Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
29 УКАЗАТЕЛЬ. 30 бливѳ въ справахъ церкви Печерской съ роз-
судкоиъ духовнымъ працовалъ“, 88. Е Ев&грій Схоластъ, церковный историкъ,
255. Трудами его пользовался Копыстен¬
скій, 327, 546, 698, 1133. Кн. 2, отд. 18,-194. Кн. 8, гл. 2,-544. Кн. 1, гл. 8, 9 и 10,-610. „Церковн. ист.“, кн. 1, гл. 4,-656. Кн. 1, гл. 9,- 660. 'Кн. 1, гл. 3,-1164. Кн. 3, гл. 12-1176. Кн. 3, гл. 17,-1177. Евва, первая жена, 99, 821, 1102, 1316,
1370. Евводій Антіохійскій, 522. Евга, см. Евва. Евгеній, св., одинъ изъ „пятозарныхъ"
мучениковъ. Глава его находится въ Рыль-
скомъ монастырѣ, 845. Евгеній (Болховитиновъ), Кіевскій митро¬
политъ, ученый издатель, 11—12, 17—18. Евгеній, епископъ Остіа(е)нскій, папскій
посолъ на Константинопольскомъ соборѣ при
Фотіѣ, 550, 733, 766. Евгеній П, папа, 705, 766, 1099. Евгеній IV (въ мірѣ Гавріилъ) папа, 115,.
222, 937, 940 — 945, 954, 1030, 1085, 1121,
1133. Евдокій, епископъ Константинопольскій,
627. Евдокоія, Византійская царица, 651—652. Евл&вій, антп-папа, 668. Евдогій, патріархъ Александрійскій. Со¬
чиненіями его пользовался Копыстенскій,
327, 562. Евножкъ, влдечн., упоминается въ „Завѣ¬
тѣ" Севастійскпхъ мучениковъ, 333, 336. Евиомій, еретикъ, кн. 2 противъ него Ва¬
силія СВ., 300, 304; кн. 3,-301, 305; кн. 5,-
301, 305; 1312. Евнухъ, см. Поліевктъ. Евреи, 1278, см. Жиды. Евсевіанѳ, 182, 589. Евсевій, Верцеленскій епископъ, 1175—
1176. Евсевій, епископъ Севастійскій, 554.. Евсевій П&жфнлъ, епископъ Кесаріи Палес¬
тинской (Памфилійской). Трудами его пользо¬
вался Коиыстенскій, 327, 452, 903. | Кн. 2, гл. 1,-453. | Жизнь царя Константина (кн. 8, гл. 1,
7, 10), Ѣ38. Исторія Церковная, гл. 14, кн. 4,-560. Кн. 10, гл. 5,—599. Кн. 5, гл. 28, — 66& Кн. 5, гл. 24, — 667. Кн. 6, гл. 44, — 797. Кн. 3, гл. 7,10 и 19,-1132. Кн. 2, гл. 24, — кн. 3, гл. 2 и 19,—кн. 4,
гл. 1, и кн. 5, гл. 6,-1168. Кн. 3, гл. 10, — 1169; кн. 3, гл. 11,— 1172 Евст&фіанѳ, приверженцы н сторонники
патріарха Евстафія, 1175. Евстафій (ЕизІасЪіиз), св., патріархъ Ан¬
тіохійскій, 176, 499,537, 538, 539, 1156, 1172,
1175. Евстафій (ЕизІасЬшз), патріархъ Констан¬
тинопольскій, 203, 772, 911, 1008. Еветафій, панъ, 63. Срв. Остафій, панъ;
Воловичъ, Евстафій. Евстратій, одинъ ихъ „пятозарныхъ" муче¬
никовъ; глава его находится въ Рнльскомъ
монастырѣ, 845. Евстратій, митрополитъ Никейскій, 911. Евткхіане, моноѳелиты, еретики, 561, 768,
823, 1007. Евтихій, влмчн., упоминается въ „Завѣтѣ"
Севастійскпхъ мучениковъ, 382, 333, 836. Евтихій, патріархъ Іерусалимскій, 177,546. Евтихій, Цареградскій патріархъ, 176, 545,
1151, 1152. Евтихій, еретикъ, 186* 544, 611, 659, 697. Евфрооинія, „преподобная мать", дочь
князя Черниговскаго, 849. Евфросинъ Псковскій, чудотворецъ, 853. Евѳижій, архіепископъ Новгородскій, чудо¬
творецъ, 852. Евѳниій, архимандритъ Суздальскій, чудо¬
творецъ, 852, 854. Евеиній, епископъ Полоцкій п Витебскій,
участвовавшій въ Виленскомъ соборѣ 1509
года, 7. Евѳижій, пгуменъ монастыря св. Іоанна
на Островѣ, въ Полоцкѣ, участвовавшій въ
Виленскомъ соборѣ 1509 года, 8. Евѳижій, болгаринъ, Терновскій патріархъ,
238. Похвальное слово ему написалъ Григо¬
рій Цамвлакъ, 233. Евѳижій вжгавеиъ (Великій) Константино¬
польскій монахъ, „учитель церковный". Тво¬
реніями его пользовался Копыстенскій 327,
5ід (тохк. ПС. Щ 907, 911. Евѳижій Сжигелѵ Константинопольскій па¬
тріархъ 202, 743, 756, 1178—1179. Егииардъ (ЕдіпЬапІ), средневѣковый исто¬
рикъ, 762. Библиотека "Руниверс1