Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
1403 ПОСЛАНІЯ СТАРЦА АРТЕМІЯ, XVI ВѢКА. 1404 образне речѳнная, и паки въ едино сби-
рающеся. Откудуже се вѣдомо апостолу гла-
голющу, яко весь законъ во единомъ
словеси||(167) исполняется: възлюбиши
ближняго, яко себе? Любовъ ближнему
зла не съдѣваетъ, съвръшеніе бо зако¬
ну любы. И паки Господь рече: аще
любите мя, заповѣди моя съблюдѣте,
и пробудите въ любви моей. И сіа естъ
заповѣдь моя, да любите другъ друга.
И нелюбяй мя—словесъ моихъ не со¬
блюдаетъ. Видиши ли, яко двѣ оны великіа вся
купно въ себѣ заповѣди объемлютъ и
съзатворяютъ. И паки двѣ они въ едй-
ну бываютъ, единою бо силою дръжат-
ся, обоя никогда же бо бысть къ Богу
любовь, кромѣ любве искреняго. И се Іоанъ апостолъ извѣствуетъ гла¬
голя: аще речетъ, яко люблю Бога,
брата же своего ненавидитъ, ложь есть.
И паки той же: се есть, рече, животъ
вѣчный, да вѣруемъ въ имя Іисуса
Христа Сына Божіа, и любимъ другъ
друга. И сію заповѣдь съблюдающе,
яже къ Богу любовь обрѣтаемъ, и въ той
пребывати сподобляемся. Не съблюдаю¬
ще же съпротивне имуще обрѣтаемся.
Не вѣруяй бо, рече, Сыну—не узритъ
жизни, но гнѣвъ Божій пребываетъ
|| (об. 167) на нёмъ. И паки: о семъ
познаютъ вси, яко [мои]1) ученицы есте,
аще любовь имате между събою. И что много глаголати? Ни бо есть
конецъ безконечному? Самъ Богъ есть
любы, по богусловцу Іо[а]ну: якоже лю¬
бовь имѣя, Бога въ собѣ имать. Сице
и ненависть имѣяй въ собѣ, діавола
питаетъ. Рече и великій Василіе: дивлюся,како
о упражняемыхъ и престающихъ толи-
ко человѣцы имутъ тщаніе и устраше- *)*) Вставлено на полѣ ніе; о пребывающихъ же и пачеже о
болшей всѣхъ любви знаменующе хри¬
стіанина не токмо ни едино повелѣніе
творятъ, но и потщавшимся съпроти-
вляютъ, и ратующеся съвръіпаютъ ре-
ченное: ни сами входятъ, и хотящихъ
внійти не оставляютъ. Что есть преподобно? Господу рек-
шу: якоже хощете, да творятъ вамъ
человѣци, и вы творите имъ такожде.
Се бо есть законъ и пророци. И апосто¬
ломъ, вначалѣ иже отъ языкъ обращаю¬
щимся къ Богу, ничтоже ино заповѣ¬
давшемъ, развѣ се: хранитися отъ требъ
идолскихъ, отъ кровей, и удавленины,
и отъ блуда. И яже не хощете себѣ
быти, сего инымъ || (168) не творите.
Отъ нихже съблюдающеся, добре сътво-
рите, и се есть истинною праведенъ, и
иже хощетъ другу, яко събѣ самъ, и
сердце имѣти милостиво ко всей тва¬
ри. Праведенъ, рече, милуяй душа скотъ
своихъ, и вошео животно по подобію
Божію, и не имѣти сладостно вредъ
нѣкій бываемый въ твари, якоже нена¬
казаніи творятъ. Юноша нѣкій приступи къ Іисусу
кляняшеся ему глаголя: учителю бла¬
гій, что сътворю, да животъ вѣчный
наслѣдствую? Іисусъ же рече ему: аще
хоіцеши вніити въ животъ, съблюди за¬
повѣди моя. Глагола ему ю[но]ша: ко-
торіа? Іисусъ же рече: еже не убій, не
укради, не лжесвѣдительствуй, не оби-
ди, чти отца и матеръ, и възлюбиши
ближняго своего, яко самъ себе. Гла¬
гола ему гоноша: учителю, вся сіа съхра-
нихъ отъ юности моея: что есмъ и еще
недокончалъ? Іисусъ же възрѣвъ нань,
возлюби его, рече ему: единого еси не •
до[ко]нчалъ: ащехощешисъвръшенъ бы¬
ти, иди, вся елика имаши продаждъ, и
даждъ нищимъ, и имѣти имаши съкро-
вища на небесѣхъ, || (об. 168) и при-
шѳдъ ходи вслѣдъ менѳ, вземъ крестъ. Библиотека "Руниверс1