Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
1409 ПОСЛАНІЯ СТАРЦА АРТЕМІЯ, XVI ВѢКА. 1410 смиренна житіа, на самого Святаго Ду¬
ха хулятъ, но великому Василію: яко
не подобаетъ уничижати дѣйствующаго
благодать Божію въ коемъ любо дарова
иіи на худость имъ зрящемъ. Въ сихъ
бо паче благоволитъ Богъ. Въ той часъ
възрадовася Іисусъ духомъ и рече: ис¬
повѣдаю ти ся, Отче небеси и земли,
яко утаилъ еси сіа отъ премудрыхъ и
разумныхъ, и открылъ еси та младен¬
цемъ. Ей, Отче, яко тако бысть благо¬
воленіе предъ тобою. А еже реклъ еси: о различіи учите¬
лей, и како тѣхъ послушати подобаетъ? И о семъ добре въ прошаеши. || (172)
[Понеже] яковъ же и учитель, таци бы¬
ваютъ яко о мяозѣ ученіи отъ него. И
Господь отвѣіца рекъ: доволно быти
ученику, яко учитель его. И слѣпъ слѣ¬
па аще поведетъ, оба въ яму впадутъ.
И свѣтъ міру учитель глаголется, и
съль земли, и прочее. И апостолу гла-
голющу: иовинуйтеся наставникомъ ва¬
шимъ, не просто, ни яко прилучися;
тіи бо, рече, бдятъ о душахъ вашихъ.
И къ Филипяномъ: сподобпи ми бывай¬
те, братіе, и сматряйте тако ходящихъ,
якоже образъ имате насъ. Мнози бо
ходятъ, ихже многажды глаголахъ, ны¬
нѣ же и плачасд глаголю враги креста
Христова, имже кончина погибель, имже
Богъ чрево, и слава'студъ имъ, иже
земная мудрствующе 4). Отъ Великого Василіа глава 72: яко
слышателемъ слова наученымъ писані¬
емъ, искушати яже отъ учителей гла¬
големая и убо съглашающая божестве-
ныхъ писаніемъ пріимати, чюжа яже
отрѣвати, и въ таковыхъ ученіихъ пре- ;
бывающаго отвращатися зѣлнѣйше. Вне- I
млите же отъ ложныхъ пророкъ, иже
приходятъ къ вамъ въ одежахъ овчахъ,
внутрь волци || (об. 172) и хищници; *) Фплпшшс., гл. 3, СТ. 17—19. ШЖООКЛЯ НСТОГЖШСКАЛ БИБЛІОТЕКА. отъ плодъ ихъ познаете ихъ, сирѣчъ
отъ житіа и отъ учені[а. И]6) апостолъ
къ Галатомъ пиша о н[ашемъ]6) утвер-
женіи дръзну и сам[ъ къ]7) ангеломъ
коснутися, рекъ: а[ще и мы]8) сами, или
ангелъ съ небесе благовѣститъ вамъ
паче, еже 6лаговѣ[стихо]мъ вамъ, про¬
клятъ да будетъ. Якоже преже реко-
хомъ, и нынѣ паки глаголю, аще кто
васъ учитъ паче того, еже отъ насъ
пріасте, проклятъ да будетъ 9). Господу
же нашему Іисусу Христу глаголющу:
на Моѵсеовѣ сѣдалищи сѣдоша книж-
ницы и Фарисее, вся убо елико .аще ре-
кутъ вамъ блюсти—съблюдайте и тво¬
рите, по дѣломъ же ихъ не творите:
глаголютъ бо, а не творятъ. Сего ради аще и мы видимъ священ¬
ника, нечисто житіе имуща и зазорно,
учитъ же право еѵангельскую заповѣдь,
якоже иріаша отци отъ святыхъ апо¬
столъ,—сего ради недостоитъ отлуча-
тися причастіа отъ руки его. Рѣша бо
отци, яко благодать дѣйствуетъ и не¬
достойными по вѣрѣ когождо. Аще ли
неправо учитъ, не отъ божественнаго
писаніа, но съпротивно отъ себе. Тогда
!| (173) [вре]мя ,0) рещи: «повиноватися
достоитъ Богови, неже человѣкомъ». И
аще таковый проклинаетъ, или не бла¬
гословляетъ, никакоже о томъ попе¬
чемся. Понеже судъ Божій тому не по¬
слѣдуетъ, но божественному Деонисію.
Пишетъ бо: прокляти укланяющеися
отъ заповѣдей твоихъ, а не отъ чело¬
вѣческихъ преданій. Аще ли же мы
Божіи заповѣди преступаемъ волею
съгрѣшающе, и прежде съвръшеннаго
локаяніа и отступленіа отъ грѣхъ про¬
щаютъ и благословляютъ, аще и святи в) 7) 9) Возстановленныя мѣста въ под¬ линникѣ источены червемъ. 9) Галат., гл. 1, ст. 8—9. ,0) Возстановленныя буквы выѣдены чер¬
вемъ. 45 Библиотека "Руниверс1