къ тѣлеснымъ прнкла-
дати безтѣлесная,—п еже о насъ смотрѣніа
Спасова не явленно отмещущеся", 1312. Татары, 51, 847, 973.978, 1018, 1109, 1110.
1114, 1135, 1280, 1311. Тверская княжна, жена Ольгерда, 231.
Тѳопемтъ, см. Ѳеопемтъ. Терентій. Посланіе къ нему Василія св..
299, 303. Тѳрдѳцкій, Кнрпдъ, владыка Луцкій. 103.
503, 1058—1064, 1113, 1142. Тѳртуді&нъ, „старый докторъ". Твореніями
его пользовался Копыстенскій, 331. 970. Книга на Марціана, 365. Книга 4, на Марка н Іоанна, 386. Тижоѳей, апостолъ, другъ ап. Павла, пер¬
вый Ефесскій епископъ, 512, 896, 1162, 1207.
1333, 1347. 1359. 1406, 1414, 1417. Тнжоѳѳй, патріархъ Александрійскій, 176.
Копыстенскій оццемъ, 539, 604. 649, 650, 655,
662, 694, 1176. Тимоѳей, „Палеинатры" митроікшггъ,Кон¬
стантинопольскій патріархъ, 217. Копыстен¬
скій О немъ, 925, 937, 1070. 1154. Тимоѳей, Супрасльскій архимандритъ. См.
Злоба. Тирид&ть, Армянскій король, 200. Тиріусъ. Его книга „О войнѣ", кн. 14,
гл. 12,—„О соборѣ Халкедонскомъ", Дѣян.",
7,-516. Тнтъ, апостолъ, епископъ Критскій, 498,
512, 1159. Тнтъ, цесарь Римскій, 674. Тихонъ св., создавшій обитель близь го¬
рода Лухова, 853. Тпшювпъ, Скуминъ Ѳедоръ, Новогрод-
скій воевода. Сношенія его и переписка съ
митрополитомъ Рагозою, 278. Ткшковжчъ, Фелнціанъ, полковникъ хо-
ругвій повѣтовыхъ Берестейскпхъ, далъ раз¬
рѣшеніе взять тѣло убитаго Аѳанасія Фи¬
липповича, 154. Товитъ (Товія), благочестивый Израильтя¬
нинъ, 866. Токаренскій, Макарій, отецъ. Свѣдѣнія о
немъ, сообщаемыя Аѳанасіемъ Филиппови¬
чемъ, 52, 62, 63. Библиотека "Руниверс1