Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
47 УКАЗАТЕЛЬ. 48 Пользовался его твореніями, кромѣ Копы-
стенскаго, п Бревза: Катихизисъ, 17,-166. Толков. на Іоанна, 301. Кириллъ, Александрійскій архцмандритъ.
См. Лукарій. Кириллъ, Константинопольскій патріархъ.
Отзывъ Саковича о его катихизисѣ и о по¬
ѣздкѣ къ нему Мелетія Смотрицкаго, 48. От¬
ношенія его къ Неофиту п Тимоѳею, 217,937. Кириллъ (послѣ Матвѣя), девятнадцатый,
по счету Кревзы, Русскій митрополитъ,
1225 года, 230. По словамъ Копыстенскаго,
около 1228 года, 1018. Кириллъ, сперва клирикъ, а потомъ, въ
1230 году двадцатый (по счету Кревзы) Рус¬
скій митрополитъ, 230. По словамъ Копы¬
стенскаго, около 1251 года, 1018. Кириллъ, двадцать вторый (по счету Крев¬
зы) Русскій митрополитъ, 1250 года, 230. По
словамъ Копыстенскаго около 1274 года,
1019. Получилъ отъ Болгарскаго деспота
Ивана Драгослава книгу „Правилъ" на Сла¬
вянскомъ языкѣ, въ 1270 году, 180, 578. Кириллъ (Печерскій), 848. Кириллъ, игуменъ Бѣлозерскій, чудотво¬
рецъ, 854. Кириллъ, епископъ Туровскій, Св., 852. Кириллъ, епископъ Луцкій. См. Тер-
лецкій. Кириллъ, епископъ Луцкій и Острожскій,
участвовавшій въ Виленскомъ соборѣ 1509
года, 7. Кириллъ, „пречестный отецъ". Упоминает¬
ся въ письмѣ „побожнаго человѣка" Ми¬
хаила къ Аѳанасію Филипповичу, 145. Киріонъ, влмчн. Упоминается въ „Завѣтѣ"
Севастійскихъ мучениковъ, 336. Киръ, патріархъ Александрійскій, 659, 698. Киръ, патріархъ Константинопольскій, 187,
612, 613. Кисель, Меѳодій, панъ, 89. Кнтріоеъ, Іоаннъ, епископъ Цптрскій
(хітроос), „новый докторъ, то есть учитель
Церкви Всходной", 9І2. Кифа, 832. Кіевскій соборъ 1640 года, по разсказу
Саковича, 21—48. На столбцѣ 276-мъ ука¬
зывается на 1593 годъ; но въ этомъ году былъ
соборъ въ Брестѣ. Кіевское братство, уставъ его прочитанъ
на соборѣ 1640 года, 38. Клавдій, влмчн., упоминается въ „Завѣ¬
тѣ" Севастійскихъ мучениковъ, 336. Клавдій, священникъ. Упоминается въ
„Завѣтѣ" Севастійскихъ мучениковъ, 335. Клавдій, слуга Евтихія. Упоминается въ
„Завѣтѣ" Севастійскихъ мучениковъ, 336. Клеменсъ, см. Климентъ. Клегъ, см. Анаклетъ, Климъ, Клитъ. Клѳцкій, „ксіонже", см. Радивилъ, князь. Кликавъ, см. Іоаннъ. Климентій (Климентъ), отецъ, вмѣсто ко¬
тораго панъ Евстафій просилъ Аѳанасія Фи¬
липповича, 63. См. Несвѣцкій. Климентъ, Александрійскій патріархъ,
452 (6-я книга его „Очерковъ"), 1167. Климентъ, тринадцатый, по счету Крев¬
зы, Русскій митрополитъ, 1146 года, 229.
Копыстенскій называетъ его Климентіемъ,
1013-1014. Климентъ I, папа Римскій, святый, его
мощи св. Кириллъ приноситъ въ Римъ, 226,
998. Посл. къ Іакову брату Господню, 481. Посл. 1-е,-509. Гл. остатняя кн. 8 „Постановл.",—510. „Конституціи апостольскія", кн. 7, гл. 47,-497. См. также 497, 498, 501, 70.1, 901, 917,
1081, 1085. Климентъ Ц, папа, 933, 935, 936. Климентъ V, папа, 503. Климентъ ѴШ, папа, его Виііа ипіогш,
129, 279-280, 1101, 1116. Климъ, епископъ Римскій, 497. Клитъ, епископъ Римскій, см. Климъ. Кляръ см. Донатъ Кляръ. Ковачъ, см. Александръ. Ко8&кн Запорожскіе, см. Запорожскіе ко-
заки. Козьма, св., епископъ Маюмскій, 1158. Козьма, патріархъ Константинопольскій,
1013. Ко8ьма, протопопъ Слонимскій, принимав¬
шій участіе въ Виленскомъ соборѣ 1509 го¬
да, 8. Козьма (иначе—Андрей), товарищъ Арте¬
мія старца, еретикъ, 1315. Коломанъ, государь, 1018. Колоніѳвокій (Кёльнскій) епископъ, 750. Коментарій, игуменъ Межигорскій. Наста¬
вленіе, данное имъ Аѳанасію Филипповичу,
84—85. Комеоовъ, Тускуланскій домъ, сторонники
папы Бенедикта IX, 935. Комиѳнъ, см. Алексѣй Комненъ. Комновъ, ем. Еммануилъ Комненъ. Комненъ, см. Исаакъ Комненъ. Библиотека "Руниверс1