Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
1375 ПОСЛАНІЯ СТАРЦА АРТЕМІЯ, ХУІ ВѢКА. 1376 Волею бо съ[грѣ]піащимъ * *) намъ по¬
знаній разума истиннаго, ктому жерт¬
ва || (об. 143) о грѣсѣхъ не обрѣтает¬
ся, но страшно нѣкое ожиданіе суда,
еже впасти въ.руцѣ Бога жива, и иже
рече: по покааніи волею поползаяйся,
се со злокозньствомъ шествуетъ со Бо¬
гомъ; сему невѣдомо находитъ смерть
и недостизаетъ время чаяніа своего.
Емуже бо прилагаете себе рабы въ по¬
слушаніе, раби есте оному, егоже по¬
слушаете. И всякъ творяй грѣхъ, рабъ
есть грѣху. За немоіцъ бо человѣку
лежитъ покаяніе, даже и до послѣдня¬
го издыханіа. Не подобаетъ же сіе кое-
же въ вину съгрѣшати пріимати. Сіе
бо гордость и възношеніе на разумъ
Божій. Кромѣ бо дѣлъ добрыхъ, вѣра
ничтоже ипо есть, развѣ еже въ за¬
конѣ хвалитися, преступленіемъ же за¬
кона Бога безчествовати. Не прика-
саетжеся яко страсть безстрастному.
Такоже и безчестіе, иже всея чести и
славы превыше сущему. Но обезчести-
вый самѣ безъ 2) чести будетъ. Зане-
же имя Божіе небрегомо въ языцѣхъ.
Якоже и славящій его добрыми слове-
сы, прославлени || (144) будутъ, не
сею точію суетною, цо нетлѣнною и
неизреченною славою, еяже никтоже
отъ иже по плоти живущихъ разумѣ.
Аще бо быша разумѣли, не быша пре-
дателе были истиннаго словесѳ, мылыя
ради сея и студныа славица. Не въ сло-
веси бо, рече, царствіе Божіе, но въ
силѣ. Самая же истинна глаголетъ намъ:
какъ вы можете вѣровати, славы другъ
отъ друга, пріемлюще, славы же, яже
отъ единого Бога, не ищете. И паки
той ще въ откровеніи глаголетъ: вЬмъ,
рече, твоя дѣла, яко ни студенъ еси, 1) грѣ вставлено на полѣ. *) Поправлено изъ «себе». ни теплъ, но яко обу[мо]репъ еси 3).
И къ нечествующимъ иаки глаголетъ:
отдупути 4) тя имамъ отъ устъ моихъ,
зане глаголеши, яко богатъ есмъ. И
ничесоже требую. Не вЬси ли, яко ты
еси окаяненъ, и худъ, и нищъ, и
слѣпъ, и нагъ. Съвѣтъ же ти даю, ре¬
че, купити злато отъ мене разд^жепно
огнемъ, да обогатишися, и въ рызы
бѣлы да облечегаися, да не явится
срамота наготы твоея, и усыпаемо имѣ
умное око душа твоея. Егоже бо азъ
люблю, обличаю и наказую. ||(об. 144)
Ревнуй убо и покайся 5), и прочая. И
въ посланіи паки глаголетъ: аще ре-
чемъ , яко не съгрѣшихомъ, себе
льстимъ, и истинны нѣсть въ насъ.
Аще ли исповѣдуемъ грѣхи, вѣренъ
есть и праведенъ, да оставитъ намъ, и
очиститъ насъ отъ всякоя неправды 6).
Сіа, рече, пишу вамъ, да не согрѣ¬
шаете; и аще кто съгрѣпштъ, утѣши¬
теля 7) имамы къ отцу, Іисуса Христа
праведника И той очищенір есть о
грѣсѣхъ нашихъ, не о нашихъ же то¬
чію, но и о всемъ мірѣ 8). И паки:
всякъ преступали вълею и пе пребы¬
вая въ ученіи Христовѣ, Бога не имать.
И паки: естъ грѣхъ къ смерти: не о
томъ, глаголю, да помолится кто. Вея-
ка неправда грѣхъ естъ, рече, по есть
грѣхъ не ко смерти 9). Въ сихъ разумѣваяй да разумѣетъ,
ни бо глубину судебъ испытуемъ (да
пе будетъ!), но елика свойственна и
повелѣнная отъ Бога къ чести словес¬
ныхъ. Мудрствовати же и дѣйствовати
по мѣри дарованіа Христова не лѣ¬ 3) Апокал., гл. 3, ст. 15 — 16. 4) Въ современномъ текстѣ: «нзблевати*- *) Аіюкал., гл. 13, ст. 16—19. - 6) 1 соб. посл. Іоан., гл. 1, ст. 8—9. т) Въ современномъ текстѣ: «ходатая». 8) 1 соб. посл. Іоан, гл. 2, ст. 1--2. 9) іЪ., гл. б, ст. 16-17. Библиотека "Руниверс1