Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
16 УКАЗАТЕЛЬ. 16 Толк, 31 апост. канона, 569. Толк. на кан. 9 Халкед. 4-го соб. и на і
кан. 2 Антіохг,—601. Толк. на 3 кан. 2 Константнноп. соб. п
на кан. 12 Халкед., 640. Толк. на каноны 6 п 7 Ннкейск. соб.,— ,
673. ' | Толк. 3-го кан. Константиной. 2-го всел.
соб., 674. Толк. кан. 28 Хаікед. 4-го всел., соб.,— ‘
676. Толк. кан. 31 апост. н послан. соборн.
о патріархахъ, 681—682. Толк. 1-го кан. генеральнаго соб. въ Со- ,
фійск. Констант. церкви, 687. і Толк. кан. 6-го всел. соб., 701-702. ! Толк. 2-го кан. 6 всел. сцб., 743. | Отвѣть на вопросы 17 и 32 Марка, па- ■
тріарха Александрійскаго, І0б4. ! Къ Марку Алекс., вопр. 25,-1040. , „Правила4*, толк. на кан. 28 собора Хал- |
кедонскаго, 1073. і „Правила**, л. 85,-1074. . Толк. на кан. 14 соб. Анкнр., 1094. і Толкованіе на кан. 2-го Констант. 2-го I
всел. соб., 1161. Толк. на кан. 7 шестага всел. соб., 1711. Баптистъ, епископъ Каиерннскій, посолъ
отъ папы къ Польскому королю Казиміру
Ш-му, 944. Барбары, 1073. Барда, Византійскій императоръ, 197-198,
201, 224, 614, 615, 726 — 728, 737—740, 743,
744, 747. Барда, Фока,Впзантійскій императоръ, 1238. Барина, Янъ, архидіаконъ Барскій, писав¬
шій о перенесеніи мощей св. Николая, 895,
896. Бариадины, см. Бернардпны. Варонѳушъ, Вароніушъ, Варонѣупгь, см.
Бароній. Бароній, Цезарь,историкъ, 210,325,327,348,
415» 496, 503, 517, 520, 539, 542, 546, 549
550, 553, 563, 565, 568, 575, 604, 614, 637,
668-670, 695, 697, 701, 729, 730, 735, 736,
739, 752, 761 — 769, 781, 823, 834, 842, 873,
891, 893, 897, 903, 927, 934 — 937, 949, 969,
972, 985, 987, 990, 1000 — 1004, 1087, 1094,
1105, 1127, 1128, 1162, 1163,1169,1172,1176. Т. XI, годъ 1054, о письмѣ Петра Ан¬
тіохійскаго, 247. Часть изъ письма Кпруларія къ Петру,
251 — 252. Барскій соборъ, помѣстный, 220, 953. Ваторій, Стефанъ, Польскій король, 126,
330, 961, 1031, 1034, 1043, 1076, 1111, 1115,
1119, 1145, 1147. Веда, „докторъ Римскій**. Бесѣда на „ві- гілію** апостола Андрея, 350. О Іерусалим¬
ской столицѣ (кн. 6, гл. 93), 1166. Веклаоъ—имя, составленное изъ началь¬
ныхъ буквъ Византійскаго императора Ва¬
силія (Вазіііиз), жены его Евдоксіп п сыно¬
вей ихъ Константина, Льва, Александра и
Стефана, 200, 740, 741. Бекъ (илп Векъ), Іоаннъ, Константино¬
польскій патріархъ, 220, 230, 241 (теіеікі
каіоіік), 1019—1020х 1024, 1025.. Бедяриинъ, 327, 539, 872. О Римскомъ
бпекупѣ, 370, 371. Бенедиктъ (безъ означенія), папа, 766,
882, 1098, 1099, 1100, 1116. Бенедиктъ П, папа, 521. Бенедиктъ Ш, папа, 563, 669. Бенедиктъ V, папа, 669. Бенедиктъ ѴП, папа, 769. Венедиктъ ѴШ, папа, 769. Бенедиктъ IX, папа, 935. Бенедиктъ ХШ, папа, 936. До папства
назывался—Петръ Линенчпкъ. Верестѳйокіе мѣщане, обыватели, 64, 65,
68, 69. Бѳрестѳйокій помѣстный соборъ, 132, 957,
1075, 1133—1134. Вереетѳйокоѳ братство, 69—74, 79, 96. Вернардинн, отцы, 98. Бернардъ, посланіе 194,-349; гл. 3, кн» 4 „одераціи**,—418. Берно, аббатъ Авгіенскій, 327, 768, 769. Бѳсурмане, секта, 210. Вдажовекій, Мартинъ, переводчикъ Кро¬
мера. Переводомъ этилѣ, равно какъ и Ла¬
тинскимъ подлинникомъ хронпкп Кромера,
пользовался Копыстенскій, 329. Копыстен-
скій укоряетъ Блажовскагр за преднамѣ¬
ренные пропуски, 945. Влондусъ, Сабеликъ, хроникеръ, 986. Вобриковнчъ, Іосифъ, „старшій** Вилен¬
скій, 52, 84, 89, 95. Вогурннокій, Мелетій; см. Хребтовпчъ. Вокаціуоь, см. Бокачіо. Вокачіо. „О славныхъ невѣстахъ** (Ве сіа-
гіз таІіегіЪав), 938. Болгарноъ, царь Болгарскій, 987. Болгары, 517, 555, 772, 841, 938, 979, 993,
1001, 1105, 1107, 1142. Волеелавь I, князь Чешскій, 995. Волѳелавъ Крпвоустый, король Польскій,
1014. Волобанъ, Гедеонъ, епископъ Львовскій,
1063, 1077, 1120, 1134, 1143. Упоминается о
его старопечатномъ „Требникѣ**, 170. Биб/іиотека "Руниверс1