Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
1359 ПОСЛАНІЯ СТАРЦА АРТЕМІЯ, ХУІ ВѢКА. 1360 мудрствующимъ, яко невъздержаніе и
многояденіе сквернитъ человѣка въ-
спаляа въ немъ похоти, и піаници цар¬
ствія Божіа не наслѣдятъ, и сласто-
любци не бываютъ боголюбци, имже
Богъ чрево. Не сице бо есть истинное
мудрованіе вѣры въскреснувшихъ съ
Христомъ, но еже умертвити уды су-1
щая на земли, яже есть: блудъ, нечи- ;
стота, сластй, похоти, злобу и лихоима-
ніе, еже есть и долосл уженіе, ихже ради
грядетъ гнѣвъ Божій на сыны непо¬
корства. Не будите убо съпричаетницы
симъ, сирѣчъ обоимъ равная нечествую¬
щимъ. Аще и въ сопротивныхъ обрѣ¬
таются, не суть бо сіи чада церковная,
но врази и разбойницы. 11(131) Того ЖЕ ХРИСТОЛЮБИВА СТАРЦА
ПОСЛАНІЕ УТѢШИТЕЛНО ВЪ СКОРБИ СУЩИМЪ
СЛОВА РАДИ БОЖІА. Павелъ апостолъ *) Іисусъ Христовъ-
вълею Божіею, и Тимофей братъ, цер¬
кви Божіи сущей въ Коринфѣ, съ свя¬
тыми всѣми сущими въ всій Ахайи,—
благодать вамъ и миръ отъ Бога Отца,
нашего Іисуса Христа! Отецъ щедро¬
тамъ и Богъ всякоя утѣхи, утѣшали
насъ о всякой скорби нашей, яко възмо-
щи намъ утѣшати сущая въ всякой
скорби утѣшеніемъ, имже утѣшаемся
сами отъ Бога. Запе якоже избыточ-
ствуготъ страданіа Христова въ насъ,
тако и Христомъ избываетъ утѣшеніе
наше вѣдяще, зане якоже общници
есте страстемъ его, тако и утѣшенію» а). Не хощу васъ не видѣти, братіе, о
скорби нашей, яко по премногу отяго-
тихомся паче силы, яко не [на]дѣятися
намъ жити. Но сами въ собѣ осужде¬
ніе смерти имѣхомъ, да ненадѣющеся 4) Въ современномъ текстѣ: «посланникъ». ! *) 2 Корина, гл. 1, ст. 1—7. \ будемъ на ся, но на Бога, вставляю¬
щаго мертвыя, иже отъ толики смерти
избави насъ, ^избавитъ, аще естъ во¬
ля его. II.(об. 131) Поснѣшаю[щимъ]3)
и вамъ по насъ молитвою 4), мнѣ бо
еже жити Христосъ и еже умрѣги при-
обрѣтеніе. Вѣренъ же Бо^ъ, иже не о-
ставитъ насъ искуситися паче силы, юже
самъ подастъ намъ, точію призвати его
въ молитвѣ и благодареніи да не облѣ"
нимся, и вѣруемъ извѣстно, яко вся на
ползу яко Богъ устрояетъ премудре,
нашая вѣдый вся преже бытіа, създа-
вып по единому сердца ихъ когождо,
и разумѣли на всядѣ[ла] ихъ, да не бу-,
демъ убо неразумливы, по иже на ка¬
менныхъ сѣяныхъ, бывшихъ бо, рече,
скорби или гоненію слова ради Божіа,
абіе съблажняются, но не забудемъ
утѣшеніа, еже яко сыномъ глаголетъ
намъ: с», не не премагай наказаніемъ 5)
Господнимъ, ниже ослабѣй отъ не¬
го обличаемъ. Егоже любитъ Господь,
наказуетъ, и біегъ всякаго сына, егоже
пріемлетъ. Аще наказанія тръпите, яко
сыномъ вамъ обрѣтается Богъ. Аще ли
безъ наказаніи есте, емуже причасгпи-
ци быша вси, і| (132) убо рабы есте, а не
сынове. Всякъ бо, рече, сыпъ не пріем¬
летъ дому отца своего, аще не будетъ
наказанъ. Всемъ отлучаются сынове
Божіи отъ прочихъ, да сіа убо въ скор-
бехъ живутъ, міръ же въ пищи и въ
покои свѣтлится. Не благовъли Богъ,
да почіютъ любимици его, дондеже суть
въ тѣлеси. Но паче въсхо[тѣ] 6) тѣхъ
въ мірѣ, въ скорби, и тяготѣ, въ тру¬
дахъ, лишенихъ, и уединеніи, и нёду-
зѣ, и уничиженіи, и накостехъ, и сер¬
дечномъ съ крушеніи, и тѣлеси сломле-
нѣ, и отреченій сродникъ, и въ мудро- 3) Дописано на полѣ. *) 2 Корино., гл. 1, ст. 8—11. Сперва было написано «закономъ». 6) Дописано надъ строкою. Библиотека "Руниверс1