Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
1391 ПОСЛАНІЯ СТАРЦА АРТЕМІЯ, ХТІ ВѢКА. 1392 ихъ, и вѣдый вся прежде бытіа ихъ?
И да не усумнишися о истиннѣ. За-
неже промышленіе много иматъ Богъ
въ человѣцѣхъ, изряднѣе же на из-
шедшихъ взыскати его простовидне
зритъ. Аще бо, рече, благая отъ руки
Господня пріахомъ, злыхъ ли не претръ-
пимъ съ благодареніемъ? И пачеже
не земная, но Христовымъ разумомъ
обогативше[и]ся и сподоблыпіися отъ ча¬
сти въ премирныхъ поглумлятися и
разсматряти глубину мыслей святыхъ
кождо по даннѣй ему отъ него мѣри,
ихже міръ || (об. 157) вмѣстити не мо¬
жетъ за неудобства ихъ. Душевенъ бо
человѣкъ не пріемлетъ духовныхъ, но
юродство вмѣняетъ сія. Тѣмже пророци,
прежде глаголавшій слово Божіе, ко¬
лика гоненіа отъ съплеменикъ подъ¬
ята? Мнози же отъ нихъ и уморени
быша различно, пороженіа же ихъ ис-
полниша мѣру отецъ и премудрости
Божіихъ тайнъ не ощутивше, Господа
славѣ распяша. Таже и Стефана каме-
ніемъ побита, и самѣхъ апостоловъ
изгнаша. И по сихъ безчисленіи муче
ници показашася: ови убо правды ра¬
ди, ови же вѣры ради. Сіа убо не доволно ли намъ въ утѣ¬
шеніе? И пачеже самому Господу въобра-
зившу и рекшу, яко [въ] мірѣ скорби
будете, но дръзайте, зане азъ побѣ-
дихъ міра. Како же побѣди: еда ору¬
жіемъ, или силою тѣлесъ? по внѣш¬
нихъ мучителехъ? Никакоже! Но бла¬
гимъ злое побѣди! И въпіетъ Павломъ
глаголя: нѣстъ наша брань къ плоти
и крови, но къ началомъ и властемъ,
къ миродръжителемъ тмѣ вѣка сего,
къ духовомъ || (158) злобнымъ, яже
подъ небесемъ. Какоже и въоружитися
повелѣваетъ, смотри якоже тамо пи¬
шетъ. И паки самъ рече ко отцю: азъ
дахъ имъ слово твое, и міръ възнена- видѣ ихъ. И аще міръ васъ ненави¬
дитъ, видите, яко мене преже васъ
възненавидѣ. И аще отъ міра бысте
были, міръ убо свое любилъ бы. Но за
еже міра превыше мудрствовати из-
брастеся мною, сего ради ненавидитъ
васъ міръ. И паки: поминайте слово,
еже азъ рѣхъ вамъ: нѣстъ рабъ болій
Господа своего. Аще мене изгнаша, и
васъ иженутъ, и прочая. Сіа вѣдый
апостолъ глаголаніе: кто ны разлучитъ
отъ любви Божіа: скорбъ ли, или го¬
неніе, или тѣснота? И паки: извѣстих-
бося, яко ни смерть, ни животъ, ни
ангелы, ни настоящая, ни будущая
възмогутъ разлучити насъ отъ любви
Божіа, яже о Христѣ Іисусѣ. Къ намъ
же глаголетъ: яко вамъ даровася отъ
Бога не точію въ Христа вѣровати, но
и еже по емъ страдати, тойже имуще
подвигъ вѣры, яковоже слышасте о мнѣ. Аще бо и христіане мнятся гонящей
насъ, !І(об. 458) но вѣмы извѣстно,
яко слова ради Христова гоненіе умы¬
шляютъ на насъ. Понеже не въсіа имъ
свѣтъ благовѣствованіа славы Христо¬
вы. Почто бо, рече Господь, бесѣды
мо[е]я *) неразумѣете? Занеже не мо¬
жете слышати словесм моего. И сіа
рѣхъ, да не съблазнитеся, но утѣшай¬
те единъ другаго въ словесѣхъ Бо¬
жіихъ. А яже о насъ вся сіа скажетъ възлю*
бленный онъ братъ и вѣренъ служи¬
тель Христовъ, [всегда] *) подвизася о
насъ въ молитвахъ, прочетъ жб писа¬
ній це сіе, — сътвори, да прочій раби
Христовы прочтутъ его. А яже у нихъ,
ты да прочтеши. Прочее же, молите о
насъ, братіа възлюбленная Господемъ,
да слово Гоиподне еѵангельское течетъ *) е вставлено сверху надъ строкою
позднѣе. 2) Вставлено на полѣ. Библиотека "Руниверс1