Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
АЬ УКАЗАТЕЛЬ. 46 Правил. 23, 28, 125, 138,-182, 183. Канонъ 110,—643. Кан.. 31, 58 и 126,—686. Посланіе отъ собора къ папѣ Келести-
ну, 686. Канонъ 54,—1120. дѳ - Кастра, Альфонсу съ, написавшій въ
одномъ изъ своихъ сочиненій: йишелякій
чловѣкъ блуднти въ вѣри святой можетъ, и
самый належъ", 132. Е&ссіанъ. Его „Колляціей" пользовался
Коныстенскій, 328, 820, 861. Кн. 3 „О воплощеніи", 527. К&ссіодоръ (Магсив Аигеііия Саязіосіогик).
Сочиненіями его пользовался Коныстенскій,
328. Кн. 10, гл. 13,-621. Кн. 4, гл. 36,—634 Касьянъ, „превротцпкъ", „злодій", „блюз-
нерца". См. Саковичъ. Кедринъ, Греческій историкъ. Житіе патріарха Игнатія, 197, 201, 208,
225. Сочиненіями его пользовался Копыстенскій,
328, 641, 742, 747. Кѳдѳстинъ I, папа, 174, 176; письмо къ
нему отъ Карѳагенскаго собора, 183. Упоми¬
нается на столбцахъ 4 502, 540 — 543, 571,
584, 586, 588, 590, 591, 597, 644, 655 — 656.
658. Кѳлѳстннъ, „который, отвергшися въ Хри¬
ста вѣры и бѣсомъ себе отдавши, за спра¬
вою волхвовъ папезскую столицу одержалъ".
Свѣдѣнія о немъ у Нила Каваснлы, Солун¬
скаго архіепископа, 933. Кѳлѳстннъ, еретикъ, 1313. Керулларій, Михаилъ, патріархъ Констан¬
тинопольскій, 203—205, 295. Письмо его къ
Антіохійскому патріарху Петру, 205; отвѣтъ
ему отъ Петра, 206 — 207; о перепискѣ его
съ Петромъ, 247—253; текстъ письма Петра
къ нему (изъ книгъ Виленскаго Св. Духов-
скаго братства), 253—266. Письмо его про¬
тивъ Римской церкви къ Трененскому* епи¬
скопу Іоанну, 247; часть его письма къ Пет¬
ру (изъ Баронія), 250 — 252. Сочиненіе его
„О преждеосвященныхъ", 912. См. также на
столбцахъ: 562, 665, 701, 733—734, 756,771 —
774, 788 -790, 792—795, 894, 911, 912, 1009,
1014, 1086—1093, 1095, 1097, 1000, 1108. Кипріанъ, священномученикъ, „божествен¬
ный", епископъ Карѳагенскій. Копыстенскій
называетъ его „Латыннпкомъ" н пользовал¬
ся его твореніями, 328, 551. Трактатъ 3, „о едности церкве", — 358,
401, 405. Посл. 67,-421, 423. Кн. „о едности церкве",—440. Посл. 67 къ лапѣ Стефану,—492. Посл.. 10, кн. 2,—посл. 9, кн. 4,-510. Посл. 6, кн. 5,-514. Посл. къ Исирпну (Толст. Копрнну), —
528. Посл. 55 къ Корнилію, епископу Рим¬
скому, 587. „Слово о простотѣ", 719. Кипріанъ, Грекъ, святый отецъ, чудотво¬
рецъ. Кревза увѣряетъ, что онъ далъ взятку
Византійскому императору и назначенъ
на Кіевскую митрополію при жизни митро¬
полита Алексія, 231. Двадцать седьмыя (по
счету Кревзы) Русскій митрополитъ, 1378
года, написалъ житіе Петра митрополита,
232. Копыстенскій говоритъ о немъ на
столбцахъ 849, 853, 1027—1028. Кипріанъ, епископъ Корсунскій, послан¬
ный Николаемъ Хрнсоверхомъ „до насъ
Руси", 555. Кипріотъ, см. Георгій. Кирилловскіе старцы, съ которыми ста¬
рецъ Артемій посылалъ книгу къ царю
Ивану Грозному, 1386. Кириллъ, влмчн., упоминается въ „Завѣ¬
тѣ" Севастійскихъ мучениковъ, 333, 336. Кириллъ, Славянскій апостолъ, Грекъ,
Философъ, въ мірѣ Константинъ, 200, 225—
226, 772, 986-990, 995, 996, 998—1000, 1004,
1005. Кириллъ, патріархъ Александрійскій, за¬
ступившій мѣсто папы Келестина на треть¬
емъ вселенскомъ соборѣ въ Ефесѣ, 176, 254.
Твореніями его пользовался Копыстенскій,
320, 328, 341, 343, 350, 500, 501, 539, 540 —
543, 584, 585, 655 — 658, 746, 819, 830, 901,
907, 939, 1070, 1081, 1137, 1155—1156, 1164,
1167. Слово противъ Несторія, 174. Кн. 3 на гл. 33 Исаіи, 341, 350. Діалоги съ Ерміемъ, кн. 4,-344. Кн. 4, сл. 2 на Исаію,—366, 373. Кн. 2 на гл. 12 Исаіи,—393. На Іоан, еванг., 21, кн. 12, гл. 64, — 406-407, 428, 429, 440, 529. Гл. 3 кн. 20 „Сокровищъ",—494. ' Гл. 55 кн. 12,-509. „Аполнтнкъ Кирилловъ", т. 2, „Реляція синода до царей", 542. ^Толкованіе на гл. 13 пророч. Захаріи,— 819. Кириллъ, Іерусалимскій патріархъ, 320,
397, 414,. 660, 709, 694, 901, 907, 1081, 1157
—1158, 1166. Кн. 6,-441. Библиотека "Руниверс1