Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
39 УКАЗАТЕЛЬ. 40 Іѳвф&й, судія народа Израильскаго, 1249,
1317. Іѳ8&вель, жена царя Ахава, 822, 1088. Іезекіиль, пророкъ, 528, 808, 889, 1163,
1167, 1216, 1220. Іезекія, царь Израильскій, 1137. Іережія, пророкъ, 354, 422, 814, 835, 889,
908, 1220, 1264. Іережія I, Константинопольскій патріархъ,
1042. Іережія, митрополитъ Ларпсскій, впослѣд¬
ствіи патріархъ Константинопольскій, 66, 68,
127, 469—470, 1043-1047, 1052, 1053, 1057,
1070. „Цензура4*, книги къ Лютеранамъ, 563.
Тоже, гл. I, кн. 3,-563. „Цензура44, гл. I, объ похожденіи Св.
Духа, 768, 912. Іероннжь, св., „божественный44, Стрпдон-
скій (по мѣсту рожденія). Письмо его къ папѣ Дамасу, 298.
Твореніями его пользовался Копыстен-
СКІЙ, 328, 667, 719, 901. Толк. псалма 103,-350, 383. Толк. на Исаію пророка,—365. Толк. на гл. 2 посл. къ Галат., - 369. ,
Гл. 7. кн. 21 на Матѳ., толк. гл. 54 Исаіи
прор.382. Кн. 1, гл. 27 противъ Ювиніана,-401.
Посланіе къ Евагрію, 508, 711. Посл. 4,—толк. пс. 44,-510. Посл. 13 къ Павлину о Григоріѣ Двое¬
словѣ, 528. Кн. на Матѳ., гл. 14,-529. Кн. 1 противъ Пелагія,—530. Кн. 2 на Іовиніана, 815. Іерофей, епископъ Аѳинскій, ученикъ апо¬
стола! Павла, 1158. Іѳрусалижлянѳ, 1383. Іеруоаяиисвій соборъ, см. Апостольскій
соборъ. Іжоуоь Навинъ, вождь Израильскій, 824,
825. Іоакижъ, патріархъ Антіохійскій, 68, 469—
470. Іо&кижъ, митрополитъ Драмы, впослѣд¬
ствіи патріархъ Константинопольскій, 1052. Іоанникій, св., „въ Сербіи, въ Македон¬
скихъ краяхъ, въ монастиру Дѣвпчъ зове-
мый, въ тѣлѣ цѣло лежитъ44, 845. Іоанникій, митрополитъ СозопольскіЙ, впо¬
слѣдствіи патріархъ Константинопольскій
1052. Іоаннъ Предтеча п Креститель Господень,
372, 453, 652, 794, 845, 864, 966, 1212, 1250,
1257, Іоаннъ Богословъ, апостолъ п евангелистъ
сынъ Зеведеевъ, сынъ Громовъ (Воанергесъ),
350, 363, 367, 382, 383, 393, 435, 446, 453 —
454, 463, 465 — 466, 481, 745, 746, 815, 816,
828, 864, 984, 1218, 1272, 1277, 1295, 1350,
1365, 1367, 1395, 1403, 1415. Іоаннъ, влмчн., упоминается въ „Завѣтѣ44
Севастійскпхъ мучениковъ, 336. Іоаннъ Златоустъ, см. Златоустъ. Іоаннъ Дажаскннъ, см. Дамаскинъ. Іоаннъ Кантаку8енъ, см. Кантакузенъ. Іоаннъ Палеологъ, см. Палеологъ. Іоаннъ Цнжисхій, см. Цимисхій. Іоаннъ Ватакъ, см. Кало. Іоаннъ (Милостивый), Талая, патріархъ
Александрійскій, 1176- 1177. Іоаннъ, патріархъ Антіохійскій, 772, 911,
1100. Іоаннъ, патріархъ Іерусалимскій, 516, 562,
746, 912. Іоаннъ Нѳокѳоарійскій, 403. Іоаннъ, патріархъ Константинопольскій,
жившій въ первой четверти ѴІ-го вѣка
1179—1180. Іоаннъ, Клижавъ (Схоластикъ, Синаитъ),
патріархъ Константинопольскій, скончался
въ 580-мъ году, 255. Іоаннъ, патріархъ Константинопольскій,
жившій въ концѣ ѴІ-го вѣка, современникъ
Григорія Двоеслова, 562, 604. Іоаннъ, патріархъ „новаго Юстиніанова
града44, зкившій въ послѣдней четверти седь-
маго вѣка, современникъ шестаго вселен¬
скаго собора, 547. Іоаннъ Ксифнлинъ, патріархъ Константи¬
нопольскій, въ исходѣ XI вѣка, 1010. Іоаннъ ѴШ, патріархъ Константинополь¬
скій, первой четверти ХП вѣка, 1012—1013. Іоаннъ, патріархъ Константинопольскій,—
его „Напомпнальная епистолія о вѣрѣ къ
папѣ Иннокентію Ш44, около 1200 года,
1166. Іоаннъ, пресвитеръ и патріаршій намѣст¬
никъ, совѣтникъ трехъ апостольскихъ сто¬
лицъ: Александрійской, Антіохійской и Іеру¬
салимской, 1167. Іоаннъ Даниловичъ Калита, великій князь
Московскій, 1025. Іоаннъ Гроаный, царь Русскій, 1110, 1382,
1432. Іоаннъ, шестый (по счету Кревзы) Русскій
митрополитъ, 1080 года,—228. Іоаннъ, седысый (по счету Кревзы) Рус¬
скій митрополитъ, 1090 года, 228, 1011. Биб/іиотека "Руниверс1