Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
55 УКАЗАТЕЛЬ. 56 Магометъ, пророкъ, 817. Магометъ, Турецкій султанъ, 471, 1049 —
1051. Его добрыя отношенія къ патріархамъ
Максиму (Манунлу) и Геннадію Схолярію.
Маіорннъ, епископъ Карѳагенскій. 598.
Макарій, патріархъ Антіохійскій, 659, 1172. Макарій Египетскій, 1159. Макарій, патріархъ Іерусалимскій, 176,538.
Макарій, сперва архимандритъ Виленскій
Троицкій, тридцать пятый (по счету Крев¬
зы) Русскій митрополитъ, 1490 года, 236 —
237. Подписался подъ письмомъ къ папѣ
Сиксту IV, 236. Письмо къ нему отъ патрі¬
арха Нифона, 236. Погребенъ въ Кіевской
Софійской церкви, 237. Копыстенскій о немъ,
847, 1038—1039. Макарій, сперва при дворѣ королевы Еле¬
ны, тридцать девятый (по счету Кревзы)
Русскій митрополитъ, 1538 года, 237, 266.
Копыстенскій о немъ, 1042. Макарій Желтоводскій, чудотворецъ, 854.
Макарій Калязинскій, чудотворецъ, 852, ,
853. ' Макарій, архіепископъ Литовскій и Ви¬
ленскій, авторъ „Исторіи Русской Церкви44,
270, 1011. Макарій, отецъ, см. Токаревскій.
Македоніева ересь, 495, 496. Македоній, епископъ Константинополь¬
скій, еретикъ, духоборецъ, 132, 628, 1313.
Македоняне, 443, 1142. Маккавеи—братья, мученики, 822, 845.
Максимъ, упоминается въ „Завѣтѣ14 Сева-
стійскпхъ мучениковъ, 335. Макгійиъ, патріархъ Александрійскій, 635.
Макоииъ, патріархъ Антіохійскій, 176,
544, 694. Макоииъ (прежде назывался Мануилъ), •
сперва великій еклисіархъ, потомъ патрі¬
архъ Константинопольскій, 469, 471, 472, :
1016, 1037, 1061, 1052. Макеямъ Исповѣдникъ, житіе* его, 187, 442,
612, 659, 1081, 1354. Максимъ, епископъ Киѳирскій. См. Мар-
гуній. Максимъ Лланудій, см. Плянудесъ. Максимъ Грекъ, двадцать третій (по сче¬
ту Кревзы) Русскій митрополитъ, 1283 года,
230, 240. Копыстенскій о немъ, 1025. Максимъ, архіепископъ, сынъ Сербскаго
деспота Стефана, чудотворецъ, 844. Максимъ Московскій, юродивый, чудотво¬
рецъ, 850. Максимъ, монахъ, скончавшійся въ Мо¬
сквѣ, 912. Малахія, пророкъ, 1279. Маяхъ, у котораго ап. Петръ „ухо утялъ44,
529. Мамма, Григорій, патріархъ Константино¬
польскій, 1049, 1126, 1127. Маионичк, Козма и Лука, „друкари44.
„Есть той „Діалогъ44 въ Вилнѣ року 1585,
чрезъ Козму и Лукаша Мамоничи выдру ко¬
ваный и славной памяти Егстафіеви Воло-
вичови, канцлерови Литовскому иряпнса-
ный44, 327, 950. Маионичъ, Левъ, содержатель печатни въ
Впльнѣ, напечаталъ Польскимъ шрифтомъ
книгу Кревзы „Оборону Уніи44, 158.
Манассія, царь Іудейскій, 835.
Манжхѳйчики (Манихеи), еретики, 253,
1292, 1323, 1358. Мансурій, мчнк., Аравянинъ изъ Іеруса¬
лима, 843. Мануилъ, патріархъ Константинопольскій,
см. Максимъ. Мануилъ, „великій еклисіархъ44. См. Ма¬
ксимъ, патріархъ Константинопольскій.
Мануилъ Калѣка, 795. Маргвардъ, „йронологъ44, 329, 900.
Маргуній, Максимъ, епископъ Киѳирскій,
742, 912. Мардарій, св., мученикъ, 845. Маринъ, епископъ Арелятенскій, 599.
Маріанусъ, монахъ, писавшій о папііссѣ
Іоаннѣ, 938. Марія, супруга царя Константина (сына
Льва IVе), 652. Маркевичъ, историкъ. Письмо кн. Острож-
скаго въ его „Исторіи Малороссіи44, 274.
Маркеллъ, „балвохвалецъ44, 132, 506.
Маркелъ, иподіаконъ, 586. Маркіань, Греческій царь, 544, 669, 1133.
Маркіань, „посланецъ44 Юстиніана царя,
605. Маркуній, см. Маргуній. Маркъ, евангелистъ, 422, 522, 746, 897,
1163. Маркъ, упоминается въ „Завѣтѣ44 Сева-
стійскихъ мучениковъ, 333, 335. Маркъ, патріархъ Александрійскій, 1155.
Маркъ, Ефесскій митрополитъ, 234, 329,
733, 755, 795, 912, 948—950, 1050, 1123. Со¬
чиненіями его пользовался Копыстенскій.
„Вызнане вѣры — до всѣхъ христіанъ44,
912, 948. „Главизны силлогическія противъ Ла-
тннниковъ44, 912. Библиотека "Руниверс1