Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
25 УКАЗАТЕЛЬ. 26 Григорій Неокесарійскій, чудотворецъ, 327,
611, 907. Григорій Спиритскій, 1272. Григорій Сиракузскій, 749. Григорій (безъ обозначенія), папа, 499,
500, 660, 709, 714, 716, 730, 766, 927, 935,
1085, 1099. Григорій I, папа, Двоесловъ, „Діалогъ14,
„Бесѣдовнвкъи. Твореніями его пользовался
Копыстенсцій, 327, 346, 562, 913. Кн. 3, посл. 33,— кн. 35 вравоуч., гл. 7,
-346. Посл. 24, кн. 7,-418. Толков. псал. 5,-488. Бес. 26 на еван.,—511. Кн. 1, еппст. 24,-697. Кн. 4, посл. 34 н 38 кн. 4, кн. 6, гл.
30,-671. Посл. 2 кн. 4,-672. Кн. 4, л. 32,-711. Кн. 4, ІІОСЛ. 34 ц 39,—кн. 6, посл. 30,—
кн. 7, ПОСЛ. 69,-712. Григорій VI, папа, 669. Григорій ѴП Гилдѳбраидъ, Римскій папа,
132, 669. Григорій ХП, папа, сперва кардиналъ
Ангелъ Кораріо, 936. Григорій ХІП, папа, построилъ Греческую
коллегію въ Римѣ и церковь во имя св.
Аѳанасія, 281. Григорій Маша, см. Мамма Григорій.
Григорій, Вологодскій, ученикъ Діонисія
Глушицкаго, чудотворецъ, 849. Григорій Цажвлавъ (Цемивлакъ), Болга¬
ринъ, двадцать девятый Русскій митропо¬
литъ (по счету Кревзы), 1415 года, 232—
233. Написалъ житіе Параскевіи Тернов-
ской, 233; похвальное слово Терновскому
патріарху Евѳимію, 233. Похвальное слово
апп. Петру и Павлу, 170. См. также столб¬
цы 168, 265, 474, 1029, 1048. Григорій, сперва Цареградскій игуменъ,
сообщникъ Испдора, 234; тридцать первый
(по счету Кревзы) Русскій митрополитъ,
234—235; извѣстенъ проповѣдями на празд¬
ники, 234 (см. „Соборники44). Григорій, Львовскій священникъ, см. Гор¬
бачевскій. Григорко „протопоповичъ44 (сынъ прото¬
попа) Виленскій, гонецъ съ письмомъ патрі¬
арха Іеремія. Исторія этой поѣздки, 1059—
1060, 1062. Григоровичъ, Іоаннъ, протоіерей, ученый
издатель, 5—6, 11-12, 15-16, 17—18, 274,
1034, 1076. Гржфжліусъ, его „Рочныи Дѣи44, 938. Гулевичъ, отецъ, йбаницію ^ се^е зно.
сигъ, владыцство Премыское пустивши въ
вѣчность (якъ въ конституціи написано) на
унею44, 88. Гудяницкій, Себастіанъ, урядникъ Ду* бойскій, 87. Гумбѳртъ, кардиналъ, 248; клятва на Кп-
руларія съ сообщниками, 252—253. Гурій, архіепископъ Казанскій, чудотво¬
рецъ, 850, 851. Гуситы, 872. Гуеіанъ (Тюсіанъ), Гусъ, 1810, 1318. Гусъ, 997. д Давидъ, царь-иророкъ, 117» 119, 121, 443,
813, 822, 891, 913, 1137, 1244, 1281, 1284,
1285, 1310, 1316, 1320, 1374, 1383, 1385, 1387,
1402. Давидъ, св., король Сербскій, „въ мона-
стиру Давыдовпцы44 въ Сербіи, 844. Давидъ, сынъ св. князя Ѳеодора Смолен¬
скаго, чудотворецъ, 852. Давидъ, намѣствцкъ Аѳанасія Филлшшо-
вича но Берестейскому монастырю св. Си¬
меона, 142, 145. Д&жаскинъ, Іоаннъ,, по Польскимъ цита¬
тамъ Кревзы: О Варлаамѣ,—165. Втор, слово объ образахъ, 271. Кн. 1 о вѣрѣ православной, отд. 11
(Гійеі огіЬойохае), 300, 304. Слово о двухъ воляхъ въ Христѣ 301.
Кн. 1, о вѣрѣ отд. 8 и 9,-300,301,304.
По цитатамъ Копыстенскато: Гл. 33,-324. . Слово 1 „о образѣхъ44, 397. Слово 2 о томъ же, 511. Кромѣ того, на столбцахъ: 54, 320, 328,
344, 413, 565, 838, 901, 907, 1081, 1137, 1165,
1284, 1427. Дажасъ, папа, 176. Письмо къ нему отъ
св. Іеронима, 298. Трудами его пользовался
Копыстенскій, 327, 539, 703, 1081.
Даниловичъ, секретарь владычій, 94.
Даніилъ, пророкъ, 889, 1067, 1068, 1220
1270. Даніилъ, чудотворецъ, „въ Воло Лехъ, въ.
Внронци, въ монастиру44, 843. Даніилъ, князь Русскій, 1109,1135. Данъ, ветхозавѣтный патріархъ, 509.
Д&шка-Россжнъ, староста Перемошльскій,
1026. Даеаиъ, 1210. Библиотека "Руниверс1