Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
53 УКАЗАТЕЛЬ. 54 Левъ X, папа Римскій, 473, 1040. Левъ III, Исаврянинъ Византійскій импе¬
раторъ, 763, 1291. Левъ IV, Византійскій императоръ, 652. Левъ V, Армянинъ, Византійскій импера¬
торъ, 726. Левъ VI, Философъ, сынъ даря Василія
Македонянина, Византійскій императоръ.
Сочиненіями его пользовался Копыстенскій,
329, 603, 628, 640, 740, 755, 1074,1099, 1162. Левъ, патріархъ, см. Стппіотъ Левъ, князь Русскій, 962. Левъ Акрнданъ, Болгарскій архіепископъ,
также Ахридонскій, 247. Письмо ето противъ
Римской церкви къ Іоанну, Трененскому
епископу, 247, 252, 911. Лѳнтулъ, „гетманъ41 Римскій, 1103. Леонтій, патріархъ Константинопольскій,
1015. Леонтій, вторый, по счету Кревзы, Русскій
митрополитъ, около 1020 года, 227, 1008. Леонтій, епискоиъ Ростовскій, чудо¬
творецъ, 853. Леонтій, чудотворецъ, „въ Волошехъ въ
Радовцахъ", 843. Леонтій, пгуменъ обители св. Саввы Рим¬
скаго, 605. Леонтій, влмчн., упоминается въ „Завѣтѣ44
Севастійскихъ мучениковъ, 336. Леонтій, діаконъ, состоявшій при Аѳанасіѣ
Филипповичѣ, 92, 93. Леонтій, Дубойскій игуменъ. См. Шицикъ. Леонтій, Виленскій архимандритъ. См.
Карповичъ. Леонъ, см. Левъ. Либѳритуоъ, писатель, ссылка на гл. 18-ю
его сочиненія, 1178. Лжберій, святый (папа), 132, 556, 738, 926. Ливерій, см. Лпберій. Ляк&оняне, пища, пмп употребляемая, 256. Линѳнчнкъ, Петръ, см. Бенедиктъ ХІП. Лжнъ, первый епископъ послѣ апостола
Петра, 178, 497, 1168. Лжпсій (Юстъ), философъ, 106. Липсіушъ, см. Лиисій. Лжранусъ, докторъ Римскій, 1167. Лиенждхь, влмчн., упоминается въ „Завѣ¬
тѣ44 Севастійскихъ мучениковъ, 336. Литовцы, Литва, 146, 848,1028,1043,1069. Лангобарды, 553, 823, 880, 926. Лотъ Справедливый (праведный), 116. Луба, самозванецъ, передача его Литов¬
скимъ правительствомъ Московскому. Фи¬ липповичъ одобряетъ этотъ поступокъ коро¬
ля, 118. Лутдунокій (Ліонскій) соборъ, созванный
папою Григоріемъ X въ 1274, по просьбѣ
Михаила Палеолога, 220, 953. Лука, евангелистъ, 339, 345, 364, 421,434,
.455, 896, 969, 978, ИЗО, 1162, 1419. Лука, столпникъ, 851. Лука, патріархъ Константинопольскій,
1014. Лухарій, Кириллъ, архимандритъ Алексан¬
дрійскій, 1044. Лукіанъ, протопопъ Марковскій, уча¬
ствовавшій въ Биленскомъ соборѣ 1509
года, 8. Лукій, епископъ Александрійскій, 628. Лукій, епископъ, посолъ папскій, 544. Лутаній, упоминается въ „Завѣтѣ44 Сева-
стійскпхъ мучениковъ, 335. Львовскоѳ братство напечатало книгу Зла¬
тоуста „О священствѣ44, 171. См. также о
Львовскомъ Успенскомъ братствѣ, 32, 64,
66, 70. Люгдунскій, см. Лугдунскій. . Людвикъ, цесарь западный, 663, 669. Людвигъ, король Угорскій, 992. Людвигъ, Лопшъ, король Польскій, 961. Людмила, королева Чешская, мученица,
989—990. Люнтпр&ндъ, епископъ Кремонскій, 642,
893. Лютеране (Люторы), 99, 872, 901, 937, 938,
940, 943, 1227, 1266, 1273, 1279, 1313, 1427,
1429. Лютерекая ересь, 913, 1273, 1310, 1329. Лютеръ, 473, 997, 1227, 1310. Лютерскіе учители, 1201,1250. Люцентій, папскій легатъ, 695. Люцнперъ, архангелъ, 137—138. Люциферъ, епископъ Сардикійскій, 627,
1175—1176. Лядскій съѣздъ, см. Флоренскій съѣздъ. Лятосъ,Яцъ, математикъ, философъ и астро¬
логъ, 1136. Ляхи, 825, 848, 945, 955,956, 979, 986, 988,
995 -997, 1013—1014, 1018, 1026, 1027* 1109,
1124, П34, 1142, 1143. См. Поляки. М Маврикій (Машіііиз ТіЪегіиз), Царь Кон¬
стантинопольскій, 868. Магогъ, 867. См. Гогъ. Магометане, 973, 978. Библиотека "Руниверс1