Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
1413 ПОСЛАНІЯ СТАРЦА АРТЕМІЯ, XVI ВѢКА. 1414 томъ цари, иже себе не можетъ [сво]бо-
дитип) отъ пламене грѣха [и отъ]13) по-
топленіа страстей? И аще [есть] “) лю¬
бовенъ кому, будетъ ж[е вредъ]15)душев¬
ный отъ него; прочее, отът[ого]16) лю¬
бимаго, яко отъ зміа, бѣга[емъ] І7). Не
пріиде бо Христосъ таковаго міра вло-
жити на землю, но мечъ раздѣлити бо-
голюбныхъ отъ міролюбныхъ. Аще бо,
рече, рука твоя съблажняетъ тя, по¬
добно же и око съблажняетъ, исткни ё.
Не уды искорянити повелѣ. Не буди
то! Но еже по Бозѣ съвокупленіе ра¬
стерзай. Око же наставника глаголетъ,
глава же Христосъ, егожѳ мы тѣло и
уды отчасти есмы, аще покаряемся
главѣ нашей въ всемъ, ако младенци
отцу. И паки апостолъ: братіе, не дѣти
бывайте умы, но злобою младенствуйте,
умы же съвръшени будѣте. И индѣ:
хощу же васъ мудромъ быти въ благое. Отъ Великаго Василіа въпросъ: Что 18)
есть, еже не судите и не осужени бу¬
дете? Отвѣтъ: Не ,9) еже судити отнюдь
възбраняемы есмы [но разнство суда
вѣдати наказуемы есмы] 20). Господу
овъгда глаголющу: не || (175) судите и
не осужени будите. Овогда же привед¬
ши судите повелѣваюіцу суду, явѣ пре¬
далъ есть намъ апостолъ: о коихъ су¬
дити, о коихъ же ни, о иже въ вла¬
сти нашей и лежащихъ, или невѣдомо
съгрѣшеніе множицею по апостолу: ты
же почто осужаеши брата твоего, или
ты что укаряеши? И не преже времени
судите, Божіа же судбы отмщати неот-
речеяна нужда; да не съ нимъ гнѣвъ
Божій пріиметъ умлъчавый. Развѣ кто
таяже творя бездръзновенъ будетъ су¬
дити, по ременному Господемъ: изми ,8) ,э) буква Ч и Отвѣтъ:!! написаны ки¬
новарью. *°) Вставлено на полѣ. пръвѣе бръвно изъ очесе твоего. Яко
злѣ разу[мѣ]вшеа1) нѣціи ременное Го¬
сподемъ приобрѣтаютъ вины неразум¬
нымъ и тщетнымъ смиреніемъ, глаго-
люще, яко недостоитъ осужати нико-
гоже. И отъ сего еретикомъ заповѣди
Господня развращающимъ причитаеми
суть. Аще бо бы се было еже отнюдь
не судити, то почто Павелъ изгнати
повелѣ съблудившаго въ Коринфѣ; ука-
ряетъ несудящихъ; на всѣхъ наложи
оного съгрѣшеніе? И паки. Аще недо¬
стоитъ || (об. 175) осужати никогоже како
паки [по]велѣ 22) съ запрещеніемъ отлу-
чатися отъ всякаго брата безч[естно]23)
ходяща? И индѣ глаголетъ:и[иса]хомъ24)
въ посланіи не примѣ[пга]тися25) къ лю-
бодѣйцѳмъ, и[ли блу]дникомъ 26), и ли¬
хоимцемъ, или идолослужителемъ, ил[и
ру]гатель 27), или пяница, или [хищ¬
никъ 28), съ таковыми ни асти. Что бо
мни внѣшнимъ судите, - внѣшнимъ же
Богъ судитъ: измѣте злаго отъ васъ
самѣхъ. Възбраняетъ же апостолъ су¬
дити другъ друга: въ человѣческихъ
вещѣхъ, рекъ, да никтоже паче осу-
жаетъ о ядѣніи, или о питіи, или о
чести праздника. И сея не того ради
рѣхъ, да судимъ другъ друга, но да
съхранимся отъ лукавыхъ человѣкъ,
неимущихъ страха Божіа, да не на¬
выкнемъ нравъ ихъ и пріимемъ сѣть
своей души. Обычай бо многимъ вре¬
менемъ утвердився естества крѣпость
пріемлетъ, и неудобъ превратенъ бы¬
ваетъ. Самъ бо апостолъ Павелъ гла¬
голетъ: братіе, молите о насъ, да из¬
бавимся отъ лукавыхъ человѣкъ. И къ
Тимофею пишетъ сице: Александръ
Ко |(і76)вачъ многа ми зла сътвори,
ег^же и ты хранися: зѣло бо проти¬
вится словесемъ нашимъ. а‘) мѣ дописано на полѣ позднѣйшею рукою. и) 2$) 26^ 27^ 18) Возстановленныя мѣста
выѣдены въ рукописи червемъ. Библиотека "Руниверс'