Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
1365 ПОСЛАНІЯ СТАРЦА АРТЕМІЯ, XVI ВѢКА. 1366 домъ и други, и умрътвятъ отъ васъ
нѣкія, а не всІ)Хъ. Не оскудѣетъ бо
плодъ Христова сѣмени, аще и въ чет¬
вертой части добрыя земли посѣя врагъ
плевелъ нетрезвящимся человѣкомъ. Не
бойся, рече, малое стадо, имже изволи
Отецъ 5) дати царство. И Великій Ва-
силіе глаголетъ: молися быти отъ ма¬
лыхъ, скудо бо естъ благое. Мнози бо
приходятъ* къ добродѣтел ному житію,
мали же аремъ его пріемлютъ, и не
всякъ крестяйся спасется Лучше Богу
тріе събрани во имя его, [а не] мно-
зѣхъ отметающихся. Нѣстъ се ііѣстъ!
И древле бо не въ множайшихъ бла¬
говоли Богъ. Ты бо, рече, г.считавши
тмы, Богъ же—спасающихся. Ты персть
безчисленую, азъ же съсуды избра-
ныл. Понеже самъ рече, яко Духа Свя¬
таго вмѣсТити не можетъ, сирѣчъ ду¬
ховныхъ Христовыхъ заповѣдей. Гла¬
голы бо, рече, яже азъ глаголю вамъ,
духъ суть и животъ суть 6). Міръ же
весь въ злѣ лежитъ. По Іоанву глаго¬
летъ бо: не любите міра, || (136) ни
аже суть въ мірѣ. Аще кго любитъ
міръ, сей ністъ люб е отча въ немъ,
занеже вся гже въ мірѣ похоть плоть-
ская, и похоть очима и юрдины житіа
сею, нѣстъ отъ отца, но отъ міра, и
міръ преходитъ и похоть его, а тво-
ряй вълю Божію пребываетъ~въ вѣки.
Павелъ же глаголетт, яко мудрость
плотская вражда на Бога. Что ради?
Понеже закону Божію не повинуются.
И паки ученикомъ своимъ глаголетъ:
си заповѣдаю вамъ, да любите другъ
друга. Аше міръ васъ ненавидитъ, ви¬
дите, яко мене прежде васъ възнена-
видѣ. Аще отъ міра бысте были, міръ
убо своя любилъ бы; а понеже азъ
избрахъ вы отъ міра еже мудрствона- 3) Поправлено пзъ «Богъ*.
6) Іоан., гл. 6, ст. 63. ти духовная, того ради ненавидитъ
васъ міръ. Поминайте слово, еже азъ
рѣхъ вамъ: нѣстъ рабъ болій господа
своего. Аще мене прогнаіна, и васъ
иженутъ Сіа рече прежде глаголахъ
вамъ, да не соблазнитеся, егда отъ
соньмицъ изденутъ васъ. Пріидетъ бо
время, да всякъ, иже убіетъ васъ,
мнится службу приносити Богу. || (об.
136). И сіа сътворятъ, заяе пе поз*іа-
ша ни Отца (моего) 7), ни мене. Аще
и словомъ исповѣдуютъ вѣдѣти Бога
дѣлы же отмещутся. Моя бо, рече, ов¬
ца гласа моего слушаютъ, глаголюща¬
го: научитеся отъ мене, яко кротокъ
есмъ и смиренъ сердцемъ, а не суровъ
и безчеловѣченъ, и съгрѣшающая ис¬
правите духомъ кротости, а не рамами
и убійствомъ и темницами и юзами.
Но аще и церкви преслушаетъ кто,
буди ти, рече, язычникъ'и мытаръ. И
отлучитися всякого безчинно ходящаго,
а не по преданію. А еже мучичи, нигдѣже никакоже
въобрази, ниже словомъ, донё мало та¬
ково что назиаменова, ни собою, ни
святыми апостолы и богоносными отци,
но самъ паче біемъ не збываше 8), и
укаряемъ не укаряше, и яко овча на
заколеніе веденъ быеть, и яко агнецъ
незлобивъ бечестною смертію осуж¬
денъ. Что же апостоли? Не владыку
ли и учителя своего подражанія и многи
скорби и муки и смерти многообраз¬
ныя словесе ради нострадаша? И въ||
(137)піетъ Петръ глаголя: Христу ио-
страдавшу плотію, вы въ тую же мысль
въоружитися 9), еже подобная страда-
ти, а не инѣхъ мучити; но обрѣтателе
злымъ къ съставленію своего имъ хо-
тѣніа, заеже овчиною ввутрияго мри-
кривающѳ волка приносятъ отъ писа- 7) Зачеркнуто киноварью. *) Слѣдутъ: «біаше». 9) 1 Петр., гл. 4, ст. 1. Библиотека "Руниверс1