Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
43 УКАЗАТЕЛЬ. 44 Іосифѣ, архимандритъ. Его книга, гл. 10,
848. Іосифъ, двадцать первый (но счету Крев-
зы) Русскій митрополитъ, 1237 года, 230,
1019. Іосифъ Солт&нъ (Султанъ), сперва еиискоиъ
Смоленскій, тридцать шестый (ио счету Крев-
зы) Русскій митрополитъ, 1497 года, 237.
Письмо къ нему отъ патріарха Нифона от¬
носительно Флоренскаго собора, 222, 237,
241. Текстъ этого иисьма въ переводѣ съ
Греческаго, 267—269, 266, 267. Копыстенскій
о Солтанѣ, 1038, 1125 — 1126. См. также: 5,
7, 12. Текстъ постановленій Виленскаго со¬
бора 1509 года, бывшаго ири Солтанѣ, по¬
мѣщенъ на столбцахъ 1—18. Іосифъ, сперва Полоцкій епископъ, трид¬
цать восьмый (по счету Кревзы) Русскій
митрополитъ, 1526 года, 237, 266, 1042. Іосифъ Вельяминъ-Рутскій, архіепископъ
Кіевскій и Галицкій, письмо къ нему отъ па¬
пы (10 дек. 1615), 282—283. См. также 158,
1047-1048, 1124. Іосифъ, Кутеенскій намѣстникъ. См. Сурта. Іосифъ Волоколамскій, чудотворецъ, 849. Іосифъ, архимандритъ Троицкій, изъ Слуц.
ка, участвовавшій въ Виленскомъ соборѣ
1509 года, 7. Іосифъ, отецъ (въ Кіевѣ), современникъ А.
Филипповича. См. Дунаевскій. Іосія, царь Израильскій, 1135, 1137, 1220. Іуда, апостолъ, 446, 463, 746. См. Іосифъ,
нарицаемый Варсава. апостолъ. Іуда Маккавей, „судія во Израилѣ", 1287. Іуда Искаріотъ, 34, 730, 1007, 1021, 1078
—1079, 1084, 1115, 1130, 1237. Іудеи (Іудино колѣно), 337, 534, 1206,
1226, 1247, 1249, 1279, 1316, 1368, 1395, 1419. Іудіанія, княжна Ольшанская. Объ обрѣ:
теніи ея мощей, 847. Іустіаяь, царь, см. Юетіанъ. К Еавалинъ (Гноеименитый), см. Констан¬
тинъ ѴТІ Копронимъ. Кавасилъ, Николай, Ѳессалоникскій архіе¬
пископъ. Сочиненіями его иользовался Ко¬
пыстенскій, 329. Еавасилъ Нилъ, архіеішскопъ Ѳессалоник¬
скій (Солунскій). Трудайш его пользовался
Копыстенскій, 329, 505, 559, 562, 643, 647,
648, 795, 902, 911, 912, 933. „О первенствѣ папиномъ", 505, 534, 645. Кавечинскій (Кавсшннскій) Матѳей, панъ,
1289, 1314. Бавля, см. Антоній патріархъ. Каэановская, панья, 142. Кавановскій, маршаловъ, 81, 134, 142. Еазижіръ П (Справедливый), король Поль¬
скій. 1026, 1027. Е&виміръ III (Великій), король Польскій,
944, 954, 961. Еазиміръ ІУ (Ягайловпчъ), король Поль¬
скій и великій князь Литовскій, 236, 962 -
963, 991, 1033, 1034, 1035. Еаинъ, сынъ Адама, 103, 821, 1102, 1317,
1395. Еаифашъ=см. Каіафа. Еаіафа, иервосвященникъ, 95. Еаликстъ ІП, папа, 234. Еалистъ, патріархъ Константина - града.
Трудами его пользовался Копыстенскій, 328,
911, 1029. „Сказаніе иа Преображеніе", 446. Еало Іоаннъ Ватакъ, Византійскій импе¬
раторъ, 1016. Еальвиннсты, 872, 901. Кальвинъ, 997. Кажатиръ, Іоаннъ, патріархъ Константи¬
нопольскій, 10 Л. Еандидіанъ, сенаторъ Византійскаго имие
ратора Ѳеодосія Младшаго, посолъ на Ефес-
скомъ соборѣ, 272. Еандндъ, влмчн., упоминается въ „Завѣ¬
тѣ" Севастійскихъ мучениковъ, 336. ЕанФакузенъ, Иванъ, Византійскій импе¬
раторъ, 231, 911. Капиадокіянѳ, 443. Еарловы еретики, 723, 1099. Карлъ Великій, король Франковъ, цесарь
Римскій, 503, 625, 761, 762, 765, 823, 1019,
1105. Карлъ Константинополецъ, 900. , Еаролюсъ, см. Карлъ Великій. Карповичъ, Леонтій, архимандритъ Вилен¬
скій, 89, 913. Картагіанскій, см. Карѳагенскій. Картусіанъ(вѣроятно, какій нибудь Шартр¬
скій монахъ), писавшій о напнссѣ Іоаннѣ, 938. Карходонскій, см. Карѳагенскій. Карѳагенскій помѣстный соборъ, 177. По¬
становленіями его иользовался Копыстен¬
скій, 330, 510, 552—554, 571, 575, 580-583,
586 - 588, 590, 591, 597, 598, 609, 615, 625,
713,1171. Биб/іиотека "Руниверс1