Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
57 УКАЗАТЕЛЬ. 58 „Діалогъ Гречина съ Латинникомъ*, 912. „О посвяченю евхаристіи44, 912. Маркъ Ксилокарависъ, патріархъ Констан¬
тинопольскій, 1050, 1126. Маркъ, архимандритъ Римскій, 605. Маркъ, „нѣкій обавнпкъ44, 1312. Маркъ-Антоній (Іе-Бошіпіз, архіепископъ
Спалетанскій (Снлѣтскій). Сочиненіями его
пользовался Копыстенскій, 546, 668, 938,
1166, 1176. Мартннусъ, мнихъ, писавшій о написсѣ
Іоаннѣ (въ „Цвѣтахъ", 35), 938. Мартжнъ I святый, папа, житіе его въ
„Соборникахъ", 187, 501, 557, 612, 659—660,
698, 709, 763, 1081. Посл. 12-е къ Солунскимъ архіеписко¬
памъ, 558. Мартинъ ПІ, папа, 942. Мартинъ (Кромеръ), епископъ Вармивскій.
См. Кромеръ. Мартинъ Крузій, см. Крузій. Мартинъ Полякъ, архіепископъ Гнѣзнен-
скій, писавшій, между прочимъ, о паіінссѣ
Гоаннѣ, 938. Марцеллинъ, папа, 662. Мароа, сестра Лазаря, 1256. Масальскій, воевода Берестейскій, отдав¬
шій Аѳанасія Филипповича на убіеніе, 151. Матернъ, епископъ Агриппенскій, 599. Матѳей, апостолъ, 455—456, 463, ИЗО, 1131. Матѳей, апостолъ и евангелистъ, 382, 383,
679, 746, 1168. Матѳей (Властарь), „правплннкъ44, „кано¬
ниста44. Сочиненіями его пользовался Копы¬
стенскій, 329, 539. Ч. 1-я описаніе соборовъ,—537. Ч. 5-я описаніе соборовъ 540. Ч. 1-я КН. канон.,—545, 547, 548. Ч. 1-я кн. канон. о собор., 549. Сост. 4, гл. 9,-581. Сост. 80, гл. 8,—604. Сост. 4, гл. 9,—607. „Правила составныя44, 539, 544, 547, 548,
550, 552. Сост. 4, гл. 9, „О прлщихся за свои со¬
грѣшенія епископъ44,—576. „Правила44, 663. Составъ 5, гл. 11,-673, 677, 1073, 1074. Матѳей, патріархъ Константинопольскій,
1070. Матѳей, восемнадцатый (по счету Кревзы)
Русскій митрополитъ, около 1200 года, 229,
1015, 1018. Матѳей, епископъ, пріѣзжавшій изъ Царе¬
града за митрополитомъ Пименомъ, 1028. Матѳей, протопопъ Виленскій, участвовав¬ шій въ Виленскомъ соборѣ 1509 года, 8. Мачускій (Мачужскій), Андрей, издатель
сочиненій Гербурта, 326, 901. Мелетіанѳ, сторонники патріарха Мѳлетія,
1175. Мѳлѳтій, влмчн., упоминается въ „Завѣтѣ44
Севастійскнхъ мучениковъ, 332, 335—336. Мѳлбтій (Пигасъ, Ппга), патріархъ Але¬
ксандрійскій. Сочиненіями его пользовался
Копыстенскій, 329, 842, 912, 950, 1036, 1044,
1070. „Епистоліа—часть о календарѣ44, 842.
Мѳлѳтій, патріархъ Антіохійскій, 176, 298,
502, 539, 554, 627, 694, 1156, 1174—1176. Мѳлѳтій Смотрицкій, см. Смотрпцкій (Ме •
летій). Мѳлѳтій, владыка Владимірскій. См. Хреб-
товичъ. Мѳлѳтіонъ, влмчн., упоминается въ „Завѣ¬
тѣ44 Севастійскихъ мучениковъ, 336.
Мелхиседекъ, библейскій священникъ, 337, 338. Мелхіадъ, папа Римскій, 599—600.
Межнонъ, митрополитъ Ефесскій, 540, 541.
Меркурій Смоленскій, страстотерпецъ, чу¬
дотворецъ, 850. Меркурій, мчнк., монахъ въ Никеѣ, 843.
Меркурій (Меркуріусъ, Меркуріупіъ), язы¬
ческій богъ, 99, 109. Мессія, 125, 967, 1068. Мехиѳтъ (Махметъ), см. Магометъ, сул¬
танъ. Мечиславъ, каязьПольскій, 125, 1017. См.
Мѣпгко. Меѳодій, Славянскій апостолъ, 200, 225 —
226, 986 -989, 995—996, 999, 1105. Меѳодій, Константинопольскій патріархъ,
197, 721, 722, 726, 743, 756. Меѳодій, еппскопъ Патарскій, 329,867,868.
Мина, Константинопольскій патріархъ, 188,
255, 545, 546, 635—639, 663, 1094. Мисаилъ, тридцать вторый (по счету Крев¬
зы) Русскій митрополитъ, 1474 года, 235;
былъ сперва Смоленскимъ епископомъ, 235;
подписался подъ письмомъ къ капѣ Си¬
ксту IV (письмо это напечатано, замѣчаетъ
Кревза) 235. Копыстенскій о немъ, 1036. Мжтрждатъ Евпаторъ, царь Понтійскій,
1103. Митрофанъ, первый Константинопольскій
патріархъ, 188,629—632,637,961, 1042, 1151. Митрофанъ митрополитъ Кессарійскій,
1053. Митрофанъ, архіепископъ Смирнскій, 912.
Митяй, см. Михаилъ (Митяй). Библиотека "Руниверс1