Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
17 УКАЗАТЕЛЬ. 18 Бологудѳоъ, князь Угорскій, 993, Бониф&тій, папа, 583, 584, 586, 597, 668,
717, 1100. . Боннф&тій IX, папа, 936. Бониф&тій, пресвитеръ, папскій посолъ, 544. •Борецкій, Іовъ, митрополитъ Кіевскій, Га¬
лицкій ц всея Россіп, 748. Борецкій, отецъ Самуилъ, 84. Борнвой, князь Чешскій, 989. Борисъ, св. „страстотерпецъ14, князь, 65,
228, 849, 852. Борисъ, князь Болгарскій, 987. Босняки, 979. Вотерусъ, трудами его пользовался Копы-
стенскій, 327, 1135. Братства: См. Берестейское. — Бнленское. — Кіевское. — Львовское (Успенское). Брихсиискій помѣстный соборъ, 132. Вріенній, см. Ѳріенній. Будный, Симонъ, еретикъ, 1287, 1289,
1423. „Катихизисъ" (оглашеніе), 1289, 1427,
1428. „О оправданіи", 1321. Бѣльскій, «старый*, Мартынъ. Хроникою
его пользовался Копыстенскій, 328, 938, 1073
(7, л. 319). В В&алажиты, 982. Баалъ, 811, 1220, 1354. Вавилонскій народъ, 868. Балааиъ, пророкъ, 100, 868, 1395. Валашскіе господари, 38. Балеаіане, еретики, 253. В&лѳнті&нъ (Валентиніанъ), Римскій им¬
ператоръ, 540, 669. Валентиніанъ, Римскій императоръ, 325,
602. В&леитій, Римскій императоръ, 823. Срв.
Валенсъ. В&леноь, Римскій императоръ, 494, 763,
857, 880. Валентинъ, папа, 766,1099. Валентинъ, епископъ Нумидійскій, 550,
1171. Валеріанъ, папа. Копыстенскій свидѣтель¬
ствуетъ, что пользовался его трудами, 327. Валерій, влмчн., упоминается въ «Завѣтѣ»
Севастійскихъ мучениковъ, 336. Русская Историческая Библіотека. В&лс&хонь см. Балсамопъ. Валтасаръ, царь Вавилонскій, 891. Вандальскій народъ, 259, 823, 1096. Ваповскій, Польскій историкъ, въ „Хро¬
никѣ" своей упоминаетъ о паписсѣ Іоаннѣ,
938. Варвара, св., 847. Бард&анъ, архимандритъ Калаврійскій, „зна¬
менитый ц великій ревнитель православія",
912. О паписсѣ Іоаннѣ онъ писалъ въ „Діа¬
логу о началствѣ папежпномъ", въ главѣ
14-й, 938. Барл&ажъ (Печерскій), 848. Варлаамъ Хутынскій, чудотворецъ, 850. Варлаамъ, отецъ. См. Дѣдковскій. Варнава, апостолъ, 413, 435, 457, 466, 740,
1131—1132, 1167—1168, 1207. В&рс&нофій, епископъ Смоленскій, участво¬
вавшій въ Виленскомъ соборѣ 1509 года, 7. Варсонофій, архіепископъ Тверскій, чудо¬
творецъ, 850, 852. Вартимѳй, слѣпецъ подъ Ерихономъ, 112. Варѳоломей, апостолъ, 1352. Варшавскій помѣстный соборъ, на кото¬
ромъ говорилъ замѣчательно-правдивую .рѣчь
Перемышльскій каноникъ Станиславъ Орѣ¬
ховскій, 606, 997—998. Василиса, сноха Евтихія, упоминается въ
„Завѣтѣ" Севастійскихъ мучениковъ, 336. Ваожлій, христіанское имя Владиміра св.,
977, 1138. См. Владиміръ. Ц&снлій Новый, преподобный, чудотворецъ.
Память празднуется 26 марта, 852. Василій, чудотворецъ, „въ Волошехъ, въ
Молдавицц, въ монастпру", 843. Василій, Христа ради юродивый Москов¬
скій, чудотворецъ, 2 августа, 855. Василій Ярославскій, князь, чудотворецъ,
8 іюля, 854. Василій, Корсунскій епископъ (священно-
мученикъ), 993. В&оилій Великій, отецъ церкви, вселен¬
скій учитель, архіепископъ Кессаріи Каппа¬
докійской. Упоминается: 40, 44, 50, 52, 83,
320, 339, 385, 409, 438, 440, 455, 458, 474,
475, 553, 660, 709, 763, 796, 846, 880, 901,
907, 998, 1081, 1085, 1137, 1153, 1154, 1217,
1240, 1241, 1246, 1260, 1268, 1272, 1281,1304,
1^4, 1354, 1365, 1388, 1389, 1403,1408, 1409,
1412, 1413, 1440. Бесѣда о покаяніи, 164—165. 10-е слово въ монаш. уставѣ о послу¬
шаніи, 166. О пищѣ, 257—258. 1* Библиотека "Руниверс1