Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
27 УКАЗАТЕЛЬ. 28 Дехатожъ, ск. Грандзіусъ. Демеитіанъ, епископъ Константинополь¬
скій, 629, 681. Дѳкосеенъ, 1136. Деинеовжчъ, Илларіонъ, первый шуменъ
Купятицкій, современникъ Аѳанасія Филип¬
повича, 52, 64, 62, 63, 86. Дмджнъ, писавшій о пятомъ вселенскомъ
соборѣ, 255, 546. Дмитрій (Печерскій), 848. Дяжжтрій, царевичъ, чудотворецъ, 850. Джантрій Ростовскій — (Савичъ), іеромо¬
нахъ, архимандритъ Елецко-Черниговскаго
монастыря, 813; архіерей, 155—156. Джжжтрій, „деспотъ", родный братъ Іоанна
Палеолога, 221,1133, 1170,1173. Дмнитрій Ивановичъ, великій князь Мо¬
сковскій, его отношенія ко двумъ Кіевскимъ
о дновременнымъ митрополитамъ, Кипріану
и Пимену, -231—232, 1028. Джръ, князь Кіевскій, 224. Дктж&русь, историкъ Нѣмецкій. Сочине¬
ніями его пользовался Копыстенскій, 327,
1002. Дій=3евсъ, 1250. Діогенъ, философъ, 106, 335. Діоеиѳсъ=см. Діогенъ. Діоклнтіанъ, царь, 993. Діонксій Ареопагитъ, см. Ареопагитъ. Діонжоій (Печерскій), 848. Діонмоій, архіепископъ Суздальскій, св.,
854. Діонмоій Глушицкій, чудотворецъ, 850,
853. Діонмоій, Константинопольскій патріархъ,
письмо его въ Россію по поводу избранія
Іоны въ митрополита, 235, 270. Діонмоій, митрополитъ Филнппопольскій,
впослѣдствіи патріархъ Константинопольскій,
1050—1051, 1126. Діожжсій, митрополитъ НпкомидійСкій, впо¬
слѣдствіи патріархъ Константинопольскій,
1053. Діонмоій, патріархъ Александрійскій, 327,
797. Діонмоій, Ларійскій митрополитъ, 294. Діожжеій, митрополитъ Сардикійскій, 1123. даншсіА, экзархъ патріаршій (Іереміи),
1060, 1062. Діонмоій, Грекъ, поставленный на Кіевскую
митрополію одновременно съ Кипріаномъ и
Пименомъ, заточенъ въ тюрьму, 232. Діенъ Каосій, 1104. Діоскоромъ соборъ въ Ефессѣ, 610, 611. Діоокоръ, патріархъ Александрійскій, 132,
186, 567, 610, 611, 641, 662, 694. Дяугошъ, Краковскій каноникъ, „кройнѣ-
каръ", 101, 113. Трудами его пользовался
Копыстенскій, 327, 974, 977 (т. I, кн. 2, л.
120), 985, 986. Дмнтровнчь, царевичъ Московскій (ина¬
че Янъ Фавстпнъ), 82 — 84, 97—98, 105—
106, 118. Дмитрій Прплуцкій, чудотворецъ, 851, 853. Довхгало, Янъ Завиша, королевскій се¬
кретарь, 72. Домаратъ, староста Великой Польши, 963. Дожѳтіанъ, епископъ Константпнонольскій,
см. Дементіанъ. Домиціанъ, влмчн., упоминается въ „Завѣ¬
тѣ" Севастійскнхъ мучениковъ, 336. Домна, „сожительница" Мелетія, 336. Донникъ, Аквилейскій (Венетскій, Вене-
дццкій) бискупъ, выдержки изъ его письма
къ Антіохійскому патріарху Петру, 204; от¬
вѣтъ ему отъ Петра, 204,252, 260. Сообщилъ
Петру, что отвѣтное ему письмо послалъ
чрезъ Кируларія, 264. См. также на столб¬
цахъ 682, 789—791, 1100. Домній, основавшій Салитанскую церковь,
523. Домносъ, см. Домнъ. Домнъ, влмчн., упоминается въ „Завѣтѣ"
Севастійскихъ мучениковъ, 335—336. Домнъ, патріархъ Антіохійскій, 177, 545. Донатнсты (Донатіане), еретики, 253, 598
—600. Донатъ Кляръ, епископъ Мускулы (въ Аф¬
рикѣ), 510. Доснѳей, патріархъ Константинопольскій
1015. Драгомнръ, Ѳеодоръ, „осажчій", 58. Драгосланъ, Иванъ, Болгарскій деспотъ
прислалъ въ 1270 году Кіевскому митропо¬
литу Кириллу книгу „Правилъ" на Славян¬
скомъ языкѣ, 180, 578. Дранямъ, Іосафъ, архимандритъ Бнзюков-
скій, 155—156. Дрѳвкнсхій, Лаврентій, 89* Дубровка, панна, Болгарка, дочь Богемія
125. Духа, см. Алексѣй Дука. Дунаевскій, Іосифъ, отецъ, современникъ
Аѳанасія Филипповича, въ Кіевѣ, 95. Дѣвочка, см. Онисифорь. Дѣдковскій, отецъ Варлаамъ. О немъ го¬
воритъ Аѳанасій Филипповичъ: „Единъ гос¬
подинъ отецъ Варлаамъ Дѣдковскій свято- Библиотека "Руниверс1