Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
1437 ПОСЛАНІЯ СТАРЦА АРТЕМІЯ, ХП ВѢКА. 1438 умомъ и по сихъ всѣхъ Творца и съдѣ-
теля си же и нашего прославляемъ, и
отъ видимыхъ невидимаго разумѣваю-
іце, въ любовь того да възведемся. Тѣмже да престанутъ отъ неразуміа
иже о сихъ случающійся. Да не буди
намъ възноситися на разумъ святыхъ
отецъ, лже Святымъ Духомъ полезная
и поспѣвающая разуму еѵангельской
заповѣди завѣщаша и предаша, яже
святыхъ иконъ въображеніа почитати
же и поклонятися, да не вмѣсто хри-
стіанского благословеніа съ еретики
вѣчную анафему наслѣдуемъ. А того
лр* 3), пачеже и святителю недосто-
итъ опущатися о невѣжствующихъ и
заблуждшихъ, но во кротости нака-
зовати. Нѣстъ бо уже се еретичество,
аще кто отъ невидѣніа о чемъ усу-
мнится, ІІ(194)или слово просто речетъ,
хотя истину навыкнути, пачеже о дог-
матѣхъ и обычаехъ нѣкихъ. Никтоже
бо съ разумомъ родися когда, но учи;
тися всякому словеси надлежитъ нужа.
Любовь въ божѳственыхъ—любовъ че¬
ловѣческихъ, отъ ученіа бо разумъ при¬
лагается, якоже въ святыхъ людехъ
глаголется, еже и до смерти учитися
подобаетъ. Тѣмже, о царю, молимъ благочестіе
твое разумѣти многое недостиженіе ума
нашего и невъскорѣ кручинитися, но
яже иодобаетъ православному царю пра-
востію и кротостію Христовою и съ
разсмотрѣніемъ вся творити. Богъ бо !
досажаемъ не бываетъ, рече боже-1
ственный апостолъ: еже бо сѣетъ чело- \
вѣкъ, се и пожати иматъ. Развѣ аще
кто съпротивъ истиннѣ глаголетъ яв- I
ственве и наказуемъ не послушаетъ. ]
Не отъ видовъ бо, рече, премудрости |
причитается ревность въ человѣцѣ, но і
отъ недугъ душевныхъ, еже есть тѣс- I 3) Это слово, очевидно, недописано . I нота мудрованія и многое невидѣніе, а
еже премудрости Божіа кротость и про¬
стота, яже отъ великіа и крѣпкіа ду¬
ша и твердаго мудрованіа, II (об. 194)
и носитъ немощи человѣка и исправ¬
ляетъ съгрѣшающихъ духомъ кротости. И сіа убо о сихъ. О нашихъ ложныхъ клеветахъ, Гос¬
пода ради, обыщи праведно. Понеже,
православный царъ, еси правду люби-
ти обѣщался еси Богу. Того ради и
писалъ есми, изъявляя разумъ свой. И
будетъ, господарь, што погрѣшилъ азъ
за видѣніе мое, вели сіа изъяйити мнѣ,
испытавъ предъ собою божественымъ
писаніемъ, будетъ не согласенъ разумъ
мой съ разумомъ святыхъ отецъ? Ино
я радъ каятися и прощенія просити.
И будетъ, господаръ, якоже мнози гла¬
голютъ, еже немощно нынѣ жити по
писанію, вину да укажутъ намъ иго
дѣля немощно. Никтоже бо, мню, инъ,
якоже азъ окаянный, въ законъ Госпо¬
день съгрѣшихъ. Обаче вѣрую истинна
быти законоположенія отъ него въ бо-
жественѣмъ писаніи самому естест[в]у
евѣдительствующу тако: азъ мудрствую
и глаголю предъ тобою, и не стыжусь
милостію Господа нашего Іисуса Хри¬
ста, ниже Павломъ и прочими съузни-
ки его, иже словесе его ради претерг
пѣвшихъ скорби || (195) ц смерти мно¬
гообразныя, якоже и самъ рече къ От¬
цу въ время спасителныя страсти: азъ
дахъ имъ слово твое, и міръ възнена-
видѣ ихъ. Подобаетъ, рече, пострада -
ти Сыну человѣческому, обаче горе че¬
ловѣку'тому, имже предастся. Такоже и азъ, грѣшникъ, вѣмъ себе
достойна всякого томленія, занеже съ¬
грѣшихъ Господеви. Но тебѣ, право¬
славному царю, нѣстъ достойно преда-
ти невѣрныхъ ради клеветъ и ложно-
съставленыхъ. Нынѣ то, государъ, быти
мнится невѣдомо, а временемъ тое то Библиотека "Руниверс1