Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
1489 ПОСЛАНІЯ СТАРЦА АРТЕМІЯ, XVI ВѢКА. 1440 явственно будетъ. И нынѣ разумпіи раз-
ѵмѣваютъ. Нѣсть Со тайно, иже не
явленно будетъ, рече Господь. Той бо¬
лѣзнь и ярости смотряетъ. Отецъ сы-
рихъ и сѵдіа вдовицъ видитъ седящихъ
въ ловителехъ съ богатыми въ тайныхъ
убити неповиннаго. Вели, государъ, тѣмъ божественно
говорити, тай тобѣ што сказывалъ. По¬
ставилъ еси, государъ, нѣкогда, имрекъ,
слышаніе што говорили, зло бо есть
указати ничежо. А правило, господаръ,
келейное похвално у насъ есть, чтобы
и тотъ не слышалъ, хго съ кимъ въ
келіи живетъ, а не наІІ(оо.195)явленіе
творити. И діаки не поютъ у насъ у кре¬
стовъ, самъ по силѣ кто же подвигнет¬
ся съ смиреніемъ. Аще бо и заиовѣдь
Божію творитъ, за еже видѣтисл отъ
человѣкъ, мз[д]у свою погубляетъ. Коль
паче и азъ себе и не исказывалъ под¬
вижникомъ имрекъ, лѣность доводитъ
на мене. А портки нужа ради многіа старци
носятъ. Грѣха въ томъ не писано. А
хто, государъ, правило дръжитъ, а за¬
повѣдей Господнихъ нерадитъ взы-
скати, криво таковое правило, и право-
го скривитъ. Съкрушенная орудіе пишетъ сіа ве¬
ликій Никоцъ: судъ бо, рече, праве¬
денъ и милостыня бдитъ, иныхъ же
истяжетъ Богъ всихъ преступающихъ.
Что бо ми, рече, .множество жрътвъ
вашихъ, и кто взыска сіа отъ рукъ ва¬
шихъ? И посты и прочая вся Іудей¬
ская ненавидитъ, преступленія ради
заповѣдей лучшихъ, яже ко исправле¬
нію житія дана быша человѣкомъ. Аще ли речетъ кто, яко Жидовомъ
сіа писана; но намъ лучшее подобаетъ
внимати слышавшимъ Господа рекша:
враждуючи на мене говорятъ не такъ,
какъ азъ говорилъ. А всѣ нынѣ съгласно враждуютъ,
будътось||(196)азъ говорилъ и писалъ
тобѣ — села отігимати у манастырей,
другъ другу сказываютъ. А отъ того
мню, государъ, што азъ тобѣ писалъ
на соборъ, и[з]вѣщая разумъ свой, а не
говоривалъ есми имъ о томъ, ни тобѣ не
совѣтую нуженію *) и властію творити
что таково. Развѣ межи собя говорили
есмо, какъ писано въ книгахъ быти
инокомъ? И се наше мудрованіе, яко-
же и святіи отци уставляютъ жити,
яже по Великому Василію. А говорилъ
есми тогда явственно, коли звали
мене въ Корциліевъ. А потребнаго
не скудно было и въ братіи любовь
къ Богу и другъ другу, и у всѣхъ
слово Божіе въ устѣхъ носилося всегда
слышати. А инымъ есмм не говоривалъ.
Развѣ межи собою говоримъ, чтобы
намъ жити своимъ рукодѣліемъ, и у
мірскихъ непросити. А и то есми, госу¬
даръ, писалъ азъ и говорилъ тобѣ о
истиннемъ и непрелестнемъ пути Хри¬
стовыхъ заповѣдей, и о томъ, Господа
ради, не ускори съблазнитися. Будетъ
бо время, егда просвѣтитъ тебе Господь
разумѣти сіа, аще взыщеши всѣмъ
сердцемъ волю его. II (об. 19 6) А азъ въ
томъ виноватъ предъ Богомъ, занеже
безъ времене ино глаголахъ. Пишетъ
бо: рече Господь вдати сребро мое
торжникомъ, а не прилучшимся поме-
тати святая бисера честнѣйша словеса. А онлошился есми, государъ, притчею
оною, еяже глаголахъ нѣкогда: аій;е
царъ земный поручиши нѣкоему имѣ¬
ніе, повелѣвая дати сія, имже въсхо-
тѣлъ еси дати, той же пріемый отдастъ
имже самъ въсхотѣ, а не по твоему
приказу. Не будеши ли бранити?,И ты,
госиодаръ, въскорѣ отвѣщалъ есм, яко
не токмо бранити, но и мучити хощу его. И отъ того мнѣлъ есми, яко мощно
*) Слѣдуетъ поправить-«нуженіе#*». Библиотека "Руниверс