Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
11 УКАЗАТЕЛЬ. 12 Канонъ 13 и 22,-685. Канойъ 15,-686. Объ участія епископа „Росского" на
соборѣ, 970—971. Канонъ 2,—1084. Антіохъ (Епифанъ), Сирійскій царь, прп
которомъ пострадали Маккавеи, 846. Антоній Великій, 1159,1258. Антоній (I) К&вля, Константинопольскій
патріархъ, наслѣдовавшій Стефану, 202, 743,
756. Антоній (П), патріархъ Константинополь¬
скій, наслѣдовавшій Василію Скамандеру,
203, 756. Антоній (Ш), патріархъ Константинополь¬
скій, 733, 807. Антоній „Русинъ", игуменъ Печерскій, 774,
847, 843, 852, 1003, 1009, 1159. Антоній Римлянинъ, приплывшій пзъ Ри¬
ма на камнѣ въ Новгородъ, чудотворецъ,
851, 865. Антоній Сійскій, чудотворецъ, 861, 854. Антоній, архимандритъ Городецкій, свя¬
таго Михаила, изъ Полоцка, принимавшій
участіе въ Виленскомъ соборѣ 1509 года, 7. Антоній, епископъ Перемышльскій, при¬
нимавшій участіе въ Виленскомъ соборѣ
1509 года, 7. Антоній, см. Селява. Антоніуоъ, см. Маркъ Антоній Спалетан-
скій. Анулннъ, „поганинъ", староста Карѳаген¬
скій, 598.* Анѳнжъ, свягценномученикъ, 1158. Анѳимъ, Византійскій царь, право, имъ
изданное, 1162. Анѳимъ, сперва епископъ Трапезундскій,
а дотомъ патріархъ Константинопольскій,
636—639, 658, 698. Анѳимъ, еретпкъ, 545. Апіарій, пресвитеръ церкви Сицейской
(Спкейской), 188, 586, 587, 6Ѳ5. Аполлинарнсты, еретики, такъ названные
по имени Лаодикійскаго епископа Аполлина¬
рія, 790—792. Аполлинарій, ученикъ апостола Петра, 522. Аполлинарій, патріархъ Александрійскій,
176^ 549. Алостолнсъ (Апостолъ), Арсеній, ді&конъ,
„обычаймп неуставичный и гордый, погор-
дпвшп своимъ пастпремъ архиеппскономъ
Константпеополскимъ а патріархою вселен¬
скимъ, до Леона 10-го, папежа Римского,
удалсяц; затѣмъ описывается дальнѣйшая
его исторія, 1040—1042; см. также 473 — 474, 1052. Впослѣдствіи онъ сдѣлался митро¬
политомъ Монемвасій сеймъ. Апостольскій соборъ. О первомъ соборѣ въ Іерусалимѣ, 536,
537, 574, 1131. Канонъ 10,—1084. Кан. 12, 13, 15, 31—33,-686. Канонъ 33,—1118. Канонъ 34,-643. Канонъ 35,-685. Канонъ 86,-568. Кан. 44, 46, 47,-1313. Кан. 51, 53,-1419. Арабы, 210, 973. Аравзхканскій соборъ, 186. Аргавѳнокіѳ князья присылали пословъ ко
Кіевскому князю Владиміру Св., „вѣру п за¬
конъ свой залецаючи", 973. Аргирій, магистръ и Влосскій князь, 251,
252, 264, 1091, 1095. На стр. 263 Аг^іаз. Ареопагитъ, Діонпсій, свлщѳнно-мученпкъ.
„апостольскій слолмѣшканецъ и учееьц,
первый Аѳинскій епископъ. Сочиненіями его
пользовался Копыстенскій, 327. Упоминается 320, 901, 907, 1081, 1137. О сущности архіерейства, 255.
„Едпновладца не показанъ", 466, 647.
„О священноначаліи", 884, 1347—1348.
„О божественныхъ именахъ", 884, 1159,
1314. Объ „образахъ безобразныхъ", 1272,1281.
„Таинственное богословіе*, 1351—1353.
О „иже въ собраніи совершаемыхъ", 1228.
Объ иноческомъ чинѣ, 1236. О симоніи, 1237. О заздравной н заупокойной молитвѣ,
1286. О проклятіи, 1394, 1410. Аристотель, философъ, 900. Аріане, еретики, 99, 253, 259, 506, 617,
627, 632, 633, 796, 823, 857, 901, 918, 1007,
1080, 1096, 1099, 1166, 1175, 1280,1310,1311. Арій, пресвитеръ Александрійскій, основа¬
тель ересіі, 132, 659, 939, 1030, 1311, 1313. Аркадій, Византійскій императоръ, 190 —
191, 325, 502, 623, 651—653. Аркадій, епископъ, одинъ изъ пословъ пап¬
скихъ на Ефесскомъ соборѣ, 541—542. Аркадій, архіепископъ Новгородскій, чудо¬
творецъ, 849. Арменопулъ (Гарменопулъ, Гериаиодулъ),
Константинъ, ученый Византійскій юристъ,
послѣдній предъ завоеваніемъ Константино¬
поля Турками. Трудами его пользовался Копыстенскій,
326, 327, 329; Упоминается, 1160. „Короткое собраніе каноновъ соборовъ
вселенскихъ п помѣстныхъ*, 1-я
часть, 550. Библиотека "Руниверс1