Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
1395 ПОСЛАНІЯ СТАРЦА АРТЕМІЯ, XVI ВѢКА. 1396 ніи. Паче же подобвіи мвѣ пещися
долж[н]и есми исцѣлити страсти наша.
И аще кто предуспѣлъ, да не обезче-
стится, || (об. 160) но паче да молится
до конца теченіе съвръшити, да не
оставленъ будетъ, и уклонится отъ до¬
бродѣтели. И всѣмъ сердцемъ взыщемъ
заповѣди Христовы, и да не устрашени
будемъ мірскихъ князей гоненіемъ, ни-
жё избраныхъ отъ нихъ по ихъ похо-
техъ ложныхъ учителей клятвъ безум¬
ныхъ убоимся, ни паки лестнымъ бла¬
гословеніемъ и многопищными трапе¬
зами ихъ и прочими, яже суть въ мірѣ,
прелстимся (имиже обыкоша уловляти
ненаказанныхъ темніи о свѣтѣ), но не¬
уклонно взмрающе къ мужественнѣй
Іисусовѣ жизни претръпимъ находящая
напасти съ радостію о распеншихъ Го¬
спода, рекшаго: си заповѣдаю вамъ, да
любите другъ друга. И аще міръ васъ
ненавидитъ, видите, яко мене прежде
васъ възненавидѣ, и прочая. И вси
хотящій благовѣрно жити о Христѣ
Іисусѣ изгнани будутъ, лукавіи же
възнесутся. Глаголетъ апостолъ: не
имамы бо здѣ пребывающаго града.
Съизыйдемъ Христу, ввѣ вратъ поно¬
шеніе'его || (161) носяще. Лучше бо
имъ бѣгати, а не съ Иродомъ гонити,
ниже съ Іудеи навѣтовати. Изволимъ
паче страдати съ людми Божіими, сло-
весе ради его, нежели временнаго грѣ¬
ха имѣти сладость съ безбожными. Да никтоже, молю, зазритъ ми о
семъ. Не бо злобою видимъ сіа, глаго¬
лю, нижё страстію своего отмщеніа, но
немощныхъ ради приобрѣтеніа Не отъ
своего разума (да не будетъі), но отъ
духовныхъ глаголъ. Реченно бо есть
въ Іоановѣмъ посланіи: всякъ престу-
паяй и не пребывая въ ученіи Христо¬
вѣ, [Бога не имать. Сіи же окаяніи и
несвящѳніи и чюжіи посѣтители, ходя-
ще въ путь Каиновъ и въ лесть Валаа¬ мовы мзды проліявшеся, не точію пре¬
бываютъ въ ученіи Христовѣ]і), но ни¬
жё могутъ слыіпати слово его, нижё
безъ мученія тръпятъ, оставити глаго¬
лютъ или творити произволяюіцихъ за¬
повѣди Христовы и обличающихъ само¬
законную ихъ лесть. Аще бо и Хри¬
стовымъ пролыгаются именемъ, и симъ
яко ов[чи]ною 2) прикриваютъ внутрнл-
го вълка хищеніе, обаче отъ дѣлъ По¬
знани суть внимающимъ, яко тайпа
дѣйствуется въ таковыхъ антихристова
безаконіа мучительство, гдѣ повелѣ3)
Христосъ своимъ ученикомъ II (об. 161)
или вообрази что таково, еже мучи-
телствомъ и гоненіемъ приводити въ
разумъ Божій. И учити бо повелѣ Го¬
сподь, а не мучити непокающихся. Яко-
же и слѣпыхъ не мучатъ, но и настав¬
ляютъ зряіцеи. Мнѣ, рече, отмщеніе,
азъ воздамъ. И отраднѣе будетъ Содом-
ляномъ въ день онъ, нежели непослу-
шающимъ евайтеліе Господа нашего Іи¬
суса Христа. И притча плевелъ сел-
ныхъ явленѣйше представляютъ сія. Молимъ же васъ, братіе, не стужати
си о случившихся намъ скорбехъ въ
юненіихъ нашихъ. Мнимое оно безче¬
стіе слава намъ есть, и даръ Божій
неисповѣдимъ даровася, еже и [не]4)
токмо во Христа вѣровати, [но еже и
по немъ страдати] 5). Точію въ молит¬
вахъ претерпѣвающе призывати и помо¬
щи его просити не облѣнимся Да будетъ
въ насъ во всемъ воля Божія. Да не
будетъ свобода наша въ вину, еже по-
коръгтися плоти, но любовію работайте
другъ другу. Весь, рече, законъ во
единомъ словѳси совершаемъ есть, еже
любити ближняго, яко себе. Да не бу- . *) Вставлено на полѣ. 3) чи вставлено позднѣе на полѣ. 3) Поправлено нзъ «похвалѣ*. *) Вставлено надъ строкою. ь) Вставлено на долѣ. Библиотека "Руниверс1